Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

ممکن در منطقۀ تان پروژه های به هدف سیاست بازارکار وجود داشته باشد که ما در مشارکت با سازماندهنده های دیگر آنها را به پیش میبریم. در صورتی موجودیت یک پروژۀ مناسب در منطقۀ تان ممکن به شما پیشنهاد شمولیت در آن صورت بگیرد.

چه

در برخی جا ها ممکن است امکان سهمگیری در برخی از آن پروژه های وجود داشته باشد که بعضاَ ما آنها را در مشارکت با دیگر سازماندهنده ها به پیش میبریم. سازماندهنده های که ما با آنها همکاری داریم میتوانند به طور مثال یک شرکت، یک کمون یا هم یک سازمان باشد. فعالیت ها در جریان یک زمان محدود ادامه داشته و دارای اهداف و مقاصد ویژه میباشند. این میتواند ارتباط بگیرد به آزمایش فعالیت های جدیدی که معمولاَ ما آنها را عرضه نمی کنیم و یا هم انکشاف یک شیوۀ جدیدی باشد برای جستجوی کار. محتوای فعالیت ها و سازماندهندگان نظر به پروژه ها تغییر نموده و میتواند دارای گروه های مخاطب ویژه باشد. مانند جوانان، سالمندان یا افرادی در داخل برنامۀ استقرار و جاگزینی. هدف از سهم گیری در این پروژه تقویت امکانات شما برای دستیابی به یک کار میباشد.

شما میتوانید در یک projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning تا شش ماه سهم بگیرید. این پروژه در صورتی میتواند تمدید شود که ما ارزیابی نماییم که امکانات شما را برای دستیابی به یک کار تقویت میکند.

برای کی

پروژه به هدف سیاست بازارکار برای افرادی است که بیکار هستند و یا این خطر وجود دارد که بیکار شوند. از آنجایی که محتوا و فعالیت های پروژه نظر به هر پروژه تغییر نموده و دارای گروه های مخاطب خاص میباشد،این موضوع که یک پروژه برای چه کسی مناسب است نیز تغییر میکند.

شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید.

این چنین عمل میکند

در صورت موجودیت یک پروژۀ مناسب در منطقۀ تان ما میتوانیم آن را به شما معرفی کنیم. شمولیت شما در پروژه زمانی میتواند عملی باشد که شما مربوط گروۀ مخاطب پروژه گردید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.