Förstärkt arbetsträning

آیا برای دریافت وضاحت در مورد شرایط تان برای کار، نیاز دارید کار را آزمایش کنید؟ در این صورت تمرین تقویت یافتۀ کار می تواند برای شما مناسب باشد. شما می توانید در جریان تمرین تقویت یافتۀ کار در یک محل کار بوده و با راهنمایی در فعالیت ها سهم بگیرید.

چی

تمرین تقویت یافتۀ کار به این معنی است که شما می توانید در جریان یک مدت در یک محل کار حضور داشته و در فعالیت ها سهم بگیرید. با تمرین تقویت یافتۀ کار شما راهنمایی بیشتر حاصل نموده و این می توانید در مقایسه با "تمرین کار" برای یک مدت بیشتر ادامه داشته باشد. در جریان تمرین تقویت یافتۀ کار شما این فرصت را دریافت می نمایید که وظایف و بخش های متعدد مختلف کاری را آزمایش نمایید. هدف از تمرین تقویت یافتۀ کار اینست تا شما در مورد شرایط تان برای کار، وضاحت حاصل نمایید. توسط تمرین کار می توانید تجربۀ کاری و معرف (برای سابقۀ حرفه ای) را بدست بیآورید که این می تواند یافتن کار را برای شما ساده بسازد.

مدت تمرین تقویت یافتۀ کار می تواند وابسته به برنامۀ که در آن سهم می گیرید، متفاوت باشد. شما که در برنامۀ "ضمانت کار برای جوانان" سهم می گیرید، تمرین کار می تواند تا 6 ماه ادامه داشته باشد. برای افراد که در برنامه های "استقرار و جاگزینی" یا "ضمانت برای کار و انکشاف" سهم می گیرند، تمرین تقویت یافتۀ کار می تواند تا 12 ماه ادامه داشته باشد.

برای چه کسی

تمرین تقویت یافتۀ کار برای افرادی است که در برنامه های ضمانت برای کار و انکشاف ، ضمانت کار برای جوانان یا برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم می گیرند.

این چنین عمل می کند

  • اگر علاقمند تمرین تقویت یافتۀ کار هستید با ما تماس بگیرید. ما در مشارکت با هم به توافق می رسیم که کدام محل کار بیشترین مناسبت را برای شما دارد.
  • کارفرما/ صاحب کار یک راهنما را برای شما تعین می کند که باید شما را در محل کار کمک کند.
  • ما قبل از این که شما به تمرین تقویت یافتۀ کار آغاز کنید با شما، کارفرما/صاحب کار و راهنما یک تفاهمنامه را امضا می کنیم. بدین ترتیب ما از جمله در این موارد به توافق می رسیم که به چه نوع حمایت نیاز دارید، کدام وظایف کاری را باید داشته باشید، اوقات کار شما و این که برای چه مدت باید در تمرین تقویت یافتۀ کار سهم بگیرید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.