Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

Om en arbetssökande har en funktionsnedsättning eller ohälsa kan vi ge särskilt stöd under introduktionen av en anställning eller inför en anställning. Det särskilda stödet utförs av en arbetsförmedlare med kompetens i introduktionsmetodik och kallas för SIUS.

Vad är SIUS?

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS, är ett stöd till arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa. Det särskilda stödet utförs av en arbetsförmedlare med kompetens i introduktionsmetodik. För att få stödet ska den arbetssökande ha ett behov av att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs för att få en anställning.

SIUS roll är ofta att finnas tillgänglig för arbetssökande och arbetsgivare men det kan också innebära att arbeta bredvid den arbetssökande under en tid. Det är dock viktigt att det är arbetsledning eller arbetskamrater som ansvarar för instruktion och information om arbetsuppgifterna.

Presentation av SIUS för arbetsgivare Pdf, 1 MB.

Krav på dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare har du alltid ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen enligt de krav som framgår av Arbetsmiljölagen. Det innebär bland annat ett ansvar för att arbetet utförs på ett säkert sätt och att det finns personlig skyddsutrustning i de fall det krävs.

Du som arbetsgivare har ansvar för arbetsupplägg och att introducera en ny medarbetare i anställningen även om SIUS finns med som ett stöd. SIUS kan finnas med vid introduktionen både under praktik och anställning.

SIUS medför inte några ytterligare kostnader utöver lönekostnader för den person som anställs.

Vem kan du få stödet för?

Arbetssökande kan få ett individuellt stöd av en SIUS om de

  • har nedsatt arbetsförmåga till följd av en funktionsnedsättning.
  • har behov av att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs i arbetet.

Hur länge kan SIUS pågå?

Stöd av SIUS varierar utifrån behov men introduktionsstödet får pågå i max sex månader. För en del arbetssökande kan behovet vara störst under de första dagarna när det gäller att etablera sig på arbetsplatsen. Så snart det anses lämpligt och möjligt trappas det individuella stödet successivt ner. Uppföljningsstöd under anställning pågår under minst tolv månader.

Så här går det till

1. Kontakta oss

Skicka in en intresseanmälan om du är intresserad av att en SIUS kommer till din arbetsplats och ger extra stöd under introduktionen inför en anställning av en person som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller ohälsa.

Kontakta oss

2. Vi gör en bedömning

Vi går igenom den arbetssökandes möjligheter och förutsättningar i tilltänkta arbetsuppgifter och bedömer vilket stöd som är aktuellt på arbetsplatsen. När det är klart gör vi en överenskommelse tillsammans med dig och den arbetssökande. Där står det hur introduktionen ska gå till och hur omfattande den ska vara.