Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Du kan få ett ekonomiskt bidrag till hjälpmedel om du har medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa. Hjälpmedlet ska kompensera för nedsättningen av arbetsförmågan och underlätta för personen att få eller behålla en anställning, delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller delta i skolans arbetslivsorientering.

Vad är bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen?

Du kan få bidrag till att köpa eller hyra ett individuellt arbetshjälpmedel, till att anpassa ett arbetsredskap eller en arbetsplats. Hjälpmedlet eller anpassningen ska kompensera för medarbetarens nedsättning i arbetsförmåga.

När kan du få bidraget?

Du kan få bidrag om du meddelar behovet under anställningens första 12 månader. Har medarbetaren varit anställd mer än 12 månader kan du fortfarande få bidrag till hjälpmedel men då ska du kontakta Försäkringskassan.Om personen är anställd med lönebidrag eller har skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare kan du få bidrag från Arbetsförmedlingen även för behov som framkommer efter anställningens första 12 månader.

Om personen tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program eller praktisk arbetslivsorientering får bidrag lämnas så länge som programmet eller den praktiska arbetslivsorienteringen varar.

Du kan inte få bidrag till hjälpmedel eller anpassningar som normalt behövs i verksamheten eller som krävs för att arbetsmiljön ska uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Vem kan du få bidraget för?

Du kan få bidrag för en person

  • som är anställd hos dig
  • som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i praktisk arbetslivsorientering.

Även du som är egen företagare eller fri yrkesutövare kan få ersättning.

Hur mycket är ersättningen?

Du kan få bidrag med högst 100 000 kronor per år. Om det finns synnerliga skäl kan du få ett högre belopp. Du får inte bidrag för momsen om ditt företag är momsredovisningsskyldigt. Den som har funktionsnedsättningen kan också få bidrag med högst 100 000 kronor per år.

Mer information om bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

I faktabladet finns allt du behöver veta om bidraget.

Faktablad om bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen Pdf, 100 kB.

Så här går det till

1. Kontakta oss

Kontakta Arbetsförmedlingen om du har en medarbetare som behöver hjälpmedel eller en anpassning i arbetet.

Kontakta oss

2. Vi gör en bedömning

I kontakten med oss gör vi en bedömning för att se om du kan få bidrag. Medarbetaren behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att du ska kunna få bidraget.

3. Beslut

Innan vi tar ett beslut gör vi en kontroll av att alla villkor för bidraget är uppfyllda och därefter tar vi beslut. Du får ett beslutsmeddelande per post. Tänk på att bidraget måste vara godkänt innan du beställer ett hjälpmedel eller till exempel tecknar ett hyresavtal. Vi betalar inte ut pengar om det inte är godkänt. Läs mer i faktabladet Pdf, 100 kB. om hur kontrollen inför beslutet går till.