Intensivår

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم می گیرید، در آن صورت می تواند برنامۀ intensivåret (سال فشرده) یک امکان برای تان باشد. شما می توانید در جریان یک سال با سرعت زیاد درس بخوانید یا در یک محل کار به شکل تمام وقت و یا هم در اوقات فراغت، کارآموزی (پراکتیک) را انجام بدهید. هدف این است تا شما بتوانید به سرعت به یک کار دست یابید.

چی

برنامۀ Intensivår (سال فشرده) برای شماست که یک فرد تازه وارد در سویدن هستید و در etableringsprogrammet "برنامۀ استقرار و جاگزینی" سهم می گیرید. شما این امکان را دارید که برای دست یافتن سریع به یک کار، به سرعت زیاد زبان سویدنی را بیآموزید یا به شکل تمام وقت یا نیمه وقت کارآموزی (پراکتیک) را انجام بدهید.

شما تشویق می شوید تا با یک راهنما ملاقات نموده و در اوقات فراغت در فعالیت های دیگری سهم بگیرید که می تواند شما را در یاد گرفتن زبان سویدنی کمک کند. هدف این است تا شما بتوانید بعد از ختم برنامۀ (سال فشرده) در همان حرفه یا ساحۀ شغلی منتخب، کار بدست بیآورید. وقتی برنامۀ (سال فشرده) را تمام نمودید، تصدیق نامۀ مهارت ها را بدست می آورید که بیان می دارد چه کار های را انجام داده اید و دارای کدام مهارت های کاری و زبانی می باشید.

برنامۀ (سال فشرده) به منظور دستیابی یکسان زنان و مردان به کار، به طور ویژه ای روی تساوی حقوق تمرکز می نماید.

برای چه کسی

 • برنامۀ (سال فشرده) برای افرادی است که در برنامۀ استقرار و جاگزینی اشتراک می کنند.
 • حد اقل باید 12 ماه از وقت شما در برنامۀ (استقرار و جاگزینی) باقی مانده باشد.
 • شما باید بتوانید به شکل تمام وقت اشتراک کنید.

این چنین پیش برده می شود

 • نخست در مشارکت با شما، تجارب قبلی تان را مشخص می سازیم.
 • ما ارزیابی می کنیم هرگاه برنامۀ (سال فشرده) برای شما مناسب باشد.
 • یکجا با هم به این نتجیه می رسیم که کدام شغل یا کدام ساحۀ شغلی برای شما مناسب می باشد.
 • یک برنامه همراه با فعالیت ها را می سازیم که برای شما مفید است.

چند نمونه از فعالیت ها:

 • آموزش زبان برای شما که نیازمند دانش ابتدایی در زبان سویدنی هستید: سویدنی برای مهاجران (اس.اف.ای) یا زبان سویدنی حرفه ای برای مهاجران (yrkes-sfi).
 • ارزیابی توانایی های شغلی.
 • کارآموزی (پراکتیک) سریع.
 • گفتگو های راهنمایی کننده و ترغیب کننده با یک کارمند ادارۀ کاریابی بر اساس احتیاجات شما.
 • حمایت از طرف یک راهنما که در سویدن در همان ساحۀ شغلی دارای تجربه می باشد که شما می خواهید در آن ساحه کار کنید.

ما در جریان برنامۀ (سال فشرده) روند کار و فعالیت شما را پیگیری نموده و حمایت مورد نیاز تان را ارائه می داریم. سهمگیری در برنامۀ (سال فشرده) داوطلبانه می باشد.

بعد از پروگرام سال متمرکز

اگر شما در پروگرام سال متمرکز بمدت یک سال اشتراک کرده اید و یک دورۀ کارآموزی داشته اید و لسان سویدنی را خوانده اید، میتوانید برای مواردی که یاد گرفته اید تصدیقنامه دریافت کنید، که ما به آن تصدیقنامۀ علمی میگوییم. برای بدست آوردن تصدیقنامۀ علمی میتوانید با ما در ادارۀ خدمات استخدام عمومی سویدن به تماس شوید.

چه کسی می تواند تصدیقنامۀ علمی بدست آورد؟

برای بدست آوردن تصدیقنامۀ علمی، شما باید بمدت یکسال مکمل در پروگرام سال متمرکز اشتراک کرده باشید. باید لسان سویدنی را خوانده باشید و به یک محل کار رفته باشید و مهارتهای مسلکی ضروری را به شکل عملی یا به طریق دیگری کسب کرده باشید. برای دریافت تصدیقنامۀ علمی، شما باید بمدت شش ماه بعد از ختم پروگرام سال متمرکز با ما به تماس شوید.

چرا باید تصدیقنامۀ علمی داشته باشم؟

تصدیقنامۀ علمی نشان میدهد که شما چه چیزهایی را یاد گرفته اید، و در کدام مسلک به شکل تخصصی بلدیت دارید. در زمان درخواست برای یک کار، میتوانید از تصدیقنامۀ علمی استخدام کننده استفاده کرده و آنرا مشاهده کنید.

چی قسم تصدیق صلاحیت را بدست آورم؟

با شخص ارتباطی خود در خدمات استخدام عمومی سویدن که در جریان پروگرام سال متمرکز به شما کمک کرده بود، صحبت کنید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.