Lönebidrag – när du anställer någon med en funktionsnedsättning eller ohälsa

Lönebidrag kan vara en möjlighet när det finns behov av anpassning av arbetet då du anställer en person som har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar arbetsförmågan. Vi utreder, bedömer och fattar beslut om lönebidrag är aktuellt utifrån behovet av anpassning i förhållande till det aktuella arbetet och arbetsplatsens förutsättningar.

Vad är lönebidrag?

Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivarens lönekostnader när arbetsgivare anställer någon med funktionsnedsättning eller ohälsa. Det är en kompensation för nedsatt arbetsförmåga på grund av till exempel nedsatt rörelseförmåga eller psykisk ohälsa. Ibland kallas lönebidrag för lönebidragsanställning vilket inte är korrekt då lönebidrag inte är en anställningsform.

Det finns tre former av lönebidrag:

 • Lönebidrag för utveckling i anställning
  Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning.
 • Lönebidrag för anställning
  Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.
 • Lönebidrag för trygghet i anställning
  Långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb.

 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.
 • Du ska redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket måna­den efter att du har betalat lön.
 • Företrädare med väsentligt inflytande i verksamheten får inte ha näringsförbud.
 • Du får inte ha skulder avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter som sammanlagt överstiger 10 000 kronor.
 • Du ska erbjuda lön och andra anställningsförmåner som följer av kollektivavtal eller är i väsentliga delar likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.
 • Du ska säkerställa att arbetsmiljön uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).
 • Det får inte finnas allvarliga brister i arbetsmiljön på den plats eller i den verksamhet där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska betala hela lönen elektroniskt under hela den beviljade bidragsperioden.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska följa det som finns med i överenskommelsen som beslutet om lönebidrag grundar sig på.
 • Den anställda ska arbeta i den omfattning som anges i beslutet om lönebidrag.
 • Den som anställs får inte vidareplaceras till annan arbetsgivare än den som är mottagare av stödet om arbetsgivaren inte är ett bemanningsföretag och arbetstagaren är anställd i syfte att hyras ut till kundföretag.
 • Den anställda får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten, till exempel genom att ingå i styrelsen, vara bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande.
 • Du kan inte få ersättning för lönebidrag samtidigt som du har en annan ersättning för samma anställning.
 • Du ska omgående anmäla förändringar till Arbetsförmedlingen som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek. Gör du inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka ersättningen, om du lämnar uppgifter som inte stämmer eller om det saknas information.

Det finns tre former av lönebidrag. Mer information om vem du kan få ersättning för finns i respektive faktablad.

Hur mycket är ersättningen?

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Tillsammans med er gör vi en bedömning av personens arbetsförmåga. Du kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltid. Det finns även möjlighet för dig att få ett utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Hur länge kan du få ersättningen?

Det första beslutet om lönebidrag kan innefatta en bidragsperiod på högst ett år. Om den anställde har fortsatt behov av anpassning kan beslut tas om ytterligare period med bidrag.

Mer information om lönebidrag

I faktabladen finns allt du behöver veta om de tre stöden. Villkor, krav, ersättning, anställningsformer och försäkringar.

Faktablad om lönebidrag för utveckling i anställning Pdf, 226 kB.

Faktablad om lönebidrag i anställning Pdf, 494 kB.

Faktablad om lönebidrag för trygghet i anställning Pdf, 237 kB.

Så här går det till

1. Skicka in en intresseanmälan

Du skickar in en intresseanmälan för att anställa med stöd. Ange om du redan har kontakt med en kandidat som du vill anställa. Vilket stöd som kan bli aktuellt beror på den arbetssökandes behov.

Gör en intresseanmälan för att anställa med stöd

2. Du blir kontaktad av oss

Vi tar emot din intresseanmälan och en bekräftelse skickas till den kontaktperson du angett. Vi kontaktar dig inom tre arbetsdagar för att stämma av uppgifterna i din intresseanmälan samt ge information om den fortsatta processen.

3. Utredning och bedömning av behov

Vi utreder vilket stöd som är lämpligt och det påverkas av den arbetssökandes behov och möjligheter i det aktuella arbetet. Om lönebidrag i någon form är aktuellt så bokar vi tid för ett möte där vi gör en arbetsanalys och skriver en överenskommelse om vilka anpassningar som ska ske och upprättar ett beslutsunderlag.

4. Uppföljning

Vi kontaktar dig några månader efter beslutet om lönebidrag och gör en uppföljning av hur det har fungerat för både dig och den anställda. Du har ett ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att arbetet är anpassat efter den anställdas förutsättningar utifrån den överenskommelse som gjordes inför beslutet om lönebidrag.