Uppdragsutbildningar för akademiker

اگر یک مدرک تحصیلی دارید، می‌توانید دوره‌های تریننگ توصیه شده ما را در این کورس‌ها تکمیل کنید. هدف اینست که بدست آوردن کار در حرفه‌تان برای شما آسانتر شود یا شانس قبولی در تست علمی برای گرفتن تصدیق آن حرفه بیشتر شود.

تعیین تریننگ برای فارغ التحصیلان چگونه است؟

ادارۀ کار با دانشگاه‌ها و کالج‌ها در حصۀ تریننگ‌های توصیه شده که توسط اداره کار تأمین مالی می‌شود و برای تریننگ در حرفه‌هایی که ضرورت به استخدام کارمند دارند، همکاری می‌کند. هدف اینست شما که مدرک تحصیلی دارید، بتوانید کورس‌هایی را تکمیل کنید که بدست آوردن کار در حرفه‌تان را برای شما آسانتر بسازد یا شانس قبولی در تست علمی در یک حرفه نیازمند تصدیق را افزایش بدهد.

تحصیلات در سطح پوهنتون (دانشگاهی) است و در بعضی حالات کریدیت‌های پوهنتونی تدریس می‌شود. شما می‌توانید به عنوان شرکت‌کننده برای کمک‌هزینه فعالیت درخواست بدهید (aktivitetsstöd)، نه برای کمک هزینه تحصیل (studiemedel) برای CSN. کورس‌های معین شده به شکل تمام وقت است و از راه دور برگزار می‌شود. بنابراین شما می‌توانید در هر نقطه از کشور زندگی کنید.

چندین کورس توصیه شده با مضمون سویدنی آکادمیک یا دیگر مضامین اساسی شروع می‌شود و احتمالاً با یک دورۀ کارآموزی در همان حرفه مربوطه ختم می‌شود. تحصیلات مقدماتی توسط Akademikerspåret Korta vägen انجام می‌شود. حتی شما می‌توانید بدون تریننگ توصیه شده در Akademikerspåret Korta vägen شرکت کنید.

چی کسی می‌تواند در یک تریننگ توصیه شده شرکت کند؟

این کورس‌ها برای کسانی است که بحیث یک کاریاب در ادارۀ کار رجستر شده‌اند و یک مدرک در رشتۀ مربوطه دارند. کالج یا پوهنتون، لیاقت شما را ارزیابی می‌کند و ادارۀ کار در حصۀ پذیرش تصمیم اتخاذ می‌کند. لسان سویدنی شما باید خوب باشد.

تعیین تریننگ در 2023 شروع می‌شود

برای این شغلهای نیازمند تصدیق، ما تریننگ‌های توصیه شده‌ای را در 2023 داریم. در اینجا شما می‌توانید معلوماتی را دربارۀ شروع این کورس‌ها بدست آورید و برای معلومات بیشتر و ثبت نام برای هر حرفه لینک‌هایی را پیدا می‌کنید.

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. شما که یک مدرک تحصیلی زراعت/باغداری دارید و این مدرک از یک کشور دیگر بغیر از سویدن است، می‌توانید در رشتۀ مورد علاقۀ خود از تاریخ 6 فبروری الی 26 فبروری ثبت نام کنید. از 22 ماه می صنف‌های آمادگی برای تحصیلات علمی/سویدنی آکادمیک شروع می‌شود، بعد از آن از تاریخ 14 آگوست در SLU این کورس ادامه می‌یابد. کارآموزی بعد از تحصیل.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (utbildningtradgard2023.se) (به لسان سویدنی)

اگر شما یک فارمسست هستید و مدرک شما از خارج از اتحادیه اروپا/EEA است، قبل از درخواست برای آیدی سویدنی، برای دریافت کمک در حصۀ خواندن تست‌های علمی، لکچرهای دوایی، ملاقات‌های تحصیلی و دیگر موارد با پروژه Senna به تماس شوید.

