Rusta och matcha

برای اشتراک در مجهزسازی و متناسب سازی، اول باید مطابق به هدایات اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن عمل کنید. شما در مجهزسازی و متناسب سازی، تأمین کننده ای را انتخاب می کنید که فکر می کنید می تواند به بهترین و سریع ترین شکل در کار و تحصیل از شما حمایت کند. بعد از آنکه یک تأمین کننده را انتخاب کردید، یک سوپروایزر برای تان تعیین می شود و او در پروسه استخدام به شما کمک می کند.

film

این چنین انتخاب می نمایید

در مجهزسازی و متناسب سازی، شما یک تأمین کننده را انتخاب می کنید که از شما حمایت می کند. تأمین کننده ای را انتخاب کنید که به بهترین شکل ضروریات تان را تأمین می کند.

این برنامه برای چه کسانی است

مجهزسازی و متناسب سازی یک گزینه حمایوی برای شما است که مدت زیادی است که در اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن راجستر شده اید و / یا در یکی از این برنامه ها اشتراک کرده اید:

تضمین کار و انکشاف

تضمین کار برای جوانان

برنامه تثبیت

این برنامه به چه ترتیب است

در مجهزسازی و متناسب سازی، تأمین کنندگان ما از شما حمایت می کنند و شما می توانید یک تأمین کننده را انتخاب کنید. وقتی که یک تأمین کننده را انتخاب کردید، یک سوپروایزر از طرف تأمین کننده به شما کمک می کند. این سوپروایزر فعالیت هایی را نظر به ضروریات شما برای تان مشخص می کند تا با آنجام آنها زودتر به اهداف کاری یا تحصیلی تان دست پیدا کنید. حداقل هر دوهفته یکبار، بین شما و سوپروایزرتان ملاقات های شخصی برگزار می شود تا درباره انکشافات حاصله گفتگو کنید.

به تأمین کننده اختیار داده شده است که متناسب با ضروریات و شرایط شخصی شما، به شما کمک کند و برای تان فعالیت تعیین کند. برای مثال، تأمین کننده می تواند در قسمت تماس گرفتن با صاحبکارها و پیدا کردن و درخواست دادن برای وظیفه ها به شما کمک کند و درباره فرصت های آموزشی به شما معلومات و رهنمایی ارائه کند. همچنین اگر ما ضرورت بدانیم، به شما این فرصت را می دهیم که در طرح های حمایوی مثل کارآموزی و ارزیابی و تصدیق لیاقت مسلکی اشتراک کنید. مجهزسازی و متناسب سازی می تواند با مطالعات SFI یکجا باشد. اگر به لسان سویدنی تکلم نمی کنید، می توانید در بعضی از بخش های مشخص برنامه، به لسان خودتان کمک دریافت کنید.

به این ترتیب است

1. Arbetsförmedlingen ارزیابی می کند که آیا شما به مجهزسازی و متناسب سازی ضرورت دارید یا نی.

اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن طی یک مصاحبه بعد از تأیید با ما، ارزیابی می کند که آیا شما به برنامه مجهزسازی و متناسب سازی ضرورت دارید یا نی. ما این ارزیابی را به کمک بررسی احصائیوی انجام می دهیم. اگر در جریان تماس به شما هدایت داده شد که در مجهزسازی و متناسب سازی اشتراک کنید، باید در ظرف پنج روز کاری به ما اطلاع بدهید که کدام تأمین کننده را انتخاب می کنید.

ارزیابی ما به این ترتیب است.

2. شما انتخاب می کنید که کدام تأمین کننده مجهزسازی و متناسب سازی را می خواهید

تأمین کننده ای را انتخاب کنید که با ضروریات تان مطابقت داشته باشد. در ارزیابی تأمین کننده می توانید مهارت ها و معلومات وی درباره کسانی که در منطقه شما فعالیت دارند، لسان تأمین کننده، سطح معلومات آنها درباره صنعت و سطح ارتباطات آنها با صاحبان کار را در نظر بگیرید.

پیدا کردن یک تأمین کننده

وقتی که یک تأمین کننده را انتخاب کردید، باید با ما تماس بگیرید و شماره KA تأمین کننده ای که انتخاب کرده اید را به ما ارائه کنید. شماره KA تأمین کننده در زیر اسم تأمین کننده در قسمت Sök leverantör (جستجوی تأمین کننده) نوشته شده است. شما همچنین می توانید انتخاب تان را از طریق تلیفون نی بلکه از طریق Mina sidor (صفحات من) به ما اطلاع بدهید.

اگر شما خودتان نمی توانید یا نمی خواهید که یک تأمین کننده انتخاب کنید، ما برای تان یک تأمین کننده انتخاب می کنیم. در این صورت شما از نزدیک ترین تأمین کننده به محل زندگی تان حمایت دریافت می کنید.

آگاهی از رتبه تأمین کننده، انتخاب را برای شما آسانتر می کند

تأمین کنندگان مجهزسازی و متناسب سازی بر اساس یک مقیاس چهارنمره ای رتبه بندی شده اند. آنانی که بلندترین امتیاز را از جانب اداره خدمات کاریابی سویدن حاصل کرده اند، موفق ترین تأمین کنندگان در حمایت از اشتراک کنندگان جویای کار و تحصیل بوده اند و به این ترتیب چهار ستاره دریافت کرده اند.

ما بر اساس آخرین معلومات دریافتی از فعالیت تأمین کننده ها به طور مداوم رتبه های آنها را بروزرسانی می کنیم. لطفاً به یاد داشته باشید که تأمین کنندگانی که رتبه آنها تعیین نشده است، ممکن است آنانی که باشند که در مدتی که ما سروی تعیین رتبه را انجام می دادیم، تازه کار خود را شروع کرده بودند و یا اشتراک کنندگان کافی نداشتند. این به آن معناست که باوجود اینکه رتبه آنها هنوز تعیین نشده است، کار با آنها می تواند نتایج خوبی به باور بیاورد.

3. وقتی که یک تأمین کننده را انتخاب کردید و انتخاب تان را به ما اطلاع دادید

یک سوپروایزر از طرف تأمین کننده مجهزسازی و متناسب سازی با شما تماس می گیرد و برای اولین ملاقات وقت تعیین می کند. شما در این ملاقات یک پلان انکشاف شخصی طرح می کنید که به کمک آن بتوانید به زودترین فرصت کار یا تحصیل تان را شروع کنید.

شما به مدت شش ماه در مجهزسازی و متناسب سازی اشتراک می کنید. بعد از شش ماه، ما عملکرد شما را ارزیابی می کنیم. در صورت ضرورت، می توانید شش ماه دیگر، یعنی در مجموع، دوازده ماه، اشتراک کنید.

اگر از کمکی که دریافت می کنید راضی نیستید، می توانید تأمین کننده تان را تغییر بدهید. اگر می خواهید تغییر بدهید، با ما در Arbetsförmedlingen تماس بگیرید.

در پروسه مجهزسازی و متناسب سازی، ترجمان لسان ناشنوایان و ترجمان متن برای شما خواسته می شود.

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

سوال ها و جواب های معمولی

در اینجا میتوانید در مورد برنامۀ Rusta och matcha (مجهز و متناسب ساختن) سوال ها و جواب های معمولی را بدست بیآورید.

سوال ها و جواب ها (صرفاَ به زبان سویدنی)

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.