Arbetspraktik - skapar möjligheter för framtida anställning

Arbetspraktik innebär att en person under en tid får prova arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats under handledning. Praktiken är till för att arbetssökande ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka sina möjligheter att få en anställning. Arbetsförmedlingen bedömer och beslutar om arbetspraktik ska beviljas utifrån den arbetssökandes behov.

Vad är arbetspraktik?

Om du tar emot en praktikant i din verksamhet hjälper du en arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om arbetspraktik ska beviljas utifrån den arbetssökandes behov.

Har du behov av att anställa kan du ta emot en praktikant och låta hen visa upp sin kompetens, och du som arbetsgivare får samtidigt möjlighet att pröva ny arbetskraft. Arbetspraktik är inte en anställning utan en möjlighet för deltagaren att prova på att arbeta. Deltagaren kan få ersättning som utbetalas av Försäkringskassan och är också försäkrad under praktikperioden.

Det är viktigt att det finns en handledare tillgänglig under praktiken för att den ska ge ett bra resultat. Under praktiken kan det hända att vi kallar praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning. Det är obligatoriskt för praktikanten att delta i dessa aktiviteter.

Yrkeskompetensbedömning kan vara en del av arbetspraktiken

Syftet med yrkeskompetensbedömning är att ge arbetssökande som är nya i Sverige en möjlighet att visa upp sina kunskaper och få dem bedömda.

Yrkeskompetensbedömning innebär att du under praktiken bedömer yrkeskompetensen hos en arbetssökande som saknar eller inte har så mycket erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Bedömningen är värdefull när den arbetssökande sedan söker arbete.

En yrkeskompetensbedömning ska alltid göras av någon som har handledaransvar. Den kan pågå mellan en dag och tre veckor.

Så här fungerar det

Den arbetssökande kan få praktik i högst sex månader. Om hen deltar i jobbgarantin för ungdomar är praktiken högst tre månader. Yrkeskompetensbedömningen kan pågå i upp till tre veckor. Praktiken brukar vara på heltid.

Du kan ta emot en praktikant på ditt företag om du är en privat eller offentlig arbetsgivare, ideell förening eller enskild person som bedriver näringsverksamhet. Du ska kunna erbjuda praktikanten en handledare.

Ersättning och försäkring

Praktikanten kan få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under praktiken. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Om praktikanten blir sjuk måste hen sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan hen inte få ersättning under sjukfrånvaron.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (information för arbetssökande)

Praktikanten är försäkrad och omfattas av både personskade- och grupplivförsäkringar. Om den arbetssökande skulle skada något på företaget kan du få ersättning av staten.

Ansökan om skadeersättning

Arbetsmiljöansvar

Den som gör arbetspraktik räknas inte som arbetstagare enligt arbetsmiljölagen. Vissa regler i den lagen gäller ändå praktikanten. Det innebär att du ansvarar för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt och att du informerar praktikanten om säkerheten. Du är också skyldig att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt. Skulle någon skadas är det viktigt att du anmäler det till Försäkringskassan och Arbetsmiljöinspektionen.

Efter praktiken

När arbetspraktiken är slut skriver du ett intyg där det står vilka erfarenheter den arbetssökande har fått från praktikplatsen. Om det ingår i praktiken att du ska bedöma den arbetssökandes yrkeskompetens så ska den bedömningen finnas med i intyget.

Vill du ta emot en nyanländ som praktikant?

Om du tar emot en nyanländ praktikant i din verksamhet hjälper du hen en bit mot målet att få anställning i samma yrke eller bransch.

Intensiv praktik