Arbetspraktik

آیا نیاز به اندوختن تجارب کاری و افزایش امکانات برای دستیابی به کار دارید؟ در آن صورت کارآموزی میتواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی(پرکتیک) در یک محل کار میتواند برای شما که خود را برای راه اندازی یک شرکت شخصی آماده میسازید نیز یک انتخاب باشد.

چه

Arbetspraktik به این معنی است که شما کار را در یک محل کار آزمایش میکنید. با کسب تجارب کاری میتوانید قابلیت های حرفوی تان را حفظ و تقویت نمایید.

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن و دارای یک حرفه میباشید ولی از زندگی کاری در سویدن تجربه ندارید و یا هم دارای چنین یک تجربۀ محدود میباشید، در آن صورت میتوانید در جریان کارآموزی/پرکتیک قابلیت های کاری تان را توسط یک راهنما مورد ارزیابی قرار بدهید. بعداَ میتوانید از این ارزیابی در هنگام جستجو کار،سود ببرید. این ارزیابی تا سه هفته را در بر گرفته و در یک محل کار،یک مکتب حرفوی و یا یک محل مشابۀ آن صورت میگیرد.

برای کی

کارآموزی/پرکتیک برای شماست که نیاز به کسب تجربۀ کاری دارید تا از آن طریق امکانات تان را برای دستیابی به یک کار افزایش بدهید. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

  • حداقل 25 ساله و بیکار هستید و یا این خطر وجود دارد که بیکار شوید.
  • کمتر از 30 سال عمر داشته و دارای یک معیوبیتی هستید که روی توانایی کاری شما تاثیر میگذارد.
  • 18 ساله و بیکار بوده و برای وارد شدن به بازارکار نیاز به حمایت بیشتر دارید.
  • یک فرد تازه وارد بوده و در یک etableringsprogrammet سهم میگیرید و یا سهم گرفته اید.
  • در برنامه هایjobbgarantin för ungdomar یا jobb- och utvecklingsgarantin سهم میگیرید.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که مفید بودن کارآموزی/پرکتیک را برای تان،ارزیابی میکنیم.
  • سپس نیاز به یافتن یک محل برای کارآموزی دارید.این کار را میتوانید خود و یا به کمک ما انجام بدهید. شما میتوانید نزد کارفرما های خصوصی و دولتی کارآموزی/ پرکتیک را انجام بدهید.
  • ما تنظیم کارآموزی را در مشارکت با شما و کارفرما برنامه ریزی میکنیم. ما همچنان با facket یا اتحادیۀ صنفی نیز مشوره میکنیم.
  • شما بعد از کارآموزی یک تصدیق را از محل که در آنجا کارآموزی را انجام داده اید بدست میآورید که تجارب کاری را که بدست آورده اید،توضیح میدهد. اگر ارزیابی قابلیت کاری شما شامل کارآموزی گردد در آن صورت نتیجۀ این ارزیابی را به شکل تحریری بدست میآورید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.