Rusta och matcha

آیا برای یافتن کار به حمایت بیشتر نیاز دارید؟ از طریق برنامۀ "مجهز و متناسب ساختن" ما میتوانید حمایت مورد نیاز تان را بدست بیآورید. شما خود انتخاب میکنید که از کدام پیمان کار میخواهید کمک دریافت نمایید. شما همچنان برای تان یک راهنما را بدست خواهید آورد که به شما کمک میکنید. هدف اینست که شما بتوانید به زودی ممکن به یک کار دست یابید و یا هم به تحصیل آغاز نمایید.

Stäng

این چنین انتخاب می نمایید

در برنامۀ Rusta och matcha (مجهز و متناسب ساختن) شما خود پیمان کار را انتخاب می نمایید. این انتخاب را طوری انجام بدهید که به نیازمندی های تان متناسب باشد. (صرفاَ به زبان سویدنی)

برای چه کسی

برنامۀ Rusta och match (مجهز و متناسب ساختن) برای شماست که میتوانید کار کنید اما برای یافتن کار یا آغاز به آموزش به حمایت بیشتر نیاز دارید. به کمک یک راهنما نزد یکی از پیمان کار ها، میتوانید به فعالیت های که برای شما به شکل فردی متناسب ساخته شده است، سهم بگیرید. این برنامه ها شما را در رسیدن به هدف تان یعنی کار یا آموزش، کمک می نماید. این کمک ها میتواند تماس های باشد با کارفرما ها، حمایت برای جستجو و یافتن کار، معلومات در مورد فرصت های آموزشی و راهنمایی. اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید میتوانید در جریان زمانی که این فعالیت ادامه دارد، به کورسsfi (سویدنی برای مهاجران) نیز سهم بگیرید.

در صورت لزوم دید ما میتوانید این حمایت را به شکل کارآموزی (پراکتیک) و ارزیابی یا اعتبار بخشی مهارت های حرفه ای نیز بدست بیآورید. حد اقل یک هفته در میان با راهنمای تان گفتگو های انکشافی را انجام میدهید.

اگر نمی توانید به زبان سویدنی حرف بزنید، میتوانید به زبان مادری خود تان کمک دریافت کنید. اگر نمی توانید به زبان سویدنی حرف بزنید، میتوانید به زبان مادری خود تان کمک دریافت کنید.

در حال حاضر این فعالیت در 32 کمون وجود دارد. اگر شما در این کمون ها زندگی نمی کنید، برنامۀ Stöd och matchning “ حمایت و مطابقت” میتواند برای شما مطرح باشد.

شما باید در یکی از این کمون ها زندگی نمایید

 • Arboga
 • Bjurholm
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Götene
 • Hallstahammar
 • Högsby
 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Kungsör
 • Köping
 • Lidköping
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mönsterås
 • Nordmaling
 • Olofström
 • Oskarshamn
 • Robertsfors
 • Ronneby
 • Sala
 • Sotenäs
 • Surahammar
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Umeå
 • Vara
 • Vindeln
 • Vänersborg
 • Vännäs
 • Västerås

این چنین صورت میگیرد

 • این ما هستیم که در مورد مفید بودن برنامۀ Rusta och matcha (مجهز و متناسب ساختن) برای شما، تصمیم میگیریم. ارزیابی را این چنین انجام میدهیم.
 • شما برای مدت شش ماه در این برنامه سهم میگیرید. سپس ما چگونگی پیشرفت این برنامه را ارزیابی می نماییم. در صورت نیاز میتوانید شش ماۀ دیگر، در مجموع 12 ماه در این برنامه حصه بگیرید.
 • شما خود انتخاب می نمایید که کدام پیمان کار را میخواهید داشته باشید. در این ویب سایت میتوانید پیمان کار ها را در منطقۀ خود تان جستجو نمایید. شما همچنان میتوانید در مورد شیوۀ کار، زبان و آگاهی حرفه ای آنها نیز معلومات بدست بیآورید.
 • در این مورد که کدام پیمان کار را انتخاب نموده اید، در زمان تعین شدۀ ملاقات به ما اطلاع بدهید. ما همچنان نیاز داریم شمارۀ KA را نیز بدانیم. شما میتوانید شمارۀ مذکور را در زیر اسم پیمان کار یافت کنید.
 • یک راهنما نزد پیمان کار با شما تماس خواهد گرفت تا با او برای بار نخست ملاقات نمایید. سپس شما در مشارکت با هم یک برنامۀ انکشافی فردی را در این مورد طرح می نمایید که چگونه میتوانید به زودی به یک کار دست یابید و یا به آموزش آغاز کنید.
 • اگر نمی توانید و یا نمی خواهید که خود تان پیمان کار را انتخاب نمایید، در آن صورت ما به اصطلاح از "گزینۀ انتخاب ناشده" استفاده خواهیم نمود. در آن صورت شما از همان پیمان کار که در نزدیک محل زندگی تان فعالیت می نماید، کمک دریافت خواهید نمود.
 • در صورتی که از کمک های بدست آورده رضایت نداشته باشید میتوانید پیمان کار را تبدیل نمایید. هرگاه میخواهید پیمان کار را تبدیل نمایید، با ما تماس بگیرید.

حمایت اقتصادی

زمانی که در این برنامه سهمی میگیرید به شکل aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت)، utvecklingsersättning (تعویض پولی برای انکشاف و پیشرفت) یا etableringsersättning (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی) پول بدست می آورید.

بیمه

زمانی که در برنامۀ Rusta och matcha (مجهز و متناسب ساختن) سهم میگیرید تحت پوشش بیمۀ عمر گروهی و آسیب های شخصی قرار میگیرید. اگر میخواهید به آموزش از راۀ دور آغاز نمایید بهتر است تا بیمۀ حوادث را نیز داشته باشید. زیرا در زمانی که از راۀ دور سهم میگیرید این اطمینان وجود ندارد که بتوانید از بیمه های دولتی پول بدست بیآورید.

سوال ها و جواب های معمولی

در اینجا میتوانید در مورد برنامۀ Rusta och matcha (مجهز و متناسب ساختن) سوال ها و جواب های معمولی را بدست بیآورید.

سوال ها و جواب ها (صرفاَ به زبان سویدنی)

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.