Introduktionsjobb

زمانی که شما نیازمند کمک برای ورود به بازار کار هستید. شما میتوانید کارمقدماتی را با تحصیل ترکیب نمایید که هم باعث تقویت قابلیت تان میگردید و هم با شرایط کارفرما برابری میکند.

چه

یک introduktionsjobb آن نوع اشتغال نزد یک کارفرما دولتی/کمونی یا خصوصی است که شما به واسطۀ آن امکان ورود به زندگی کاری را بدست میآورید. همچنان شخصی که شما را استخدام میکند میتواند برای معاش شما کمک اقتصادی دریافت کند.

کارمقدماتی میتواند استخدام دایمی و یا استخدام کوتاه مدت باشد. اگر توانایی کاری شما برای همیش کاهش یافته است، میتوانید به شکل نیمه وقت نیز به کارمقدماتی بپردازید.

شما معمولاَ میتوانید کارمقدماتی را با تحصیل،مثلاَ یک کورس حرفه ای، تحصیلات در جمنازیوم برای بدست آوردن سند فراغت از جمنازیوم،آموزش زبان سویدنی و یا دیگر کورس های مناسب تکمیل کننده ترکیب نمایید.

شما میتوانید یک کارمقدماتی را تا 12 ماه داشته باشید. هرگاه ما ارزیابی نماییم که شما نیازمند تداوم حمایت هستید در آن صورت کارمقدماتی میتواند تمدید شود.اما در مجموع حداکثر برای مدت 24 ماه.

برای کی

کارمقدماتی برای افرادی است که برای یک مدت دراز بیکار بوده اند و یا هم یک فرد تازه وارد به سویدن میباشند. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

  • در برنامۀ jobb- och utvecklingsgarantin سهم بگیرید.
  • شما 20 ساله بوده و در برنامۀ jobbgarantin för ungdomar حد اقل برای 200 روز سهم گرفته باشید.
  • یک فرد تازه وارد بوده،20 ساله شده باشید و همچنان در etableringsprogrammet سهم بگیرید و یا در جریان 12 ماۀ اخیر در etableringsprogrammet سهم گرفته باشید.
  • شما یک فرد تازه وارد بوده،20 ساله شده باشید و دارای یک etableringsplan جاری هستید و یا هم در جریان 12 ماۀ اخیر etableringsplan خود را تمام نموده باشید.
  • یک فرد تازه وارد بوده،20 ساله شده باشید و در جریان 36 ماۀ اخیر به عنوان یک عضو خانوادۀ یک تبعۀ EU/EES اجازۀ اقامت یا کارت اقامت را بدست آورده باشید.

این چنین عمل میکند

  • آنچه را ما در مشارکت با شما و کارفرما ارزیابی میکنیم،مناسب بودن محل کار شما و همچنان آن وظایف کاری است که برای نان مناسب میباشد.
  • ما یک توافقنامه را با شما و کارفرما نوشته و با facket یا اتحادیۀ صنفی مشوره می نماییم. در این توافقنامه در مورد وظایف کاری که خواهید داشت و همچنان آن نوع حمایت و راهنمایی را که نیاز دارید، نوشته شده است. در صورتی که شما همزمان با کار تحصیل نیز میکند باید این موضوع نیز در توافقنامه توضیح داده شود.
  • کارفرما مسئولیت دارد تا شما بتوانید به کار آغاز نمایید و راهنمایی مورد ضرورت تان را بدست بیآورید.

معاش

شما مستحق دریافت آن معاش و امتیازات استخدامی میگردید که در قراردادجمعی کارفرما درج میباشد و یا هم معادل سطح معاشات در همان ساحۀ شغلی میباشد. کارمقدماتی مستحق دریافت پول ازa-kassanنمی گردد.

محافظت استخدام

مقررات محافظت کاری مشخص شده در موافقتنامه جمعی این صنعت شما را کاور می کند اما برخی قسمت های قانون محافظت کاری، LAS، در مورد کارهای آغازین (introduktionsjobb) اعمال نمی شود. کار آغازین حق تامین اجتماعی (a-kassa) را ارائه نمی کند.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.