Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Du kan få ekonomiskt bidrag om du har en anställd som behöver stöd på grund av syn- eller hörselnedsättning i samband med att personen går en utbildning inom företaget.

Nu kan du ansöka digitalt

Vad är bidrag till litteratur och tolk?

Bidraget ska underlätta för personer som i sitt arbete går på utbildning, seminarier, konferenser och studiebesök och då har behov av:

 • teckenspråkstolkning
 • skrivtolkning
 • tecken som stödtolkning
 • dövblindtolkning
 • inläsning på ljudmedier.

Du kan inte få bidrag för tolkkostnader som regionerna svarar för, så kallad vardagstolkning enligt 8 kap 7 § (2017:30) Hälso- och sjukvårdslagen.

 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.
 • Du ska redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket måna­den efter att du har betalat lön.
 • Företrädare med väsentligt inflytande i verksamheten får inte ha näringsförbud.
 • Du får inte ha skulder avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter som sammanlagt överstiger 10 000 kronor.
 • Det får inte finnas allvarliga brister i arbetsmiljön på den plats eller i den verksamhet där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska följa det som står i beslutet om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och det som har uppgetts i ansökan.
 • Du ska omgående anmäla förändringar till Arbetsförmedlingen som kan påverka rätten till bidrag eller bidragets storlek. Gör du inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka bidraget. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka bidraget om du lämnar uppgifter som inte stämmer eller om det saknas information. Om vi misstänker att det kan vara ett bidragsbrott är vi enligt lag skyldiga att göra en polisanmälan.

Du som arbetsgivare (firmatecknare eller annan behörig företrädare) och den anställde behöver signera ansökan innan du skickar in den.

Vem kan du få bidraget för?

Du kan få bidrag för en anställd som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga som medför behov av tolkning eller inläsning av facklitteratur på ljudmedier i samband med en utbildning som är viktig för personens arbete.

Den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet.

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag med upp till 150 000 kronor per år och anställd. Med ett år menar vi här en sammanhängande period av 365 dagar och inför varje nytt beslut summerar vi de bidrag som du beviljats under föregående 365 dagar.

Det beräknade maxbelopp du angivit i ansökan ligger till grund för beslutet och det är den faktiska kostnaden som betalas ut.

Vi ersätter inte moms om ditt företag är momsredovisningsskyldigt.

Om du som arbetsgivare använder egen personal för tolkuppdraget måste du lämna in ett underlag som visar oss vilken lönekostnad före skatt du har för den person som utfört tolkningen (timlön plus den lagstadgade arbetsgivaravgiften).

Mer information om bidrag till litteratur och tolk

I faktabladet finns allt du behöver veta om villkor, krav, ersättning och hur bidraget betalas ut.

Faktablad om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning Pdf, 103 kB.

Så här går det till

1. Skicka in en ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till oss i så god tid som möjligt för att vi ska hinna ta beslut innan utbildningen äger rum. Den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet.

Ta gärna in offerter från tolk- eller inläsningsföretag för att kunna uppge en beräknad kostnad i din ansökan.

2. Vi gör en bedömning

Innan vi tar ett beslut gör vi en bedömning samt en kontroll på att du som arbetsgivare uppfyller alla krav för att få bidraget. Vid behov kan vi behöva kontakta dig för kompletterande frågor. Läs mer i faktabladet Pdf, 103 kB. om hur kontrollen inför beslutet går till.

3. Beslut

Du får ett beslut skickat till dig via brev inom normalt 10 arbetsdagar med information om hur utbetalningen går till.

Blankett

Blankett om du inte vill göra en digital ansökan om bidraget till litteratur och tolk.

Ansökan om bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning Pdf, 482 kB.

Hjälp oss att bli bättre

Vi vill gärna ha dina synpunkter
och förslag på förbättringar.