معلومات بیشتر در (sverigesfarmaceuter.se/senna) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. از ماه جون 2023 صنف‌های آمادگی برای تحصیلات علمی/سویدنی آکادمیک شروع می‌شود، به تعقیب آن یک کورس در آگوست 2023 در پوهنتون Mälardalen شروع می‌شود. شما که منحیث یک اقتصاد دان به سویۀ لیسانس/اقتصاددان از سویدن یا کشور دیگری تحصیلات دارید، می‌توانید آزادانه از 13 فبروری الی 12 مارچ درخواستی بدهید. کارآموزی بعد از تحصیل.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (mdu.se) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. رهنمایی و آمادگی برای تحصیلات آکادمیک/سویدنی آکادمیک از اکتوبر 2023 در پوهنتون تکنولوجی Luleå شروع می‌شود. شما که یک انجنیر حداقل به سویۀ لیسانس از سویدن یا کشور دیگر هستید، با یک تخصص مناسب می‌توانید به رشته مورد علاقه خود ثبت نام کنید. در صورت ضرورت، بعد از تحصیلات کارآموز شوید. ثبت نام به شکل آزمایشی در اوایل آگوست شروع می‌شود.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (ltu.se) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. راهنمایی و آمادگی برای تحصیلات آکادمیک/سویدنی آکادمیک از اکتوبر 2023 در پوهنتون تکنولوجی Luleå شروع می‌شود. شما که یک انجنیر حداقل به سویۀ لیسانس از سویدن یا کشور دیگر هستید، با یک تخصص مناسب می‌توانید به رشته مورد علاقه خود ثبت نام کنید. در صورت ضرورت، کارآموزی بعد از تحصیلات شروع می‌شود. ثبت نام به شکل آزمایشی در اوایل آگوست شروع می‌شود.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (ltu.se) (به لسان سویدنی)

فیلم درمورد تریننگ توصیه شده در رشته انجنیری برق و انرژی (به لسان سویدنی)

تحصیلات از راه دور به شکل تمام وقت برای تست علمی جهت تصدیق به سویدنی. شروع اولیه در نوامبر 2023 در پوهنتون Lund. ثبت نام موقتاً در آگوست شروع می‌شود. شما که در رشته‌های داکتر، نرس، رادیولوجیست، فیزیوتراپ، قابله یا داکتر دندان یک مدرک خارجی دارید، می‌توانید در رشته مورد علاقه خود ثبت نام کنید.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (lu.se) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. شروع اولیه در آگوست 2023 در پوهنتون Lund. شما که یک مدرک صحی از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا/ EEA دارید، می‌توانید در رشته مورد علاقه خود ثبت‌نام کنید. ثبت‌نام به شکل آزمایشی در ماه مارچ شروع می‌شود.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (lu.se) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. شروع اولیه در ماه می 2023 در پوهنتون Örebro. شما که یک مدرک استادی از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا/EEA دارید، می‌توانید در رشتۀ مورد علاقه خود ثبت نام کنید. تا هنوز معلوم نیست که چی وقت ثبت نام شروع می‌شود.

معلومات بیشتر و ثبت‌نام در (oru.se) (به لسان سویدنی)

فیلم در مورد راهی به سوی تصدیق‌نامه تدریس سویدنی (به لسان سویدنی)

ULV، تریننگ بیشتر برای معلمین خارجی درخواستی بدهید یا خیر (ulvkompassen.se) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. در آگوست 2023 سویدنی آکادمیک بمدت 7 هفته در Korta vägen شروع می‌شود، به تعقیب آن از اکتوبر 2023 بمدت 15 هفته در انستیتوت Karolinska شروع می‌شود. شما که دارای مدرک نرسنگ از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا/EEA هستید، می‌توانید در رشته مورد علاقه خود ثبت نام کنید. ثبت‌نام به شکل آزمایشی از اول اپریل شروع می‌شود.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (ki.se) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. در ماه جون 2023 سویدنی آکادمیک شروع می‌شود، بعد از آن در آگوست 2023 در پوهنتون Södertörn شروع می‌گردد. شما که منحیث یک اقتصاد دان به سویۀ حداقل لیسانس/اقتصاددان از سویدن یا یک کشور دیگر تحصیلات دارید، می‌توانید از 13 فبروری الی 12 مارچ آزادانه ثبت نام کنید. کارآموزی بعد از تحصیل.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (sh.se) (به لسان سویدنی)

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید