Validering

تایید نمودن به این معنی است که شما میتوانید قابلیت ها و دانش تان را مورد ارزیابی قرار بدهید. این موضوع برای دانشی که از طریق آموزش یا در زندگی کاری و یا در زندگی روزمره کسب نموده اید،اعتبار دارد.

چه

Validering عبارت است از یک ارزیابی منظم و اعتبار بخشی دانش و قابلیت های تان. این موضوع برای دانشی که از طریق آموزش یا در زندگی کاری و یا در زندگی روزمره کسب نموده اید،اعتبار دارد. دانش حرفه ای تانتوسط آزمایش های عملی و نظری ارزیابی میگردد. شما بعد از این آزمایش یک تصدیق یا شهادتنامه را بدست میآورید که باعث میگردد تا دانش تان به شکل رسمی در بازار کار سویدن مورد تایید قرار بگیرد. شما همچنان توصیه های را نیز در مورد آنچه که برای تکمیل نمودن قابلیت های تان به آن نیاز دارید،حاصل میکنید.این موضوع میتوانید به این معنی باشد که شما متیوانید برای تحصیلات بیشتر و یا دستیابی یک کار سریعتر تقاضا نمایید.

روند تایید نمودن میتواند از چند روز تا چند هفته را در بر بگیرد.

تایید اعتبار چیست؟

فلم
/

3 دقیقه 22 ثانیه

در این فلم در مورد مفهوم تایید اعتبار و این چگونه می توانید آن را بدست بیآورید، معلومات می دهیم. (صرفاَ به زبان سویدنی)

برای کی

تایید نمودن برای شماست که ضرورت دارید تا قابلیت ها و دانش تان به شکل رسمی مورد تایید قرار بگیرد. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

  • 25 ساله شده و دارای یک معلولیت باشید.
  • 18 ساله بوده و نظر به دلایل خاص از بازارکار دور هستید.
  • دارای یک تصدیق یا شهادتنامه از یک کشور دیگری باشید که در بازارکار سویدن تایید نمی شود.
  • دارای شهادتنامۀ هستید که توسط یک کورس/ادارۀ تحصیلی رسمی صادر نگردیده است. به طور مدارکی از اوقات فراغت،کار های غیر انتفاعی یا هم فعالیت های سرگرم کننده.

این چنین عمل میکند

ما در گام نخست در مشارکت با شما تجارب قبلی تان را مشخص میسازیم. بر مبنای آن تصمیم میگیریم تا اگر تایید نمودن (دانش و اسناد تان) برای شما مفید باشد. تایید نمودن توسط یکی از ارزیابی کننده های حرفه ای نزد یکی از عرضه کننده های کالا صورت میگیرد و شما خود آن را انتخاب می نمایید. این انتخاب را میتوانید به سادگی در همین ویب سایت انجام بدهید. زمانی که شما انتخاب را انجام دادید ما نخستین جا خالی را برای تان ریزرف می نماییم.

  • شما نیاز دارید تا دانش مسلکی تان را برای یک حرفۀ خاص به نمایش بگذاریید. شخص ارزیابی کننده تصمیم میگیرد که آیا میتوانید شرایط علمی را تکمیل کنید و اگر چنین باشد برای تان تصدیق،شهادتنامه و یا یک گواهینامه میدهد. از این میتوانید بعداَ در هنگام جستجو کار و یا اگر میخواهید به یک کورس تکمیل کننده شامل شوید استفاده نمایید.
  • اگر همه شرایط را تکمیل نموده نتوانید یک گزارش رسمی و یک تصدیق را در مورد شرایطی که آنها را تکمیل نموده اید، بدست میآورید. شما همچنان در مورد آنچه که برای تکمیل نمودن،مثلاَ از طریق آموزش بدان نیاز دارید نیز توصیه های را بدست میآورید.
  • شما در مشارکت با ما برای گام بعدی یک برنامه ریزی جدید را انجام میدهید.

شیوه های دیگر برای ارزیابی قابلیت های تان

شیوه های دیگری نیز برای ارزیابی قابلیت های تان وجود دارد،البته بدون کمک ما. اگر شما به طور مثال دارای تحصیلات تکمیل شده در یک کشور دیگر به غیر از سویدن هستید، یک گزارش رسمی را بدست میآورید که توضیح میدهد تحصیلات شما در سیستم آموزشی سویدن به کدام سطح میباشد. این شورای مشورتی پوهنتون و مکتب عالی است که این ارزیابی را انجام میدهد.

UHR - ارزیابی تحصیلات در خارج از کشور

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.