Etableringsjobb – när du anställer någon som är nyanländ eller varit utan jobb länge

Etableringsjobb underlättar förutsättningarna för rekrytering. Det är en enkel stödmodell som ger en lägre lönekostnad. Stödet är ett initiativ av arbetsmarknadens parter. Parterna har också tagit fram branschavtal för etableringsjobb.

Vad är etableringsjobb?

Etableringsjobb är ett stöd som ska vara på heltid och som i normalfallet ska leda till en tillsvidareanställning efter 24 månader. Det här gäller för att ta del av etableringsjobb:

 • Kollektivavtalen styr inom vilka yrken det är möjligt att anställa med etableringsjobb.
 • Som arbetsgivare behöver du omfattas av kollektivavtal om etableringsjobb. Du ska också träffa en överenskommelse med den lokala arbetstagarorganisationen om att använda etableringsjobb.
 • Du och den arbetssökande som du vill anställa ska komma överens om en anställning med etableringsjobb.
 • Det är den arbetssökande som ansöker om ersättning för arbete med etableringsjobb hos Arbetsförmedlingen.

Ta kontakt med din arbetsgivarorganisation om du vill veta om det finns kollektivavtal inom din bransch eller behöver mer information om de avtal som redan finns nedan.

Kollektivavtal om etableringsjobb Excel, 12 kB.

Det är bara arbetsgivare med kollektivavtal om etableringsjobb som är aktuella för stödet. Det gäller arbetsuppgifter som arbetsmarknadens parter kommit överens om och avtalat om.

Din verksamhet

 • ska vara registrerad som arbetsgivare,
 • får inte ha näringsförbud,
 • får inte ha skatte- eller avgiftsskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning,
 • får inte ha betalningsanmärkning som inte är obetydlig,
 • får inte utgöra eller vara en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden,
 • ska betala hela lönen elektroniskt,
 • får inte ha sagt upp personal på grund av arbetsbrist under de senaste 12 månaderna på det avtalsområde och den driftsenhet där den anställde kommer att arbeta.

Du ska omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till den statliga ersättningen eller ersättningens storlek till Arbetsförmedlingen.

Etableringsjobb riktar sig till personer som varit arbetslösa en längre tid och till en viss kategori nyanlända för att lättare etablera sig på arbetsmarknaden.

Den arbetssökande ska ha fyllt 20 år, vara arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och uppfylla något av nedanstående:

 • Varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program på heltid under minst 24 av de senaste 27 månaderna.
 • Deltar i etableringsprogrammet.
 • Är nyanländ och under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort.

Arbetsförmedlingen kan inte bevilja etableringsjobb om vi har fått meddelande från arbetsmarknadens parter att de är eniga om att den aktuella anställningen inte stämmer överens med kollektivavtalet om etableringsjobb.

Det finns både likheter och skillnader mellan etableringsjobb och nystartsjobb. Båda stöden vänder sig till dig som vill anställa en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ.

En skillnad är att anställningstiden med etableringsjobb alltid är 2 år. För nystartsjobb kan det variera mellan 6 månader och 4 år beroende på vem du väljer att anställa.

Etableringsjobb är alltid på heltid, medan en anställning med nystartsjobb också kan vara på deltid.

För att anställa med etableringsjobb krävs kollektivavtal, men det är inget krav för nystartsjobb.

Målet med etableringsjobb är att det ska leda till fortsatt anställning utan stöd hos samma arbetsgivare.

Vilken lön betalar jag som arbetsgivare?

Lönen du betalar till arbetstagaren är 7563 kronor i månaden under 2024. Du betalar även arbetsgivaravgift och andra sociala avgifter baserat på utbetald lön.

Utöver detta får arbetstagaren en ersättning från Försäkringskassan. De två delarna i inkomsten ger tillsammans en avtalsenlig lägstalön som motsvarar kollektivavtalet i branschen. Ett etableringsjobb är sjukpenning-, pensions- och a-kassegrundande.

Månadslönen ska under hela beslutsperioden följa förordningen (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb med de omräkningar som anges. När det är beslutat vad den nya lönen ska vara för kommande år informerar vi om det på denna sida inför varje årsskifte.

Statlig ersättning för arbete i etableringsjobb (forsakringskassan.se)

Mer information om etableringssjobb

I faktabladet finns allt du behöver veta om etableringsjobb. Villkor, krav, ersättning samt hur utbetalning sker.

Faktablad om etableringsjobb Pdf, 83 kB.

Så här går det till

1. Hitta en person som du vill anställa

Om du har hittat en person som du vill anställa och som uppfyller kraven för etableringsjobb, gå till steg 2.

Om du vill ha hjälp med att hitta en kandidat kan du skicka en intresseanmälan och få hjälp av en arbetsförmedlare.

Gör en intresseanmälan

2. Arbetssökande skickar in ansökan

Om du och den du vill anställa uppfyller kraven och är överens kan den arbetssökande ansöka om ersättning för etableringsjobb. Ansökan ska bland annat innehålla arbetssökandes personuppgifter och fakta om din verksamhet.

Information till arbetssökande om etableringsjobb

3. Komplettera med arbetsgivarintyg

För att ansökan ska bli komplett ska du lämna uppgifter om din verksamhet och den arbetssökandes anställning i ett särskilt arbetsgivarintyg. Det är viktigt att det är du som arbetsgivare som fyller i intyget.

När vi tagit emot arbetsgivarintyget startar vår utredning om den arbetssökande har rätt till ersättning för etableringsjobb hos dig.

Arbetsgivarintyg för etableringsjobb Pdf, 412 kB.

Du ska också skicka en kopia till både arbetsgivarförbundet och arbetstagarförbundet (lokalt och centralt) som upprättat det aktuella centrala kollektivavtalet.

4. Beslut

När vi har fått en komplett ansökan fattar vi beslut om du kan anställa den arbetssökande med etableringsjobb. Om vi beviljar ansökan skickar vi ett meddelande om beslutet till dig.

Tänk på att den arbetssökande inte kan beviljas ersättning för anställning med etableringsjobb om anställningen startar innan vi fattat beslut. Därför rekommenderar vi att sätta startdatum för anställningen minst 15 dagar framåt.