Arbetsträning

آیا برای این که بتوانید به کار آغاز کنید و یا برای این که بتوانید به کار برگردید، نیاز دارید کار را آزمایش کنید؟ در این صورت تمرین کار می تواند برای شما مناسب باشد. در جریان تمرین کار می توانید در یک محل کار بوده و به کمک راهنما در فعالیت ها

چی

تمرین کار به این معنی است که شما می توانید در جریان یک مدت در یک محل کار حضور داشته و در فعالیت ها سهم بگیرید. به شما این امکان داده می شود تا به کمک راهنما وظایف کاری را بدون هیچ گونه شرطی برای قدرت تولید، انجام بدهید. این می تواند ارتباط بگیرد به اشتراک شما در یک محل کار، مثلاَ این که با همکاران معاشرت داشته باشید. شما همچنان می توانید با شرایط و توقعات که در یک محل کار وجود دارد نیز خود را آشنا بسازید. به کمک تمرین کار می توانید تجربۀ کاری و معرف (برای سابقۀ حرفه ای) را بدست بیآورید که این می تواند یافتن کار را برای شما ساده بسازد.

مدت تمرین کار می تواند وابسته به این که در کدام برنامه سهم می گیرید، متفاوت باشد. شما که در برنامۀ ضمانت کاری برای جوانان سهم می گیرید، تمرین کار می تواند تا 3 ماه ادامه داشته باشد. برای افراد که در برنامه های "استقرار و جاگزینی" و "ضمانت برای کار و انکشاف" سهم می گیرند، تمرین کار می تواند تا 6 ماه ادامه داشته باشد. برای شما که یک مدت زیاد در برنامۀ "ضمانت برای کار و انکشاف" سهم گرفته اید، مدت تمرین کار حد اکثر تا 12 ماه تمدید شده است.

برای چه کسی

تمرین کار برای افرادی است که در برنامه های ضمانت برای کار و انکشاف ، ضمانت کار برای جوانان یا برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم می گیرند.

این چنین عمل می کند

  • اگر علاقمند تمرین کار هستید با ما تماس بگیرید. ما در مشارکت با هم به توافق می رسیم که کدام محل کار بیشترین مناسبت را برای شما دارد.
  • کارفرما/ صاحب کار یک راهنما را برای شما تعین می کند که باید شما را در محل کار کمک کند.
  • قبل از این که به تمرین کار آغاز کنید ما با شما، کارفرما/صاحب کار و راهنما یک تفاهمنامه را امضا می کنیم. بدین ترتیب ما از جمله در این موارد که به چه نوع حمایت نیاز دارید، کدام وظایف کاری را باید داشته باشید، اوقات کار شما چگونه باید باشد و این که برای چه مدت باید در تمرین کار سهم بگیرید، با هم به توافق می رسیم.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.