Stöd när en person har en funktionsnedsättning eller ohälsa

Vi kan erbjuda hjälpmedel eller ekonomiskt bidrag när du anställer en person som är inskriven hos oss och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa. Vi bedömer vilket stöd som blir aktuellt. De stöd vi erbjuder och vilken ersättning som gäller för varje stöd kan du läsa om här.


Du kan bara få stöd för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Du kan få ekonomiskt bidrag till hjälpmedel om du har en medarbetare med behov av anpassning på grund av en funktionsnedsättning.

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Du kan få ekonomiskt bidrag om du har en anställd som behöver teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget.

Bidrag för personligt biträde

Du kan få ekonomiskt bidrag om en medarbetare hjälper en kollega som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

Om en person har en funktionsnedsättning och behöver särskilt stöd inför en anställning kan en SIUS-konsulent, en stödperson med särskild kompetens i introduktionsmetodik, hjälpa till vid introduktionen på arbetsplatsen. Det kan innebära att stödpersonen arbetar sida vid sida med den anställde under en tid.

Lönebidrag – när du anställer någon med en funktionsnedsättning

Lönebidrag är ett ekonomiskt stöd du kan få utifrån en individuell bedömning när du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Stödet kompenserar för de anpassningar som behöver göras på eller runt arbetsplatsen.

Vad är en funktionsnedsättning och ohälsa?

Här visar vi exempel på svårigheter och funktionsnedsättningar som ofta leder till stöd från oss.

Kognitiva svårigheter

Personen kan ha svårt med inlärningen, att koncentrera sig, att påbörja
och avsluta saker och att minnas. Adhd eller autism kan vara orsaken.

Språkliga svårigheter

Personen har till exempel svårt att läsa eller skriva. Dyslexi eller afasi kan vara orsaken.

Psykisk ohälsa

Personen kanske känner ångest, oro, stress, utmattning, nedstämdhet, har sömnproblem eller social fobi.

Problem med hälsan

Personen har till exempel smärtor i kroppen, svår allergi eller
hjärtproblem.

Begränsad rörelseförmåga

Personen kan ha svårt att sitta, stå, gå eller att använda armar och
händer.

Synen

Personen har till exempel mycket nedsatt syn eller är blind, svårt att
känna igen andra personer på långt håll eller läsa liten text.

Hörseln

Personen har till exempel nedsatt hörsel eller är döv, har svårt att höra i
samtal eller har störande ljud i örat.

Missbruk

Personen har haft ett missbruk eller beroende av alkohol, droger,
läkemedel eller spel om pengar som kan påverka förutsättningarna att söka, få eller behålla ett arbete.