Introduktionsjobb – när du anställer någon som har svårt att få arbete

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är nyanländ i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd.

Vad är introduktionsjobb?

Med introduktionsjobb får du som arbetsgivare ekonomisk ersättning när du anställer någon som varit arbetslös länge eller som är nyanländ i Sverige.
Introduktionsjobb kan kombineras med studier inriktade mot yrket, kompletterande gymnasieutbildning eller studier i svenska, och studierna ska bidra till att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Huvuddelen ska dock bestå av arbete.

Om den du anställer behöver handledning eller kompetenshöjande insatser kan ni få ersättning även för det.

 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.
 • Du ska redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket måna­den efter att du har betalat lön.
 • Företrädare med väsentligt inflytande i verksamheten får inte ha näringsförbud.
 • Du får inte ha skulder avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter som sammanlagt överstiger 10 000 kronor.
 • Du ska erbjuda lön och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal eller är i väsentliga delar likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.
 • Det får inte finnas allvarliga brister i arbetsmiljön på den plats eller i den verksamhet där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska betala hela lönen elektroniskt under hela den beviljade bidragsperioden.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska följa det som finns med i överenskommelsen som beslutet om anställningsstöd grundar sig på.
 • Den anställda ska arbeta i den omfattning som anges i beslutet om anställningsstöd.
 • Den anställda får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten, till exempel genom att ingå i styrelsen, vara bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande.
 • Du kan inte få ersättning för anställningsstöd samtidigt som du har en annan ersättning för samma anställning.
 • Som arbetsgivare får du inte på grund av arbetsbrist ha sagt upp anställda mindre än tolv månader före den aktuella anställningen på den driftsenhet som gäller.
 • Du som arbetsgivare ska aktivt intyga i beslutsunderlaget att du inte mottar stöd av mindre betydelse (de minimis) som överstiger 200 000 euro under innevarande och de två föregående beskattningsåren. De minimis innebär att stödet är av mindre betydelse och inte anses uppfylla konkurrenskriteriet och samhandelskriteriet och därmed, inte att anse som otillåtet statsstöd enligt EU:s statsstödsregler. Läs mer om statsstöd om fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på EU-kommissionens webbplats.
 • Du ska omgående anmäla förändringar till Arbetsförmedlingen som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek. Gör du inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka ersättningen, om du lämnar uppgifter som inte stämmer eller om det saknas information.
 • Den som anställs får inte vidareplaceras till annan arbetsgivare än den som är mottagare av stödet om arbetsgivaren inte är ett bemanningsföretag och arbetstagaren är anställd i syfte att hyras ut till kundföretag.

Du kan få ersättning om du anställer en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, inte redan har påbörjat anställningen och uppfyller något av följande:

 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
 • deltar i jobbgaranti för ungdomar sedan minst 200 dagar som det kan lämnas ersättning för
 • är nyanländ, fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet alternativt har varit anvisad till etableringsprogrammet någon gång under de senaste 12 månaderna
 • är nyanländ, fyllt 20 år och inom de senaste 36 månaderna ha fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Hur mycket är ersättningen?

Du kan få ersättning i upp till tolv månader med 80 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Mer information om ersättningen finns i faktabladet.

Loading...

Hur länge kan du få ersättningen?

Du kan få ersättning i tolv månader med möjlighet till förlängning. Förlängning sker om den anställde bedöms ha ytterligare behov av stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bedömer hur lång den tiden ska vara men stödet kan som längst ges i sammanlagt tjugofyra månader.

Mer information om introduktionsjobb

I faktabladet finns allt du behöver veta om stödet. Villkor, krav, ersättning, anställningsformer, försäkringar.

Faktablad om introduktionsjobb Pdf, 223 kB.

Så här går det till

1. Skicka in en intresseanmälan

Du skickar in en intresseanmälan för att anställa med stöd. Ange om du redan har kontakt med en kandidat som du vill anställa. Intresseanmälan kan leda till att ett annat stöd blir aktuellt, beroende på den arbetssökandes behov.

Gör en intresseanmälan

2. Du blir kontaktad av oss

Vi tar emot din intresseanmälan och en bekräftelse skickas till den kontaktperson du angett. Vi kontaktar dig inom 3 arbetsdagar för att stämma av uppgifterna i din intresseanmälan samt ge information om den fortsatta processen.

3. Utredningen och bedömning

Utifrån uppgifterna i din intresseanmälan försöker vi hitta en lämplig kandidat om du inte redan har kontakt med en person som du vill anställa. Det kan hända att ett annat stöd kan bli aktuellt, beroende på den arbetssökandes behov. Om Arbetsförmedlingen finner att introduktionsjobb är mest lämpligt bokar vi ett möte med dig för att gemensamt upprätta ett beslutsunderlag.