Uppdragsutbildningar för akademiker

اگر یک مدرک تحصیلی دارید، می‌توانید دوره‌های تریننگ توصیه شده ما را در این کورس‌ها تکمیل کنید. هدف اینست که بدست آوردن کار در حرفه‌تان برای شما آسانتر شود یا شانس قبولی در تست علمی برای گرفتن تصدیق آن حرفه بیشتر شود.

تعیین تریننگ برای فارغ التحصیلان چگونه است؟

ادارۀ کار با دانشگاه‌ها و کالج‌ها در حصۀ تریننگ‌های توصیه شده که توسط اداره کار تأمین مالی می‌شود و برای تریننگ در حرفه‌هایی که ضرورت به استخدام کارمند دارند، همکاری می‌کند. هدف اینست شما که مدرک تحصیلی دارید، بتوانید کورس‌هایی را تکمیل کنید که بدست آوردن کار در حرفه‌تان را برای شما آسانتر بسازد یا شانس قبولی در تست علمی در یک حرفه نیازمند تصدیق را افزایش بدهد.

تحصیلات در سطح پوهنتون (دانشگاهی) است و در بعضی حالات کریدیت‌های پوهنتونی تدریس می‌شود. شما می‌توانید به عنوان شرکت‌کننده برای کمک‌هزینه فعالیت درخواست بدهید (aktivitetsstöd)، نه برای کمک هزینه تحصیل (studiemedel) برای CSN. کورس‌های معین شده به شکل تمام وقت است و از راه دور برگزار می‌شود. بنابراین شما می‌توانید در هر نقطه از کشور زندگی کنید.

چندین کورس توصیه شده با مضمون سویدنی آکادمیک یا دیگر مضامین اساسی شروع می‌شود و احتمالاً با یک دورۀ کارآموزی در همان حرفه مربوطه ختم می‌شود. تحصیلات مقدماتی توسط Akademikerspåret Korta vägen انجام می‌شود. حتی شما می‌توانید بدون تریننگ توصیه شده در Akademikerspåret Korta vägen شرکت کنید.

چی کسی می‌تواند در یک تریننگ توصیه شده شرکت کند؟

این کورس‌ها برای کسانی است که بحیث یک کاریاب در ادارۀ کار رجستر شده‌اند و یک مدرک در رشتۀ مربوطه دارند. کالج یا پوهنتون، لیاقت شما را ارزیابی می‌کند و ادارۀ کار در حصۀ پذیرش تصمیم اتخاذ می‌کند. لسان سویدنی شما باید خوب باشد.

تعیین تریننگ در 2024 شروع می‌شود

برای این شغلهای نیازمند تصدیق، ما تریننگ‌های توصیه شده‌ای را در 2024 داریم. در اینجا شما می‌توانید معلوماتی را دربارۀ شروع این کورس‌ها بدست آورید و برای معلومات بیشتر و ثبت نام برای هر حرفه لینک‌هایی را پیدا می‌کنید.

اگر شما یک فارمسست هستید و مدرک شما از خارج از اتحادیه اروپا/EEA است، قبل از درخواست برای آیدی سویدنی، برای دریافت کمک در حصۀ خواندن تست‌های علمی، لکچرهای دوایی، ملاقات‌های تحصیلی و دیگر موارد با پروژه Senna به تماس شوید.

معلومات بیشتر در (sverigesfarmaceuter.se/senna) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. رهنمایی و آمادگی برای تحصیلات آکادمیک/سویدنی آکادمیک از اکتوبر 2023 در پوهنتون تکنولوجی Luleå شروع می‌شود. شما که یک انجنیر حداقل به سویۀ لیسانس از سویدن یا کشور دیگر هستید، با یک تخصص مناسب می‌توانید به رشته مورد علاقه خود ثبت نام کنید. در صورت ضرورت، بعد از تحصیلات کارآموز شوید. ثبت نام به شکل آزمایشی در اوایل آگوست شروع می‌شود.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (ltu.se) (به لسان سویدنی)

آموزش از راه دور تمام وقت. با راهنمایی و آمادگی برای مطالعات آکادمیک/سویدنی اکادمیک، که در دانشگاه فناوری Luleå انجام می شود ، آغاز می شود. شما که یک انجینر در سطح حداقل لیسانس از سویدن یا کشور دیگری هستید، با تخصص مناسب می توانید علاقه خود را ثبت کنید. در صورت لزوم، تمرین بعد از آموزش انجام می شود.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (ltu.se) (به لسان سویدنی)

فیلم درمورد تریننگ توصیه شده در رشته انجنیری برق و انرژی (به لسان سویدنی)

آموزش از راه دور تمام وقت 6 ماه قبل از امتحان دانش برای شناسایی سویدنی. در دانشگاه Lunds انجام شد. شما که دارای مدرک خارجی به عنوان داکتر، نرس، نرس ایکسری، فیزیوتراپ، قابله یا داکتر دندان هستید می توانید علاقه خود را ثبت کنید.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (lu.se) (به لسان سویدنی)

تحصیل از راه دور و به شکل تمام وقت است. شروع اولیه در آگوست 2023 در پوهنتون Lund. شما که یک مدرک صحی از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا/ EEA دارید، می‌توانید در رشته مورد علاقه خود ثبت‌نام کنید. ثبت‌نام به شکل آزمایشی در ماه مارچ شروع می‌شود.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (lu.se) (به لسان سویدنی)

آموزش از راه دور تمام وقت. در دانشگاه Örebro انجام شد. شما که دارای مدرک تحصیلی از کشوری خارج از اتحادیه اروپا / EEA هستید می توانید علاقه خود را ثبت کنید.

معلومات بیشتر و ثبت‌نام در (oru.se) (به لسان سویدنی)

فیلم در مورد راهی به سوی تصدیق‌نامه تدریس سویدنی (به لسان سویدنی)

ULV، تریننگ بیشتر برای معلمین خارجی درخواستی بدهید یا خیر (ulvkompassen.se) (به لسان سویدنی)

Distansutbildning på heltid. Genomförs vid Lexicon i 18 veckor och vid Luleå tekniska universitet 21 veckor (30 högskolepoäng). Utbildningen avslutas med 1 månads praktik i norra Sverige. Sammanlagt pågår utbildningsinsatsen under cirka 1 år. Du som har utbildning inom it, från Sverige eller annat land, och/eller ett stort intresse av it är välkommen att anmäla intresse.

Mer information och anmälan (ltu.se)

آموزش از راه دور تمام وقت. با سویدنی اکادمیک 7 هفته در برنامه راه کوتاه )Korta vägen( و به دنبال آن 15 هفته در موسسه Karolinska شروع می شود. شما که دارای مدرک نرس از کشوری خارج از اتحادیه اروپا / EEA هستید می توانید علاقه خود را ثبت کنید.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (ki.se) (به لسان سویدنی)

آموزش از راه دور تمام وقت. با سویدنی اکادمیک شروع می شود، سپس 26 هفته در دانشگاه Södertörns ادامه می یابد. شما که دارای تحصیلات به عنوان اقتصاددان در سطح حداقل لیسانس / اقتصاددان غیرنظامی، از سویدن یا کشورهای دیگر هستید، می توانید درخواست دهید. کارآموزی بعد از تعلیم.

معلومات بیشتر و ثبت نام در (sh.se) (به لسان سویدنی)

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید