Arbetsträning

آیا نیازمند شروع یا بازگشت به سر کار هستید؟ در آن صورت کارآموزی می تواند برای شما مناسب باشد . در زمان کارآموزی در حالیکه در محیط کار قرار می گیرید، می توانید در فرآیند فعالیت مشارکت داشته باشید.

کارآموزی چیست

کارآموزی به معنای آنست که شما برای مدتی در یک محیط کار قرار گرته و در فرآیند آن فعالیت مشارکت نمایید. در آن هنگام می توانید وظائف شغلی را نیز به کمک برخی راهنمایی های بدون الزام در فرآیند تولید انجام دهید . این می تواند مشارکت درمناسبات کاری هم باشد . بعنوان مثال دوستی و رفاقت با همکاران . ضمن آنکه با توانایی های خود و انتظاراتی را که در محیط کار از شما می رود آشنا خواهید شد . بواسطه کارآموزی شما تجربه کسب خواهید نمود و متوجه بکارگیری روشهایی خواهید شد که انجام آن شغل را برای شما تسهیل می کنند.

مدت زمان کارآموزی متفاوت است و بستگی به برنامه ای دارد که شما در آن مشارکت دارید. برای شما که در برنامه تضمین شغل برای جوانان مشارکت دارید مدت زمان کارآموزی می تواند یک دوره 3 ماهه باشد . برای شرکت کنندگان در برنامه تضمین ثبات و استقرار و شغل و توسعه می تواند این دوره 6 ماهه باشد . برای شما که مدت بیشتری در برنامه شغل و تضمین توسعه مشارکت داشته اید مدت کارآموزی تا حداکثر 12 ماه افزایش می یابد.

کارآموزی مخصوص چه افرادی است

کارآموزی مخصوص افراد شرکت کننده در طرح های موسوم به برنامه تضمین شغل و توسعه یا طرح تضمین شغل برای جوانان و یا برنامه تضمین ثبات واستقرار می باشد.

نحوه عملکرد آن به شرح زیر است

  • چنانچه علاقمند به کارآموزی هستید با ما تماس بگیرید. به کمک یکدیگر ما آن محیط کاری که برای شما بهترین باشد را خواهیم یافت.
  • کارفرما یک نفر را بعنوان راهنما که در محیط کار به شما کمک نماید، مسئول خواهد نمود.
  • قبل از آنکه شما کارآموزی را شروع نمایید ما با شما و کارفرما و راهنما در زمینه اینکه چگونه مورد پشتیبانی قرار بگیرید و چه وظائف شغلی به شما محول خواهند شد، زمان کاری روزانه برای شما چند ساعت است و چه مدت این کارآموزی را انجام خواهید داد توافق خواهیم نمود.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.