Rusta och matcha

آیا برای یافتن کار به حمایت بیشتر نیاز دارید؟ از طریق برنامۀ "مجهز و متناسب ساختن" ما میتوانید حمایت مورد نیاز تان را بدست بیآورید. شما خود انتخاب میکنید که از کدام پیمان کار میخواهید کمک دریافت نمایید. شما همچنان برای تان یک راهنما را بدست خواهید آورد که به شما کمک میکنید. هدف اینست که شما بتوانید به زودی ممکن به یک کار دست یابید و یا هم به تحصیل آغاز نمایید.

film

این چنین انتخاب می نمایید

در برنامۀ Rusta och matcha (مجهز و متناسب ساختن) شما خود پیمان کار را انتخاب می نمایید. این انتخاب را طوری انجام بدهید که به نیازمندی های تان متناسب باشد. (صرفاَ به زبان سویدنی)

برای چه کسی

برنامۀ Rusta och match (مجهز و متناسب ساختن) برای شماست که میتوانید کار کنید اما برای یافتن کار یا آغاز به آموزش به حمایت بیشتر نیاز دارید. به کمک یک راهنما نزد یکی از پیمان کار ها، میتوانید به فعالیت های که برای شما به شکل فردی متناسب ساخته شده است، سهم بگیرید. این برنامه ها شما را در رسیدن به هدف تان یعنی کار یا آموزش، کمک می نماید. این کمک ها میتواند تماس های باشد با کارفرما ها، حمایت برای جستجو و یافتن کار، معلومات در مورد فرصت های آموزشی و راهنمایی. اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید میتوانید در جریان زمانی که این فعالیت ادامه دارد، به کورسsfi (سویدنی برای مهاجران) نیز سهم بگیرید.

در صورت لزوم دید ما میتوانید این حمایت را به شکل کارآموزی (پراکتیک) و ارزیابی یا اعتبار بخشی مهارت های حرفه ای نیز بدست بیآورید. حد اقل یک هفته در میان با راهنمای تان گفتگو های انکشافی را انجام میدهید.

اگر نمی توانید به زبان سویدنی حرف بزنید، میتوانید به زبان مادری خود تان کمک دریافت کنید. اگر نمی توانید به زبان سویدنی حرف بزنید، میتوانید به زبان مادری خود تان کمک دریافت کنید.

شما باید در یکی از این کمون ها زندگی نمایید

این چنین صورت میگیرد

  • تصمیم‌گیری درباره این که سرویس rusta och matcha برای شما مناسب است یا خیر، به عهده Arbetsförmedlingen است.
  • ارزیابی را این چنین انجام میدهیم.
  • شما به‌مدت شش ماه از این سرویس استفاده می‌کنید. بعداً کارآیی آن را به‌ کمک یکدیگر ارزیابی می‌کنیم. در صورت ضرورت، می‌توانید شش ماه دیگر، یعنی مجموعاً 12 ماه، از این سرویس استفاده نمایید.
  • انتخاب ارائه‌دهنده به عهده خودتان است. در این ویب‌سایت می‌توانید ارائه‌دهندگان فعال در منطقه خود را پیدا نمایید. معلومات مربوط به روش‌ها، زبان و مهارت‌های صنعت و همچنین نمرات در مقیاس چهار امتیازی نیز ارائه می‌شوند
  • ارائه‌دهندگانی که بالاترین رتبه را از Arbetsförmedlingen بگیرند -یعنی در قسمت حمایت از اشخاص برای پیدا نمودن کار یا تحصیل موفق‌تر باشند- چهار ستاره دریافت می‌کنند.
  • در این مورد که کدام پیمان کار را انتخاب نموده اید، در زمان تعین شدۀ ملاقات به ما اطلاع بدهید. ما همچنان نیاز داریم شمارۀ KA را نیز بدانیم. شما میتوانید شمارۀ مذکور را در زیر اسم پیمان کار یافت کنید.
  • یک راهنما نزد پیمان کار با شما تماس خواهد گرفت تا با او برای بار نخست ملاقات نمایید. سپس شما در مشارکت با هم یک برنامۀ انکشافی فردی را در این مورد طرح می نمایید که چگونه میتوانید به زودی به یک کار دست یابید و یا به آموزش آغاز کنید.
  • اگر نمی توانید و یا نمی خواهید که خود تان پیمان کار را انتخاب نمایید، در آن صورت ما به اصطلاح از "گزینۀ انتخاب ناشده" استفاده خواهیم نمود. در آن صورت شما از همان پیمان کار که در نزدیک محل زندگی تان فعالیت می نماید، کمک دریافت خواهید نمود.
  • در صورتی که از کمک های بدست آورده رضایت نداشته باشید میتوانید پیمان کار را تبدیل نمایید. هرگاه میخواهید پیمان کار را تبدیل نمایید، با ما تماس بگیرید.
  • انواع خدمات ترجمه نیز در این سرویس‌ها گنجانیده می‌شود.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

سوال ها و جواب های معمولی

در اینجا میتوانید در مورد برنامۀ Rusta och matcha (مجهز و متناسب ساختن) سوال ها و جواب های معمولی را بدست بیآورید.

سوال ها و جواب ها (صرفاَ به زبان سویدنی)

سوانح همکاری تان ما را در راه بهبود و ارتقای سطح کیفیت برنامهٔ «مجهزسازی و متناسب سازی» یاری میرساند

اشتراک کننده یی در خدمات «مجهزسازی و متناسب سازی» در پروژه صندوق اجتماعی اروپا (پروژه ESF) شامل میباشد. هدف از این پروژه پند و درس گرفتن و بهبود خدمات متناسب سازی ادارهٔ امور کاریابی است. برای شما که نقشی در این پروژه دارید، سازماندهندهٔ فعالیت تان هر ماه اسناد تمام فعالیت های را که شما همراه با دیگران یا به صورت انفرادی انجام داده اید، مطابق به برنامه مشترک شما در یک گزارش جمع آوری و تدوین مینماید. این گزارش را که تاریخچهٔ همکاری (Samarbetshistorik) نامیده می شود، می توانید هر ماه در صفحات من (Mina Sidor) ملاحظه کنید. در آنجا می توانید تاریخچهٔ همکاری را بررسی و تأیید کنید تا شما در مورد درست بودن اطلاعات موافق باشید.

اگر شما مطمئن نیستید که آیا این با شما ربطی دارد، با ادارهٔ امور کاریابی یا سازماندهندهٔ فعالیت تان به تماس شوید.

معلومات بیشتر در بارهٔ سوانح همکاری

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

مصارف خدمات «مجهزسازی و متناسب سازی» (Rusta och matcha) قسماً‌ توسط اتحادیه اروپا/صندوق اجتماعی اروپا تمویل میشود