اجازه کار در سوئد

اگر شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا/منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا هستید یا شهروند سوئیس هستید، لازم نیست در سوئد اجازه کار درخواست کنید و می توانید بلافاصله شروع به کار کنید. شما همچنین حق دارید شرکت یا کسب و کار خصوصی تأسیس کنید. اگر شما شهروند سوئیس هستید و می خواهید به بیش از سه ماه کار کنید بایستی درخواست اجازه اقامت. بکنید.

اگر شهروند یکی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا/منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا/سوئیس هستید برای کار کردن در سوئد به اجازه کار نیاز دارید. با توجه به کشوری که از آن می آیید، طول مدتی که می خواهید بمانید و نوع کاری که می خواهید انجام دهید اجازه کارهای مختلفی وجود دارد. اداره مهاجرت مقررات را به شما توضیح می دهد.

برای کسانی که از اتحادیه اروپا/منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا می آیند (migrationsverket.se)

برای افرادی که از کشور سوئیس می آیند (migrationsverket.se)

برای کسانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا/منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا می آیند (migrationsverket.se)

برای افرادی که در حال حاضر در سوئد هستند و می خواهند درخواست اجازه کار بکنند (migrationsverket.se)

مقررات ویژه در مورد اجازه کار برای برخی مشاغل و کشورها (migrationsverket.se)