Bidrag för personligt biträde

Du kan få bidrag för personligt biträde om du har en medarbetare som behöver återkommande stöd för att klara sitt arbete på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa. Bidraget är till för att kompensera dig när en annan medarbetare behöver gå ifrån sitt arbete för att hjälpa personen. Nivån på bidraget beror på vilket stöd medarbetaren har behov av.

Vad är bidrag till personligt biträde?

Du kan få ekonomiskt bidrag om du låter någon av dina medarbetare hjälpa en annan medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa. Du kan även få bidraget om du är egen företagare eller en fri yrkesutövare och själv har en funktionsnedsättning eller ohälsa. Syftet med bidraget är att underlätta för personer med en funktionsnedsättning eller ohälsa att få och behålla ett arbete. Bidraget ska också göra det lättare att delta i arbetsmarknadspolitiska program eller i skolans praktiska arbetslivsorientering.

Biträdet är en utsedd person som ska vara en hjälp när arbetstagaren utför återkommande arbetsuppgifter eller hanterar återkommande arbetssituationer som personen inte klarar av på egen hand. Det är arbetstagaren som utför arbetsuppgifterna, inte det personliga biträdet.

När kan du få bidraget?

Du kan få bidrag om du:

  • anställer eller har anställt en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa och som behöver personligt stöd för att klara sina arbetsuppgifter
  • är egen företagare eller en fri yrkesutövare och själv har en funktionsnedsättning eller ohälsa som gör att du behöver hjälp av ett personligt biträde
  • tar emot en ung person som har en funktionsnedsättning eller ohälsa och som behöver personligt stöd för att kunna delta i praktisk arbetslivsorientering
  • tar emot en arbetssökande som har en funktionsnedsättning eller ohälsa och som behöver personligt stöd för att kunna delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vem kan du få bidraget för?

Du kan få bidrag för en person

  • som är anställd hos dig.
  • som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i praktisk arbetslivsorientering.

Även du som är egen företagare eller fri yrkesutövare kan få ersättning.

Hur mycket är ersättningen?

Du kan få bidrag för personligt biträde med högst 60 000 kronor per år. Om du är egen företagare och har en funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter kan du få upp till 120 000 kronor per år.

Hur länge kan du få ersättningen?

Du kan få bidrag för personligt biträde så länge arbetstagaren har behov av stöd för att klara sina arbetsuppgifter.

Mer information om bidrag till personligt biträde

I faktabladet finns allt du behöver veta om bidraget.

Faktablad om bidrag till personligt biträde Pdf, 109 kB.

Så här går det till

1. Kontakta oss

Kontakta Arbetsförmedlingen om du har en medarbetare som behöver hjälp av ett personligt biträde.

Kontakta oss

2. Vi gör en bedömning

I kontakten ber vi dig lämna en redogörelse där det framgår i vilka återkommande arbetsmoment eller arbetssituationer personen behöver ett biträde. Vi behöver även en beräkning av kostnaden per månad för biträdet, baserat på antal timmar och kostnaden per timme. Vi gör sedan en utredning och beslutar hur stort bidraget blir.

Text