Intensiv praktik

Vill du bidra till att en nyanländ praktikant får möjlighet att utvecklas inom det yrke eller den bransch som hen vill arbeta inom? Då kan du ta emot en praktikant på din arbetsplats. Samtidigt får du möjlighet att pröva ny arbetskraft.

Vad är intensiv praktik?

Intensiv praktik innebär att praktikanten får prova att arbeta i din verksamhet, få yrkespraktik, stärka sin yrkeskompetens och få arbetslivserfarenhet. Om du tar emot en praktikant på din arbetsplats hjälper du en arbetssökande att komma närmare arbetsmarknaden. Målet är att praktikanten ska kunna få anställning i samma yrke eller bransch som hen gör praktik i.

För att praktiken ska ge ett bra resultat är det viktigt att det finns en handledare tillgänglig under tiden. Under praktiken kan det hända att vi kallar praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning. Det är obligatoriskt för praktikanten att delta i dessa aktiviteter.

För vem?

Intensiv praktik är till för nyanlända som deltar i intensivåret inom Arbetsförmedlingens etableringsprogram och ingår i en yrkesinriktad kedja av insatser som ska öka förutsättningarna att få arbete inom ett utvalt yrke eller bransch.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om arbetspraktik är lämpligt för den arbetssökande.

Så här fungerar det

Du kan ta emot en praktikant i din verksamhet om

  • du är en privat eller offentlig arbetsgivare.
  • du inte har näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
  • du inte har betydande betalningsanmärkningar.
  • du kan erbjuda praktikanten en handledare som kan ha regelbundna avstämningar med praktikanten och Arbetsförmedlingen.
  • du planerar och strukturerar praktiktiden med tydliga mål för hur praktikanten kan utvecklas i yrket.

Om vi kommer fram till att du kan ta emot en praktikant planerar vi praktiken tillsammans.

Praktiken kan pågå i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

När praktiken är slut skriver du ett intyg till praktikanten där det står vilka kunskaper hen har fått under praktiktiden. Ditt intyg är en viktig del i ett kunskapscertifikat som praktikanten kan få efter avslutat intensivår och som visar praktikantens yrkes- och språkkunskaper. Intyget kan fyllas i efter genomförd intensiv praktik, arbetspraktik, lärande i arbete samt annan arbetsplatsnära aktivitet.

Intyg från arbetsplatsnära aktivitet Pdf, 375 kB.

Arbetsförmedlingen ersätter dig för merkostnader med 150 kronor per arbetsdag så länge praktiken pågår.

Praktikanten kan få etableringsersättning under praktiken. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Om praktikanten blir sjuk måste hen sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan hen inte få ersättning under sjukfrånvaron.

Etableringsersättning (information för arbetssökande)

Praktikanten är försäkrad och omfattas av både personskade- och grupplivförsäkringar. Om praktikanten skulle skada något på företaget kan du få ersättning av staten.

Ansökan om skadeersättning

Den som gör arbetspraktik räknas inte som arbetstagare enligt arbetsmiljölagen. Vissa regler i den lagen gäller ändå praktikanten. Det innebär att du ansvarar för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt och att du informerar praktikanten om säkerheten. Du är också skyldig att se till att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt. Skulle någon skadas är det viktigt att du anmäler det till Försäkringskassan och Arbetsmiljöinspektionen.

Intresserad av att ta emot en praktikant?

Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att ta emot en praktikant. Ring oss på 0771-508 508 om du är intresserad och vill veta mer. Eller använd våra övriga kontaktvägar.

Mer information

Faktablad om intensiv praktik Pdf, 108 kB.