Arbetsintegrerande övningsplatser

اگر در اداره عامه خدمات استخدام سویدن ثبت نام کرده اید و برای ورود به بازار کار به حمایت جدی ضرورت دارید، مراکز آموزش کار و ادغام با جامعه می‌تواند شما را آماده ورود به بازار کار کند.

به چه منظور

اگر به مدت طولانی از بازار کار دور بوده اید و درباره توانایی کار خود شک دارید، می توانید از امکانات آماده سازی برای کار بهره مند شوید. فرصت ورود به زندگی کاری در محیط کار آرام و مصون در یک شرکت خدمات اجتماعی برای شما فراهم است. در عین حال، رهنمایی و حمایت مناسب برای تقویت توانایی ها و تامین ضروریات ابتدایی زندگی کاری و یافتن راهی برای حمایت از خودتان، به شما ارائه می‌شود. هدف این است که امکان یافتن کار در یک شرکت خدمات اجتماعی برای شما فراهم شود. بجای آن می‌توانید آمادگی بگیرید تا ادامه تحصیل بدهید یا در دیگر پروگرام‌های اداره عامه خدمات استخدام سویدن اشتراک کنید.

برای چه کسانی

این خدمات حمایوی مخصوص کسانی است که مدت ها از بازار کار دور بوده‌اند و درباره توانایی کار و نوع کار متناسب با توانایی خود، دچار شک شده‌اند.

به این ترتیب عمل می‌شود

  • اول از همه، ما مشخص می‌کنیم که آیا به امکانات آماده سازی برای ورود به بازار کار ضرورت دارید یا نی.
  • پس از آن تأمین کننده را انتخاب کنید. ما معلومات درباره اینکه از میان کدام تأمین کننده ها باید انتخاب کنید را در اختیارتان قرار می دهیم.
  • پس از انتخاب تأمین کننده، کار را با برگزاری جلسه‌ای با حضور شما، تامین کننده و اداره عامه خدمات استخدام سویدن آغاز می کنیم.
  • ما وقت کار را نظر به شرایط شما تعیین می‌کنیم.
  • در مدت ارائه این حمایت، با شما برای بررسی وضعیت پیشرفت و بررسی وضعیت فعالیت‌ها در محیط کار در ارتباط خواهیم بود.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.