Låt någon arbetsträna på ditt företag

Hjälp någon till arbete genom arbetsträning. Arbetsträning och förstärkt arbetsträning innebär att personen får arbeta på din arbetsplats och med handledning delta i verksamheten.

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet. Arbetsträning innebär att deltagaren under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Insatsen riktar sig till arbetssökande som har behov av att vara på en arbetsplats och träna på arbetsuppgifter och arbetssituationen i sin helhet. Det kan handla om arbetssökande som saknar arbetslivserfarenhet eller har varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid och som har behov av kontinuerlig handledning.

Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen behöver inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan. Såsom att passa tider, följa ett schema, samarbeta eller förhålla sig till arbetskamrater.

Vad är förstärkt arbetsträning?

Förstärkt arbetsträning riktar sig till arbetssökande som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om deltagare med förmodad eller konstaterad ohälsa eller funktionsnedsättning som har behov av att delta i arbetet på en arbetsplats i syfte att ta reda på hur ohälsan eller funktionsnedsättningen påverkar arbetsförutsättningarna.

Den förstärkta arbetsträningen ska utformas och anpassas utifrån deltagarens förutsättningar och tillgodose behovet av träning på olika arbetsuppgifter, men även andra villkor som är kopplade till arbetslivet, såsom att passa tider, följa ett schema, samarbeta eller förhålla sig till arbetskamrater.

För vem är arbetsträning och förstärkt arbetsträning?

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan användas för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet.

Ersättning och försäkring

Deltagare kan få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning under arbetsträningen. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, som också beräknar och beslutar om ersättningen. Om deltagaren blir sjuk måste hen sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan hen inte få ersättning under sjukfrånvaron.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (information för arbetssökande)

Deltagaren är försäkrad och omfattas av både personskade- och grupplivförsäkringar. Om den arbetssökande skulle skada något på företaget kan du få ersättning av staten.

Ansökan om skadeersättning