Jobba inom Samhall

با کار در Samhall این امکان را بدست میآورید که توانایی کاری و قابلیت حرفه ای تان را ارتقا بخشید. در این جریان میتوانید حمایت و راهنمایی حاصل کنید.

چه

Samhall (سمهل) یک شرکت سهامی دولتی سویدنی است که وظیفه دارد تا مشاغل مفید و انکشافی را برای افرادی دارای معلولیت ایجاد نماید. هدف از کار در چهار چوب Samhall (سمهل) اینست تا شما بتوانید توانایی کاری و قابلیت شغلی خود را انکشاف بدهید. در دراز مدت باید شما بتوانید نزد یک کارفرما دیگر به یک کار دست یابید.

برای کی

آیا شما در کار تان نیازمند حمایت و انطباق بیشتر هستید؟ آیا شما به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام هستید و دارای معلولیت های میباشید که توانایی کاری تان را متاثر سازد؟ در این صورت Samhall (سمهل) میتواند محل کار صحیح برای شما باشد.

Stäng

در چهار چوب Samhall سمهل کار کنید. فلم به زبان سویدنی است.

در این فلم میتوانید در مورد چگونگی کار کردن در Samhall سمهل آگاهی حاصل کنید.

این چنین عمل میکند

اگر علاقمند کار در Samhall (سمهل) هستید،در این مورد با یک کارمند ادارۀ کاریابی صحبت نمایید. هرگاه در مورد مفید بودن این فکر یا ایده با هم به توافق رسیدید میتوانید از Samhall (سمهل) بازدید به عمل بیآورید. در آن صورت میتوانید در مورد چگونگی کار و انکشاف در آنجا معلومات بیشتر بدست بیآورید. قبل از این که به کار خود آغاز کنید ما یک توافقنامه میان شما و Samhall (سمهل) را عقد می نماییم. در این توافقنامه به طور مثال هدفی را که با استخدام تان دارید،گام های مختلفی که برای پیشرفت نیاز دارید و حمایتی که میتوانید نیازمند آن باشید،توضیح میگردد.

رییس شما در جریان همه مدت استخدام تان شما را تشویق،ترغیب و حمایت خواهد نمود. هدف این است تا شما روزی آماده باشید تا گام بعدی را برداشته و بتوانید نزد یک کارفرما دیگر استخدام شوید.

معاش

در زمان استخدام تان در Samhall (سمهل) میتوانید معاش و دیگر امتیازات استخدامی را بر مبنای قرارداد جمعی بدست بیآورید.

محافظت استخدام

Samhall (سمهل) متعهد میگردد تا بر اساس قرارداد جمعی امتیازات استخدامی را ارائه نماید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.