Lönebidrag – när du anställer någon med en funktionsnedsättning eller ohälsa

Lönebidrag kan vara en möjlighet när det finns behov av anpassning av arbetet då du anställer en person som har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar arbetsförmågan. Vi utreder, bedömer och fattar beslut om lönebidrag är aktuellt utifrån behovet av anpassning i förhållande till det aktuella arbetet och arbetsplatsens förutsättningar.

Vad är lönebidrag?

Lönebidrag, ibland kallat lönebidragsanställning, är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivarens lönekostnader när arbetsgivare vill anställa någon med funktionsnedsättning eller ohälsa. Det är en kompensation för nedsatt arbetsförmåga på grund av till exempel nedsatt rörelseförmåga eller psykisk ohälsa.

Det finns tre former av lönebidrag:

 • Lönebidrag för utveckling i anställning: bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning
 • Lönebidrag för anställning: bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd
 • Lönebidrag för trygghet i anställning: långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb

 • Du måste vara en privat eller offentlig arbetsgivare.
 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket månaden efter att du har betalat lön.
 • Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Du får inte ha betydande betalningsanmärkningar.
 • Du måste ha ett kollektivavtal eller ha tecknat försäkringar som i väsentliga delar är likvärdiga med kollektivavtalet i branschen.
 • Du måste betala ut lön enligt ditt kollektivavtal eller kollektivavtal i branschen.
 • Du betalar ut hela lönen elektroniskt för hela perioden insatsen pågår.
 • Du ska omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek till Arbetsförmedlingen.

Det finns tre former av lönebidrag. Mer information om vem du kan få ersättning för finns i respektive faktablad.

Hur mycket är ersättningen?

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. Tillsammans med er gör vi en bedömning av personens arbetsförmåga. Du kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltid. Det finns även möjlighet för dig att få ett utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Hur länge kan du få ersättningen?

Det första beslutet om lönebidrag kan innefatta en bidragsperiod på högst ett år. Om den anställde har fortsatt behov av anpassning kan beslut tas om ytterligare period med bidrag.

Mer information om lönebidrag

I faktabladet finns allt du behöver veta om de tre stöden. Villkor, krav, ersättning, anställningsformer och försäkringar.

Faktablad om lönebidrag för utveckling i anställning Pdf, 116 kB. (Pdf, 116 kB)

Faktablad om lönebidrag i anställning Pdf, 131 kB. (Pdf, 131 kB)

Faktablad om lönebidrag för trygghet i anställning Pdf, 130 kB. (Pdf, 130 kB)

Så här går det till

1. Skicka in en intresseanmälan

Du skickar in en intresseanmälan för att anställa med stöd. Ange om du redan har kontakt med en kandidat som du vill anställa. Vilket stöd som kan bli aktuellt beror på den arbetssökandes behov.

Gör en intresseanmälan för att anställa med stöd

2. Du blir kontaktad av oss

Vi tar emot din intresseanmälan och en bekräftelse skickas till den kontaktperson du angett. Vi kontaktar dig inom tre arbetsdagar för att stämma av uppgifterna i din intresseanmälan samt ge information om den fortsatta processen.

3. Utredning och bedömning av behov

Vi utreder vilket stöd som är lämpligt och det påverkas av den arbetssökandes behov och möjligheter i det aktuella arbetet. Om lönebidrag i någon form är aktuellt så bokar vi tid för ett möte där vi gör en arbetsanalys och skriver en överenskommelse om vilka anpassningar som ska ske och upprättar ett beslutsunderlag.

4. Beslut

Innan vi tar ett beslut gör vi en kontroll av att alla villkor för lönebidrag är uppfyllda och därefter tar vi beslut. Du får ett beslutsmeddelande per post och anställningen ska inte påbörjas innan du har fått beslut. Läs mer om hur kontrollen inför beslutet går till.

Faktablad om kontroll inför beslut om anvisning Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)

5. Uppföljning

Vi kontaktar dig några månader efter beslutet om lönebidrag och gör en uppföljning av hur det har fungerat för både dig och den anställda. Du har ett ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att arbetet är anpassat efter den anställdas förutsättningar utifrån den överenskommelse som gjordes inför beslutet om lönebidrag.