Annonseringsvillkor för Platsbanken

Annonseringsvillkoren uppdaterades 6 oktober 2023

Platsbanken är en elektronisk anslagstavla för företag som vill annonsera lediga tjänster publikt. Annonsören är fullt ansvarig för sin annons. Annonseringsvillkoren nedan är framtagna för att informera annonsörerna om förutsättningarna för annonsering.

Annonser som publiceras i Platsbanken genomgår en automatiserad granskning i samband med publiceringen. Om en annons bryter mot våra annonseringsvillkor kommer den att tas bort. Vid upprepade överträdelser förbehåller Arbetsförmedlingen sig rätten att stänga av annonsören från sin inloggning på arbetsfomedlingen.se samt till övriga arbetsförmedlingstjänster.

Ett beslut att inte publicera en annons, ta bort en redan publicerad annons eller att stänga av en annonsör från möjligheten att logga in kan inte överklagas.

1. Vilka får annonsera i Platsbanken?

1.1 Vad gäller för annonsörer i Sverige?

För att få annonsera i Platsbanken måste annonsören vara verksam i Sverige och finnas i företagsregistret hos Statistiska centralbyrån, SCB. Privatpersoner får inte annonsera i Platsbanken.

1.2 Vad gäller för annonsörer i EU/EES och Schweiz?

Företag i annat EU/EES-land och Schweiz ska kontakta Eures-tjänster i det land där de har sin verksamhet och arbetet ska utföras. Eures-tjänster finns hos landets offentliga Arbetsförmedling och i vissa länder erbjuds dessa tjänster även av privata aktörer, läs mer på Eures-portalen, Europeiska kommissionen.

1.3 Vad gäller för annonsörer utanför EU/EES och Schweiz?

Företagare som är registrerad i ett land utanför EU/EES eller Schweiz får inte annonsera i Platsbanken.

2. Vilka tjänster får annonseras i Platsbanken?

 • Erbjudande om anställning, oavsett anställnings- eller ersättningsform. Det gäller även tjänster som tillsätts med hjälp av rekryteringsföretag.
 • Tjänster som avser följande får inte annonseras i Platsbanken:
  • Franchising, hyra en stol/plats i lokal och försäljning av företag.
  • Examensarbete och arbetspraktik (APL, LIA, VFU)
  • Frilans- eller konsultuppdrag
  • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Exempelvis yrkesintroduktion, arbetspraktik, rekryteringsutbildningar, lokala jobbspår för kommuninvånare, etableringsjobb.

3. Vilket språk gäller för annonsering i Platsbanken?

Annonser i Platsbanken ska vara skrivna på svenska eller engelska.

4. Vilka regler i övrigt gäller för annonsering?

Utöver vad som sagts ovan förbinder sig annonsören att följa reglerna nedan vid annonsering i Platsbanken.

 • Annonsören får inte missbruka syftet med Platsbanken genom att annonsera tjänster som inte, annonsören själv kan tillsätta.
 • Annonsören får inte annonsera tjänster som beskriver otillåten verksamhet eller medför att den sökanden kan förväntas medverka till något lagbrott.
 • Annonsören får inte skaffa sig fördelar på bekostnad av andra annonsörer genom att systematiskt avpublicera och återpublicera annons för samma tjänst med samma eller snarlikt innehåll eller annonsera en och samma tjänst i flera annonser samtidigt.
 • Annonsören får inte använda ett språk i annonsen som allmänt kan anses vara förolämpande, kränkande eller på annat sätt stötande i sammanhanget.
 • Annonsören får i annonsen inte diskriminera sökanden på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Annonsören får i annonsen inte vilseleda sökanden om kvalifikationer för tjänsten eller orten där arbetet huvudsakligen ska utföras.

5. Hur sker granskningen och kvalitetssäkringen?

Annonser som publiceras i Platsbanken genomgår en automatiserad granskning i samband med publiceringen. Om Arbetsförmedlingen anser att annonsen strider mot annonseringsvillkoren har Arbetsförmedlingen rätt att ta bort annonsen. Annonsören har efter borttag möjlighet att justera innehållet i sin annons och publicera den på nytt.

Om uppgifter till kontaktperson saknas har Arbetsförmedlingen rätten att ta bort annonsen utan föregående kontakt med annonsören.

Om du har fått en annons nekad eller borttagen vänligen kontakta Arbetsförmedlingen.

Kontakta oss

6. Hur hanteras kontaktuppgifter som läggs in i annonserna?

När du publicerar en annons i Platsbanken hanterar vi personuppgifter i annonsen i enlighet med vad som finns beskrivet här:

Så hanterar vi dina personuppgifter

De kontaktuppgifter som publiceras i en annons kan även komma att användas för att kontakta annonsörer med uppföljande frågor i kvalitets- och analyssyfte. Till exempel vid tillfällen då annonsen bryter mot annonseringsvillkoren eller då statistik om arbetsmarknaden samlas in via en enkät.

Personuppgifter i en publicerad annons kan komma att visas på följande platser:

 • Platsbanken
 • EU:s jobbsökartjänst Eures
 • Hos andra aktörer som valt att hämta och visa upp annonser via Arbetsförmedlingens öppna API.

Arbetsförmedlingen kräver att den som publicerar en annons i Platsbanken har inhämtat samtycke från kontaktpersonerna i annonsen.

Tänk på att du som annonsör har ett ansvar för att skydda personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.