زمانی که شما اجازۀ اقامت را دریافت نموده اید

اگر شما به تازگی به عنوان پناهنده، فردی نیازمند حمایت و یا بر اساس قرابت های خانوادگی اجازۀ اقامت را دریافت نموده اید،این امکان را دارید که در برنامۀ ما برای استقرار و جابجایی سهم بگیرید.

محتویات صفحه

به یک دفتر خدمات مراجعه کنید

مهم است تا شما بعد از بدست آوردن اجازۀ اقامت، به زودترین فرصت ممکن نزد ما مراجعه کنید. در آن زمان ما تصمیم میگیریم اگر شما بتوانید در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم بگیرید. به خاطر داشته باشید که فیصلۀ ادارۀ امور مهاجرت را که دریافت نموده اید، با خود داشته باشید. بعد از تصمیم گیری ما است که شما میتوانید تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی را دریافت نموده و در راۀ رسیدن به کار و یا تحصیل به فعالیت ها آغاز نمائید.

یک دفتر خدمات پیدا کنید svenska

شمارۀ شناسایی Personnummer را تدارک ببینید

با ادارۀ مالیات جهت بدست آوردن شمارۀ شناسایی Personnummer تماس بگیرید. شمارۀ شناسایی لازمی است تا:

 • صندوق بیمۀ همگانی Försäkringskassan بتواند تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را برای تان بپردازد.
 • حساب بانکی باز کنید
 • برای اسناد هویت تقاضا کنید
 • برای کارت هویت تقاضا کنید
 • در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم بگیرید.

ادارۀ مالیات (skatteverket.se)

برای ملاقات با ادارۀ کاریابی خود را آماده سازید

تصمیم در مورد اجازۀ اقامت را کھ از ادارۀ امور مھاجرت بدست آورده اید، در ھنگام ملاقات با خود داشتھ باشید. شما نیاز دارید تا شخصی را با خود داشتھ باشید کھ بتواند ھویت تان را تایید نماید. اگر شما شمارۀ شناسایی دریافت نموده اید باید کارت شناسایی تان را با خود داشتھ باشید. ھمچنان مدارک و اسناد تحصیلی کھ نشاندۀ کار و تحصیل شما در گذشتھ میباشد را نیز با خود بھ ھمراه د ا شت ھ ب ا شی د . ا گ ر س و ا ل ھ ا ی د ا ری د ل ط ف ا آن ھ ا ر ا ی ادداشت کنید.

در ملاقات چه اتقاق می افتد؟

در ملاقات با ما شما متیوانید در مورد کار و تحصیل تان در گذشته، علاقمندی های خود و این که در آینده در کدام بخش میخواهید کار کنید، به ما بگوئید. ما همچنان شرایط شما برای اشتراک در فعالیت های مختلف را، براساس شرایط صحی و خانوادگی تان مرور خواهیم کرد. بعداَ بر اساس همین موضوع یک برنامه را با فعالیت های مختلف آماده میسازیم.

برای شما که پناهنده،فردی نیازمند حمایت و یا اقارب اشخاص فوق نیستید

گر شما پناهجو، فردی نیازمند حمایت و یا از جمله اقارب نزدیک یکی از افراد فوق نیستید، لطفا با ما در تماس شوید. خدمات ما برای همه افرادی است که دارای حق کار در سویدن میباشند. شما میتوانید به طور مثال در مواردی ذیل کمک دریافت کنید:

 • یافتن یک شغل خالی
 • تحصیل زبان سویدنی
 • یافتن تحصیلات مناسب
 • آزمایش مشاغل و کار برای این که بتوانید توانایی های تان را نشان بدهید
 • بدست آوردن آگاهی در مورد چگونگی کار و زندگی در سویدن
 • دریافت پیشنهاد برای این که در کدام قسمت سویدن شما امکان یافتن کار را دارید.