اجازۀ کار در سویدن

اگر شما دارای تابعیت یک کشور EU/EES )عضو اتحادیۀ اروپا و یا منطقۀ اقتصادی اروپایی(یا سویس میباشید نیاز ندارید برای اجازۀ کار در سویدن تقاضا کنید. شما میتوانید مستقیما به کار آغاز نمایید. شما همچنان حق راه اندازی و پیشبرد یک شرکت خصوصی را نیز دارا میباشید. اگر تبعۀ سویس هستید و میخواهید برای مدتی بیشتر از سه ماه)در سویدن(کار کنید،در آن صورت نیاز دارید تا برای اجازۀ اقامت تقاضا نمایید.

شما که تبعۀ یک کشور خارج از EU/EES (اتحادیۀ اروپا،منطقۀ اقتصادی اروپایی) یا سویس میباشید،برای کار نمودن در سویدن به اجازه نیاز دارید. در پیوند با این که از کدام کشور هستید،برای چه مدتی میخواهید در سویدن باقی بمانید و چه کاری را میخواهید انجام بدهید،اشکال مختلف اجازۀ کار وجود دارد.در مورد آنچه که در این مورد اعتبار دارد Migrationsverket (ادارۀ امور مهاجرت) توضیح میدهد.

برای شما که از EU/EES (اتحادیۀ اروپا/کشور های عضو منطقۀ اقتصادی اروپا) هستید (migrationsverket.se)

برای شما که از کشور سویس هستید (migrationsverket.se)

برای شما که از یک کشور خارج از EU/EES (اتحادیۀ اروپا/کشور های عضو منطقۀ اقتصادی اروپا) هستید (migrationsverket.se)

برای شما که از قبل در سویدن زندگی میکنید و میخواهید برای اجازۀ کار تقاضا نمایید (migrationsverket.se)

مقررات خاص برای اجازۀ کار برای برخی مشاغل و برخی کشور ها (migrationsverket.se)