Bidrag för personligt biträde

اگر شما به دلیل معلولیت دارای توانایی ضعیف کاری هستید میتوانید در محل کار از یک شخص کمک و حمایت دریافت نمایید. در آن صورت کارفرما شما برای تعین افراد به این منظور،کمک اقتصادی دریافت میکند.

چه

هدف از bidrag för personligt biträde ایجاد سهولت برای شما میباشد تا بتوانید به یک کار دست یافته و آن را حفظ نمایید. این کمک همچنان سهم گرفتن در یک برنامه و یا آشنایی با زندگی عملی کاری در مکتب را برای شما تسهیل میبخشد. حتی شما که از خود دارای یک شرکت شخصی هستید و دارای معلولیت میباشید نیز میتوانید برای دستیار شخصی کمک دریافت نمایید.

دستیار شخصی به عنوان یک حمایت برای شما در پیوند با آن وظایف منظم کاری و یا شرایط کاری میباشد که خود نمی توانید آنها را انجام بدهید.

این ما هستیم که به کارفرما تان کمک اقتصادی میپردازیم. این کمک اقتصادی حداکثر 60000 هزار کرون در سال میباشد. اگر شما مالک یک شرکت خصوصی هستید و دارای یک معلولیت میباشید که مشکلات بزرگ را برای تامین ارتباط با خود به همراه دارد،میتوانید حداکثر تا 120000 کرون را در سال به شکل کمک اقتصادی دریافت نمایید.

کارفرما تان و یا شما که از خود دارای یک شرکت خصوصی هستید،میتوانیداین کمک اقتصادی را برای دستیار شخصی تا زمانی بدست بیآورید که نیازمند کمک برای اجرای آن وظایف کاری میباشید که خود قادر به اجرای آن نمیباشید.

برای کی

اگر شما به دلیل معلولیت دارای توانایی ضعیف کاری هستید کارفرما شما میتواند در حالات ذیل کمک اقتصادی دریافت نماید:

  • اگر دارای چنین یک شغلی هستید و یا قرار است چنین یک شغلی را داشته باشید که ایجاب می نماید تا جهت اجرای وظایف کاری نیازمند حمایت شخصی باشید.
  • شما به مکتب لیسه (جمنازیوم) میروید و برای این که بتوانید در آشنایی با زندگی کاری سهم بگیرید،نیازمند حمایت فردی میباشید.
  • برای این که بتوانید در یک برنامه یا توانبخشی برای زندگی کاری سهم بگیرید،نیازمند حمایت فردی میباشید.

این چنین عمل میکند

  • اگر شما در اداره کار ثبت نام نشده اید شما باید خود را ثبت نام نمایید برای اینکه شما بتوانید تعویض پولی را دریافت نمایید.
  • ما باید یک تصدیقی از طرف صاحب کار تان داشته باشیم که در آن ذکر شده باشد که شما به یک کمک کننده شخصیpersonlig biträde ضرورت دارید.
  • ما یک بررسی را انجام داده و در مورد مقدار کمک اقتصادی تصمیم میگیریم.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید