Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Du kan få ekonomiskt bidrag om du har en anställd som behöver stöd på grund av syn- eller hörselnedsättning i samband med att personen går en utbildning inom företaget.

Vad är bidrag till litteratur och tolk?

Bidraget ska underlätta för personer som i sitt arbete går på utbildning, seminarier, konferenser och studiebesök och då har behov av:

 • teckenspråkstolkning
 • skrivtolkning
 • tecken som stödtolkning
 • dövblindtolkning
 • inläsning på ljudmedier.

Du kan inte få bidrag för tolkkostnader som regionerna svarar för, så kallad vardagstolkning enligt 8 kap 7 § (2017:30) Hälso- och sjukvårdslagen.

Krav på dig som är arbetsgivare

För att du som är en arbetsgivare ska beviljas bidraget behöver du uppfylla vissa villkor. Villkoren ska också vara uppfyllda under hela den tid som bidraget avser.

Du behöver:

 • Vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket månaden efter att lön betalats ut.
 • Vara en juridisk person eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet.
 • Ha de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten där deltagaren ska vara sysselsatt.
 • Följa det som står i Arbetsförmedlingens beslut och det som har uppgetts i ansökan.

Du får inte:

 • Vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord, genomgå företagsrekonstruktion eller tills vidare har ställt in betalningarna.
 • Vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller företagsrekonstruktion, ha en pågående skuldsanering och ha varit föremål för ett misslyckat utmätningsförsök under de senaste sex månaderna.
 • Ha skulder som rör skatter eller socialförsäkringsavgifter som sammanlagt överstiger 10 000 kronor.
 • Ha allvarliga brister i arbetsmiljön på den plats eller i den verksamhet där arbetstagaren är/ska vara sysselsatt. Exempelvis att det finns en överhängande risk att deltagaren skadas allvarligt fysiskt eller psykiskt i den verksamhet där arbetstagaren är/ska vara sysselsatt. Du kan även läsa mer om arbetsmiljö i faktabladet ”Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar”.
 • Ha gjort dig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Att det väckts åtal, inletts en förundersökning, gjorts en polisanmälan eller att arbetsgivaren har uteslutits från en branschorganisation kan vara sådana situationer.
 • Som leverantör till Arbetsförmedlingen under de senaste fem åren fått avtalet hävt på grund av väsentliga brister.

En företrädare med väsentligt inflytande i verksamheten får inte:

 • Ha näringsförbud.
 • Vara dömd för brott som rör yrkesutövningen under de senaste fem åren. Brott som kan kopplas till yrkesutövningen är brott som enligt domen innefattar organiserad brottslighet, ekonomisk brottlighet såsom exempelvis bidragsbrott, skattebrott, bokföringsbrott, penningtvätt och bedrägeri, finansiering av terrorism, mutbrott och bestickning, människohandel, människoexploatering, miljöbrott, arbetsmiljöbrott, annat brott som Arbetsförmedlingen bedömer kan kopplas till yrkesutövningen.

Arbetsförmedlingen anser att en person har väsentligt inflytande om hen är registrerad som verklig huvudman hos bolagsverket enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Arbetsförmedlingen anser även att en person har väsentligt inflytande, om

 • personen är verkställande direktör,
 • personen är ensam- eller majoritetsägare,
 • personen är styrelseordförande,
 • personen är ensam styrelseledamot,
 • personen är styrelseledamot i en styrelse som består av flera ledamöter och uppdraget inte är begränsat i tid eller ledamotens befogenheter är inskränkta,
 • personen har ensam firmateckningsrätt och firmateckningsrätten inte varit en tillfällig lösning eller är inskränkt, och
 • personen har annan befattning eller en kombination av befattningar som Arbetsförmedlingen bedömer utgör väsentligt inflytande.

En person som endast är styrelsesuppleant har aldrig väsentligt inflytande.

I faktabladet Pdf, 103 kB. kan du läsa mer om de kontroller vi gör inför beslut om Bidrag till litteratur och tolk och vid vilka skäl Arbetsförmedlingen har rätt att neka till bidraget.

Vem kan du få bidraget för?

Du kan få bidrag för en anställd som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga som medför behov av tolkning eller inläsning av facklitteratur på ljudmedier i samband med en utbildning som är viktig för personens arbete.

Den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet.

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag med upp till 150 000 kronor per år och anställd. Med ett år menar vi här en sammanhängande period av 365 dagar och inför varje nytt beslut summerar vi de bidrag som du beviljats under föregående 365 dagar.

Det beräknade maxbelopp du angivit i ansökan ligger till grund för beslutet och det är den faktiska kostnaden som betalas ut.

Vi ersätter inte moms om ditt företag är momsredovisningsskyldigt.

Om du som arbetsgivare använder egen personal för tolkuppdraget måste du lämna in ett underlag som visar oss vilken lönekostnad före skatt du har för den person som utfört tolkningen (timlön plus den lagstadgade arbetsgivaravgiften).

Mer information om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

I faktabladet finns allt du behöver veta om bidraget.

Faktablad om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning Pdf, 103 kB.

Så här går det till

1. Skicka en ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till oss i så god tid som möjligt för att vi ska hinna ta beslut innan utbildningen äger rum. Den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet.

Ta gärna in offerter från tolk- eller inläsningsföretag för att kunna uppge en beräknad kostnad i din ansökan.

Blankett för ansökan om bidrag till litteratur och tolk Pdf, 482 kB.

2. Vi gör en bedömning

Innan vi tar ett beslut gör vi en bedömning samt en kontroll på att du som arbetsgivare uppfyller alla krav för att få bidraget. Vid behov kan vi behöva kontakta dig för kompletterande frågor. Läs mer i faktabladet Pdf, 103 kB. om hur kontrollen inför beslutet går till.

3. Beslut

Du får ett beslut skickat till dig via brev inom normalt 10 arbetsdagar med information om hur utbetalningen går till.