Rusta och matcha

مجهزسازی و متناسب‌سازی یک حمایت برای شما است که مدت زیادی در ادارۀ استخدامی راجستر کرده‌اید. در مجهزسازی و متناسب سازی می‌توانید تأمین کننده‌ای را انتخاب کنید که فکر می‌کنید در حصۀ حمایت سریع از شما برای کسب کار یا تحصیل، مناسب‌تر است. بعد از آنکه یک تأمین کننده را انتخاب کردید، یک سوپروایزر برایتان تعیین می‌شود که در جریان پروسه استخدام‌تان به شما کمک می‌کند.

مجهزسازی و متناسب‌سازی چیست؟

در مجهزسازی و متناسب‌سازی، تأمین کنندگان ما در مسیر کار یا تریننگ، حمایت‌هایی را به شما پیشنهاد می‌کنند. شما انتخاب می‌کنید که کدام تأمین کننده را می‌خواهید. وقتی که یک تأمین‌کننده را انتخاب کردید، یک سوپروایزر از طرف تأمین کننده به شما کمک می‌کند.

برای اشخاصی که در مجهزسازی و متناسب سازی اشتراک می‌کنند (به لسان سویدنی)

فلم
/

9 دقیقه 16 ثانیه

در اینجا متوجه می‌شوید که حمایت چی معنا می‌دهد و کدام شرایط تطبیق می‌شود.

شما یک سوپروایزر از تأمین کننده‌ای که انتخاب کرده‌اید، دریافت خواهید کرد. این سوپروایزر فعالیت‌هایی را انکشاف می‌دهد که به شما کمک خواهد کرد تا زودتر به شغل یا تحصیل برسید. هر دو هفته یک مرتبه یک جلسۀ انفرادی با سوپروایزر خود دارید و حداقل هر چهار هفته یک جلسۀ حضوری با تأمین‌کننده دارید.

تأمین کننده به اساس ضروریات و شرایط خاص شما حمایت‌ها و فعالیت‌هایی را به شما ارائه می‌کند. برای مثال، تأمین کننده در قسمت تماس گرفتن با صاحبکارها و پیدا کردن و درخواست دادن برای وظیفه‌ها به شما کمک می‌کند و درباره آموزش و راهنمایی به شما معلومات ارائه می‌کند.

مجهزسازی و متناسب‌سازی می‌تواند با مطالعات SFI یکجا باشد.

اگر به لسان سویدنی تکلم نمی‌کنید، می‌توانید در بعضی بخش‌های خاص از فعالیت‌های خود به لسان خودتان کمک دریافت کنید.

چی کسی می‌تواند مجهزسازی و متناسب سازی را دریافت کند؟

مجهزسازی و متناسب‌سازی یک حمایت برای شما است که مدت زیادی در ادارۀ استخدامی راجستر کرده‌اید. برای اشتراک در مجهزسازی و متناسب‌سازی، شما باید شرایط خاصی را داشته باشید و در پروگرام کوشش‌های مداخله‌ای شامل باشید. Arbetsförmedlingen ارزیابی می‌کند که آیا شما باید در پروگرام کوشش‌های مداخله‌ای شامل شوید یا نخیر.

شما می‌توانید در مورد شرایط درخواست برای اشتراک در پروگرام کوشش‌های مداخله‌ای در اینجا بیشتر بدانید:

کوشش‌های مداخله‌ای

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

به این طریق انجام می‌شود

1. ما ارزیابی می‌کنیم که آیا مجهزسازی و متناسب‌سازی برای شما قابل تطبیق است یا نخیر

در جریان تماس تعقیبی با ما، ما ارزیابی می‌کنیم که آیا شما برای مجهزسازی و متناسب‌سازی، مناسب هستید یا نخیر. ما این ارزیابی را به کمک بررسی احصائیوی انجام می‌دهیم. اگر در جریان تماس به شما هدایت داده شد که در مجهزسازی و متناسب‌سازی اشتراک کنید، باید در ظرف پنج روز کاری به ما اطلاع بدهید که کدام تأمین‌کننده را انتخاب می‌کنید.

ارزیابی ما به این ترتیب است

2. شما یک تأمین کننده را انتخاب می‌کنید و انتخاب خود را اعلام می‌کنید

تأمین کننده‌ای را انتخاب کنید که با ضروریات‌تان مطابقت داشته باشد. می‌توانید مهارت‌های خاص تأمین کنندگان را جستجو کنید و معلوماتی درباره کسانی که در منطقه شما فعالیت دارند، لسان، مهارت‌های صنعتی شما و سطح ارتباطات آنها با صاحبان کار را دریافت کنید.

