Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

در شهر شما ممکن است پروژه های مربوط به سیاست های بازار کار وجود داشته باشد که ما به همراهی ارگانهای دیگر آنها را اداره می کنیم. در صورتی که پروژۀ مناسبی در شهر شما وجود داشته باشد شما میتوانید برای شرکت در آن دعوت شوید.

منظور از این پشتیبانی چیست

در بعضی از شهر ها ممکن است بتوانید در بعضی از این پروژه ها که ما معمولاً به همراه ارگانهای دیگر اداره می کنیم شرکت کنید. عواملی که ما با آنها همکاری می کنیم میتواند یک شرکت یا کمون و یا سازمان باشد. این فعالیت ها در مدّت محدودی انجام می شوند و اهداف خاصی را دنبال می کنند. این پروژه ها ممکن است شامل امتحان کردن فعالیت های جدید باشد که در محدودۀ عرضۀ معمول ما نمی گنجد، و یا ایجاد روشهای جدید برای پیدا کردن کار باشد. محتوا و نوع قعالیت ها میتواند بسته به نوع پروژه تغییر کند و گروه های هدف خاصی مانند جوانان، سالمندان و یا افرادی که در برنامۀ استقراریابی شرکت می کنند داشته باشد. هدف از این پروژه افزایش فرصت های شما برای گرفتن یک کار است.

شما میتوانید در یک projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning به مدّت شش ماه شرکت کنید. زمان شرکت شما در این پروژه را در صورتی که طبق ارزیابی های ما فرصت های کار گرفتن را برای شما بیشتر کند، تمدید کرد.

این دوره برای چه کسانی است

پروژۀ همسو با سیاست های بازار کار برای کسانی است که بیکار هستند و یا در خطر بیکاری قرار دارند. از آنجائی که محتوا و نوع فعّالیّت ها بسته به پروژه تغییر می کند و گروه هدف خاصی دارد، پروژه های مختلف ممکن است برای افراد مختلفی مناسب باشد.

شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید.

چگونگی این پشتیبانی

اگر پروژه مناسب در شهر شما موجود باشد ما میتوانید آن را به شما ارائه کنیم. در صورتی که جزو گروه هدف پروزه باشید ممکن است بتوانید در آن شرکت کنید.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.