Introduktionsjobb – när du anställer någon som har svårt att få arbete

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd.

Vad är introduktionsjobb?

Med introduktionsjobb får du som arbetsgivare ekonomisk ersättning när du anställer någon som varit arbetslös länge eller som är nyanländ i Sverige.
Introduktionsjobb kan kombineras med studier inriktade mot yrket, kompletterande gymnasieutbildning eller studier i svenska, och studierna ska bidra till att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Huvuddelen ska dock bestå av arbete.

Om den du anställer behöver handledning eller kompetenshöjande insatser kan ni få ersättning även för det.

Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket månaden efter att lönen utbetalats.

  • Du får inte ha betydande betalningsanmärkningar, näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
  • Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat försäkringar som i väsentliga delar är likvärdiga med försäkringsskydd med kollektivavtalet i branschen.
  • Du intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollektivavtal eller att de i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.
  • Du får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist mindre än tolv månader före den aktuella anställningen.
  • Tänk på att du som arbetsgivare ska kontrollera att den person som du anställer har rätt att vara och arbeta i Sverige innan du anställer personen. Du kan läsa mer om det på migrationsverket.se

Du kan få ersättning om du anställer en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, inte redan har påbörjat anställningen och uppfyller något av följande:

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
  • deltar i jobbgaranti för ungdomar sedan minst 200 dagar
  • är nyanländ, fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet eller har en pågående etableringsplan alternativt har varit anvisad till etableringsprogrammet någon gång under de senaste 12 månaderna
  • eller har avslutat etableringsplanen under de senaste 12 månaderna
  • är nyanländ, fyllt 20 år och inom de senaste 36 månaderna ha fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Hur mycket är ersättningen?

Du kan få ersättning i upp till tolv månader med 80 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Mer information om ersättningen finns i faktabladet.

Loading...

Hur länge kan du få ersättningen?

Du kan få ersättning i tolv månader med möjlighet till förlängning. Förlängning sker om den anställde bedöms ha ytterligare behov av stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bedömer hur lång den tiden ska vara men stödet kan som längst ges i sammanlagt tjugofyra månader.

Mer information om introduktionsjobb

I faktabladet finns allt du behöver veta om stödet. Villkor, krav, ersättning, anställningsformer, försäkringar.

Faktablad om introduktionsjobb (Pdf, 103 kB) Pdf, 115 kB. (Pdf, 115 kB)

Så här går det till

1. Skicka in en intresseanmälan

Du skickar in en intresseanmälan för att anställa med stöd. Ange om du redan har kontakt med en kandidat som du vill anställa. Intresseanmälan kan leda till att ett annat stöd blir aktuellt, beroende på den arbetssökandes behov.

Gör en intresseanmälan

2. Du blir kontaktad av oss

Vi tar emot din intresseanmälan och en bekräftelse skickas till den kontaktperson du angett. Vi kontaktar dig inom 3 arbetsdagar för att stämma av uppgifterna i din intresseanmälan samt ge information om den fortsatta processen.

3. Utredningen och bedömning

Utifrån uppgifterna i din intresseanmälan försöker vi hitta en lämplig kandidat om du inte redan har kontakt med en person som du vill anställa. Det kan hända att ett annat stöd kan bli aktuellt, beroende på den arbetssökandes behov. Om Arbetsförmedlingen finner att introduktionsjobb är mest lämpligt bokar vi ett möte med dig för att gemensamt upprätta ett beslutsunderlag.

4. Beslut

Innan vi tar ett beslut gör vi en kontroll av att alla villkor för introduktionsjobb är uppfyllda och därefter tar vi beslut. Du får ett beslutsmeddelande per post och anställningen ska inte påbörjas innan du har fått beslut. Läs mer om hur kontrollen inför beslutet går till.

Faktablad om kontroll inför beslut om anvisning Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)