زمانیکه تصمیم گرفتید که کدام تأمین کننده را می‌خواهید، باید انتخاب خود را به ما اطلاع بدهید. اینکار را در صفحات من یا ذریعۀ تماس با ما انجام بدهید. اگر با ما به تماس شوید، باید شمارۀ KA تأمین‌کننده انتخابی خود را وارد کنید. می‌توانید شماره KA را در زیر اسم تأمین کننده در قسمت " تأمین کننده را جستجو کنید" پیدا کنید.

اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید خودتان یک تأمین‌کننده را انتخاب کنید، ما یک تأمین‌کننده را برای شما تعیین می‌کنیم که کسب و کار وی در نزدیکترین موقعیت محل زندگی شما باشد.

3. بعد از اینکه یک تأمین‌کننده را انتخاب کردید

یک سوپروایزر از طرف تأمین‌کننده برای ترتیب یک جلسۀ اولیه با شما تماس خواهد گرفت. با یکدیگر، یک تقسیم اوقات انفرادی تهیه می‌کنید که چی قسم می‌توانید هرچه سریع‌تر فرصت یک شغل را بدست آورید یا تحصیل را شروع کنید.

شما به مدت شش ماه در مجهزسازی و متناسب‌سازی اشتراک می‌کنید، بعد از شش ماه، ما عملکرد شما را ارزیابی می‌کنیم. اگر ما در اداره کار یا Arbetsförmedlingen به این نتیجه برسیم که شما برای مجهز سازی و متناسب سازی، ضرورت به زمان بیشتری دارید، ممکن است یک دورۀ اضافی برای شما در نظر گرفته شود.

اگر از تامین کننده ای که دارید راضی نیستید، می توانید آن را تغییر دهید. سپس در آژانس کاریابی (Arbetsförmedlingen) با ما تماس بگیرید.

مجهزسازی و متناسب‌سازی یک ترجمان لسان اشاره، مساعدت لسانی و ترجمۀ متن را ارائه می‌کند.

سوالات و جواب‌های متداول

اگر از تأمین کننده‌ای که انتخاب کرده‌اید راضی نیستید، ابتدا باید با یک شخص در سازمان تأمین کننده صحبت کنید. بطور مثال، با مدیر آموزش یا مدیر مسئول به تماس شوید. برای استفاده از تجربیات یکدیگر، آزادانه با دیگر اشتراک‌کنندگان صحبت کنید.

اگر با تأمین کننده صحبت کرده‌اید اما بازهم از نحوۀ کار خدماتی ناراضی هستید، می‌توانید معلومات مربوط به کمبودی ها را به مقامات ارائه کنید.

نظرات خود را درباره تأمین کنندگان اعلام کنید (به لسان سویدنی)

بسیار مهم است که در جلسات حاضر شوید و چیزی را که شما و سوپروایزر بالای آن موافقت کرده‌اید، انجام بدهید. اگر اشتراک نکنید، ممکن است اخطاریه بگیرید، برای یک یا چند روز غرامت (انعام) دریافت نکنید و فرصت خود را در این پروگرام از دست بدهید.

در مجهزسازی و متناسب‌سازی ، وقتی که شما یک شغل بدست می‌آورید یا تحصیل را شروع می‌کنید، به تأمین کنندگان غرامت پرداخت می‌شود. بنابراین، مهم است که تأمین کننده یک تصدیقنامه دریافت کند تا نشان بدهد که شما یک شغل کسب کرده‌اید. از استخدام‌کننده خود بخواهید که یک تصدیقنامه بنویسد و سپس آنرا به تأمین‌کننده بدهید.

بله، تأمین‌کننده باید کمک لسانی را در جریان زمانی که اشتراک می‌کنید، ارائه کند.

بله، ممکن است این کار ممکن شود، بطور مثال، اگر به شکل پارت تایم در رخصتی والدین هستید یا به شکل پارت تایم در یک پروگرام حمایتی دیگر از طریق اداره کار اشتراک می‌کنید. همچنین اگر sfi می‌خوانید، می‌توانید در مجهزسازی و متناسب‌سازی اشتراک کنید.

پس از تصمیم گیری برای تجهیز و مطابقت (rusta och matcha)، ارائه دهنده به برنامه ریزی شما دسترسی پیدا می کند و می تواند (aktivitetsrapporter) آخر شما را ببیند.

بعضی از قسمت‌های مجهزسازی و متناسب‌سازی همیشه در سایت انجام می‌شود و در صورت تبدیل مکان باید به وقت مناسب با ما به تماس شوید تا تأمین کننده را تغییر بدهید.