Yrkessvenska

اگر ضرورت دارید دانش سویدنی خود را ارتقاء بدهید و علاقهمندی به یک تخصص معین دارید، میتوانید آموزشهای حرفوی معینی را به لسان سویدنی دریافت کنید.

سویدنی تخصصی - لسان مسلکی را بیاموزید

فلم
/

10 دقیقه 43 ثانیه

آیا می‌خواهید لسان سویدنی مورد ضرورت خود در محل کار را یاد بگیرید؟ یا می‌خواهید برای اشتراک در تریننگ مسکلی لسان سویدنی بیشتری یاد داشته باشید؟ در این فلم که به شش لسان زیرنویس شده است بیشتر متوجه خواهید شد.

این پروگرام به چه ترتیب است

سویدنی حرفوی، تدریس مسلکی به لسان سویدنی در حرفۀ مورد نیازی است که می‌خواهید در آن کار کنید. این آموزش بالای لسان سویدنی مربوط به آن حرفه خاص متمرکز می‌باشد.

این پروگرام برای چه کسانی است

لسان سویدنی حرفوی برای کسی است که قبل از یک شغل یا تریننگ حرفوی باید دانش لسان سویدنی خود را تقویت کنید. مهم است بدانید در کدام حرفه می‌خواهید کار کنید یا برای کدام تریننگ حرفوی قصد دارید درخواست بدهید.

برای شرکت در لسان سویدنی حرفوی باید در آژانس استخدامی(Arbetsförmedlingen) ثبت‌نام کنید. تصمیم با آژانس استخدامی است که آیا می‌توانید تریننگ را شروع کنید یا خیر.

پروگرام به این ترتیب است

تریننگ لسان سویدنی حرفوی می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. امکان شرکت در این تریننگ به شکل تمام وقت یا نیمه وقت وجود دارد. در بعضی مکان‌ها، تمام یا قسمتی از این تریننگ می‌تواند از راه دور انجام شود. نورمال است که ابتدا به شکل تمام وقت لسان حرفوی را تریننگ ببینید و بعد ازشروع تحصیل یا کارآموزی، می‌توانید به تریننگ لسان سویدنی حرفوی ادامه بدهید.

سویدنی حرفوی A، آموزش مقدماتی ضروری برای آموزش بازار کار، کارآموزی یا استخدام است. شما این فرصت را خواهید داشت که مهارت‌های لسانی خود را هم به قسم شفاهی و هم به شکل نوشتاری در بخش حرفوی خود انکشاف بدهید. این آموزش را می‌توان مثلاً با sfi یا تجربۀ کاری، ترکیب کرد. حتی شما که درمجهزسازی و متناسب سازی (Rusta och matcha) شرکت می‌کنید، می‌توانید آموزش لسان حرفوی را دریافت کنید، در صورتیکه هم ادارۀ خدمات استخدام و هم سوپروایزر شما عقیده داشته باشند که مجهزسازی و متناسب سازی (Rusta och matcha) برای شما خوب است.

هدف از تست ارزیابی اینست که معلوم شود به چه حمایتی نیاز دارید. تست ارزیابی لسان و سطح در جریان یک روز تریننگ برگزار می‌شود و نشان می‌دهد که دانش سویدنی شما در کدام سطح می‌باشد. این تست، یک مبنا برای ادامه آموزش شما در لسان سویدنی تخصصی است و همچنین اساسی برای اینست که آیا دانش کافی برای شروع آموزش در بازار کار را دارید یا خیر.

همزمان که شما در تریننگ بازار کار شرکت می‌کنید، آموزش باید به شما کمک کند. این تریننگ بالای ارتباط، تعامل و مستندسازی شما در مورد حرفۀ مورد نظری که برای آن تریننگ دیده‌اید، تمرکز دارد.

این تریننگ در محل کاری که در آن دورۀ کارآموزی یا اشتغال خود را می‌گذرانید، انجام می‌شود. این آموزش به شکلی تنظیم شده است که شما در محل کار یاد می‌گیرید تا ارتباط برقرار کنید، تعامل داشته باشید و مستند سازی کنید. مهم است که در محل کار مصروف تریننگ باشید تا چیزی را که ضرورت به تمرین دارد، یاد بگیرید. مدت تریننگ سویدنی حرفوی B، باتوجه به ضرورت شما عیار می‌شود.

غرامت و شرایط

وقتی که لسان سویدنی حرفوی A را دریافت می‌کنید، در یک پروگرام شرکت می‌کنید و می‌توانید از اداره بیمه اجتماعی درخواست غرامت (انعام) کنید. در لسان سویدنی حرفوی B، این مسئله مربوط به آموزش بازار کار یا محل کاری است که در آن کار می‌کنید یا استخدام شده‌اید، که مشخص می‌کند چه نوع حق الزحمه و شرایطی تطبیق می‌شود.

در این نوشته، ما به شما می‌گوییم که چطور برای غرامت درخواست بدهید و وقتی که در اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن (Arbetsförmedlingen) راجستر می‌شوید و در یکی از برنامه‌های ما شرکت می‌کنید، چه شرایطی تطبیق می‌شود.

وقتی که در یک پروگرام شرکت میکنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.