آغاز کنید و سویدنی بیآموزید

برای این که شما بتوانید به زودی ممکن به کار آغاز کنید و د ر ج ام ع ۀ س وی د ن س ه ی م ش وی د ، م ه م ا س ت ت ا زب ا ن س وی دن ی ر ا ب ی آم وزی د.

زبان یک کلید (ورود به) جامعه است

به زودی ممکن به آموزش زبان سویدنی آغاز کنید. این موضوع برای آن که بتوانید در جامعۀ سویدن استقرار یابید، مهم میباشد. به خاطر داشته باشید که معمولاَ شما زبان را به بهترین شکل زمانی فرا میگیرید که آموزش زبان را با فعالیت های دیگر ترکیب نمایید. در همه کار ها از آغاز استخدام دانستن کامل زبان سویدنی تقاضا نمیگردد، بلکه شما امکان آموختن زبان را در جریان زمان دارا میباشید.

زبان سویدنی را خود تان بیآموزید

شما میتوانید زبان سویدنی را خود به کمک خدمات رایگان مختلف در انترنیت، تمرین کنید. شما میتوانید در ویب سایت Information Sverige رهنمایی در مورد (آپ) ها، فلم ها، فرهنگ های زبان و دیگر مواد را بدست آورید.

رهنمایی در مورد چگونگی آغاز آموزش زبان سویدنی در ویب سایت (informationsverige.se)

سویدنی برای مهاجران،(اس اف ای) sfi

سویدنی برای مهاجران (اس اف ای) sfi یک نوع آموزش زبان است برای شما که بالای 16 سال عمر دارید و فاقد دانش ابتدایی در زبان سویدنی میباشید. شما صحبت نمودن،خواندن و نوشتن به سویدنی را آموخته و میتوانید زبان را برای استفاده در زندگی روزمره و کاری تمرین کنید. این آموزش همچنان به شما مورد چگونگی عملکرد جامعۀ سویدن نیز معلومات میدهد. این آموزش توسط شاروالی(کمون) شما تنظیم گردیده و برای آن که بتواند برای همه مناسب باشد به سویه های مختلف موجود میباشد. برای سهمگیری در این آموزش شما نیازی به پرداخت کدام هزینه ندارید.

برای(سویدنی برای مهاجران) SFI نزد شاروالی(کمون) تان تقاضا میکنید.

در ویب سایت Information Sverige میتوانید در مورد شاروالی(کمون) تان معلومات بدست آورید (informationsverige.se)

سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید

تعدادی زیادی از خدمات رایگان برای آموزش زبان سویدنی، برای استفادۀ مشترک همراه با دوستان تان خیلی مناسب میباشد. تمرین زبان سویدنی با همدیگر، جالبتر و موثرتر میگردد.

یک شکل خوب آموزش زبان سویدنی صحبت نمودن با افرادی است که از قبل سویدنی آموخته اند. شاروالی ها (کمون) و سازمان های مختلف دیگر، دست به ترتیب مثلاَ “کافتریا های زبان” میزنند که در آنجا میتوانید فرصت تمرین زبان سویدنی را بدست بیآورید. شما همچنان میتوانید برای برقراری تماس با یک شخص سویدنی به عنون “دوست زبان” یا “رهنمای پناهجو” برای تان، کمک دریافت کنید. شما میتوانید در ویب سایت Information Sverige رهنمایی ها و لینک های بیشتر را بدست آورید.

سویدنی را همراه با دیگران تمرین کنید. رهنمایی برای معلومات در Information Sverige موجود میباشد (informationsverige.se)

سویدنی حرفوی

سویدنی حرفوی آن آموزش زبان سویدنی است که برای رشته های مختلف شغلی و حرفوی مناسب میباشد. به این معنی که شما همان زبان سویدنی را می آموزید که برای کار در یک بخش خاص حرفوی به آن نیاز دارید. این آموزش یک نوع آمادگی قبل از تحصیلات حرفوی، کارآموزی (پرکتیک) و یا کار میباشد. برای این که امکان سهمگیری در این آموزش را داشته باشید، نیاز دارید تا در ادارۀ کاریابی ثبت نام باشید.

سویدنی بیآموزید

در ویب سایت Information Sverige وسایل و ابزار مختلف کمکی را یافته و میتوانید به تنهایی و یا همراه با دیگران زبان سویدنی را تمرین کنید.

مواد کمکی برای آموزش زبان سویدنی در ویب سایت (informationsverige.se)