Arbetspraktik

آیا نیاز به اندوختن تجارب کاری و افزایش امکانات برای دستیابی به کار دارید؟ در آن صورت کارآموزی میتواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی(پرکتیک) در یک محل کار میتواند برای شما که خود را برای راه اندازی یک شرکت شخصی آماده میسازید نیز یک انتخاب باشد.

چه

Arbetspraktik به این معنی است که شما کار را در یک محل کار آزمایش میکنید. با کسب تجارب کاری میتوانید قابلیت های حرفوی تان را حفظ و تقویت نمایید.

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن و دارای یک حرفه میباشید ولی از زندگی کاری در سویدن تجربه ندارید و یا هم دارای چنین یک تجربۀ محدود میباشید، در آن صورت میتوانید در جریان کارآموزی/پرکتیک قابلیت های کاری تان را توسط یک راهنما مورد ارزیابی قرار بدهید. بعداَ میتوانید از این ارزیابی در هنگام جستجو کار،سود ببرید. این ارزیابی تا سه هفته را در بر گرفته و در یک محل کار،یک مکتب حرفوی و یا یک محل مشابۀ آن صورت میگیرد.

برای کی

کارآموزی/پرکتیک برای شماست که نیاز به کسب تجربۀ کاری دارید تا از آن طریق امکانات تان را برای دستیابی به یک کار افزایش بدهید. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

  • شما حداقل 25 سن داشته باشید، به عنوان جویای کار در خدمات استخدام (Arbetsförmedlingen) ثبت نام کرده اید و در خطر بیکار شدن هستید یا بیکار هستید.
  • شما 18 ساله شده اید و از بازار کار دور هستید.
  • در ضمانت وظیفه برای جوانان یا در ضمانت وظیفه (jobbgarantin) و توسعه کار (jobb- och utvecklingsgarantin) اشتراک می کنید.
  • شما در برنامه استقرار (etableringsprogrammet) اشتراک می کنید یا در آن اشتراک کرده اید.
  • شما معلولیتی دارید که بر توانایی شما برای کار تأثیر می گذارد.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که مفید بودن کارآموزی/پرکتیک را برای تان،ارزیابی میکنیم.
  • سپس باید به تنهایی یا با کمک ما یک دوره کارآموزی (praktikplats) پیدا کنید. می توانید با شرکت ها، سازمان ها و مقامات Sتمرین کنید. شرط این است که محل کار یک شخص حقوقی یا شخصی باشد که یک تجارت را اداره می کند.
  • ما پلان کارآموزی را با شما و کارفرما برنامه ریزی می کنیم. با اتحادیه هم تماس می گیریم.
  • شما بعد از کارآموزی یک تصدیق را از محل که در آنجا کارآموزی را انجام داده اید بدست میآورید که تجارب کاری را که بدست آورده اید،توضیح میدهد. اگر ارزیابی قابلیت کاری شما شامل کارآموزی گردد در آن صورت نتیجۀ این ارزیابی را به شکل تحریری بدست میآورید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.