معاش و امتیازات

در اکثریت محلات کار شما این امکان را دارید که سال یکبار در مورد معاش تان مذاکره نمایید. در اینجا میتوانید در مورد معاش و دیگر امتیازات تان معلومات و راهنمایی حاصل کنید.

رشتۀ شغلی را بازرسی کنید چه معاشی را میتوانید تقاضا کنید؟

مراقب باشید در مورد آنچه که معقول است تا به شکل معاش تقاضا گردد،آگاهی داشته باشید. یک مشورۀ خوب اینست که به ویب سایت Statistiska centralbyrån (دفتر مرکزی احصائیه) مراجعه صورت بگیرد. در آنجا میتوانید شغل تان را جستجو نموده و همه معلومات مورد ضرورت تان را برای درخواست یک معاش مناسب،بدست بیآورید. در جریان مصاحبۀ استخدامی بگذاریید تا کارفرما نخستین پیشنهاد را طرح کند در آن صورت سهلتر است تا یک معاش معقول را برای خود تقاضا کنید.

اندکی بیشتر کوشش کنید اما خود را زیاد پایین قرار ندهید

برای چانه زنی احتمالی کارفرما برای تان اندکی فضا بگذاریید. به همین دلیل معقول این خواهد بود اگر از کمترین حد برای تان،مبلغ یک یا دو هزار بیشتر تقاضا نمایید. اما هوشیار باشید:اگر شما خوانده باشید و این مشوره را بدست آورده باشید که دیگران 25000 کرون درآمد دارند،شما نمی توانید تقاضای 35000 کرون معاش را نمایید. در آن صورت شما باعث ترسانیدن کارفرما میگردید. همچنان متوجه باشید که مقدار خیلی کم را نیز تقاضا نکنید. بار دیگر زمانی که روی معاش مذاکره صورت میگیرد ممکن معاش شما 2000 کرون کمتر از معاش همکاران تان که دارای عین تجربه هستند، باشد. در آن صورت زمان زیادی را برای تان میگیرد تا بتوانید با آنها برابر شوید.

از اتحادیۀ صنفی بپرسید و kollektivavtalet (قرارداد جمعی) را بررسی کنید

بررسی نمایید هرگاه یک فرد رابط اتحادیۀ صنفی در محل کار موجود باشد. در آنجا میتوانید در مورد آنچه که برای درخواست نمودن معقول است، بپرسید. یک شیوۀ خوب دیگر اینست که kollektivavtalet (قرارداد جمعی) برای رشتۀ شغلی خود را مشاهده کنید. در آن صورت میتوانید در مو رد وضیعت معاشات و شرایطی که به طور مثال در صورت کاراضافی اعتبار دارد،آگاهی حاصل نمایید.

با اطمینان مشق و تمرین کنید

مذاکره روی معاش میتواند باعث ایجاد اصظراب گردد.به همین دلیل معقول خواهد بود تا قبل از ملاقات با کارفرما مشق و تمرین نمایید. با یک دوست خوب تان و یا هم یک شخص دیگری که با او خود را راحت احساس میکنید نشسته و روی مسئله خود استدلال نمایید. مثال های روشنی از وظایف کاری را که انجام داده اید و همچنان نتایج آنها را تمرین نمایید. هر قدر بیشتر تمرین کنید به همان اندازه در زمان(مصاحبه استخدامی) بیشتر مطمئن میباشید.

امتیازات چه جیزی وجود دارد و چه چیزی را میتوانید تقاضا کنید؟

تعدادی زیادی از کارفرماها برعلاوۀ معاش،امتیازات استخدامی دیگری را نیز به افراد استخدام شده نزد شان ارائه میدارند. Friskvårdsbidrag (کمک برای حفظ سلامتی) به شکل مساژ،کارت کلوپ های ورزشی یا دیگر تمرینات زیاد معمول میباشد. اما چیز های بیشتری وجود دارند که میتوان تقاضا را نمود.

اگر یک کارفرما با معاش بلند موافقت نکند، در مورد امکان گرفتن تعطیلات اضافی بپرسید.این تعطیلات میتواند به طور مثال برای klämdagar (روز های کاری که بین دو تعطیلی قرار میگیرند) با ارزش باشند.

در این مورد که هرگاه کارفرما بتواند کورس ها و تحصیلات را ارائه نماید، بپرسید. در آن صورت میتوانید مهارت های خود را رشد بدهید و این موضوع میتواند در آینده با ارزش باشد.

اگر راۀ شما تا محل کار دور باشد میتوانید از کارفرما در مورد چگونگی موقف آنها در مورد کار از راۀ دور بپرسید.

شرکت های وجود دارند که به اصطلاح löneutfyllnad (تکمیل کنندۀ معاش) را به شکل اضافه پرداخت برای بیمۀ والدین، ارائه میدارند. به این معنی که زمانی که شما در مرخصی والدین بسر میبربد از کارفرما پول اضافی را بدست میآورید.

آیا میوۀ رایگان وجود دارد یا آیا کارفرما rikskuponger (کوپون های که برای خرید غذا در رستورانت ها به کار برده میشود) را ارائه میکند؟ همچنان برخی از کارفرما ها در بستۀ امتیازات خود، hushållsnära tjänster (خدمات امور منزل) را نیز دارا میباشند.

از این ها پرهیز نمایید

  • برای معاش تان هیچ ضرب العجلی را وضع نکنید. این کار میتواند مذاکره)برای معاش(را دشوار سازد.
  • زیاد تعهد نسپارید ولی به خود اعتماد داشته باشید.
  • به اولین پیشنهاد جواب مثبت ندهید. حتی اگر با پیشنهاد دریافت شده موافق هم باشید باز هم میتوانید با ارائه یک پیشنهاد از جانب خود،وضیعت را آزمایش کنید. معمولاَ کارفرما در نخستین پیشنهادش رقم کم را مطرح میکند تا بعداَ بتواند مذاکره نماید.

Kollektivavtal (قرارداد جمعی)

kollektivavtal (قرارداد جمعی) یک توافقنامه است میان اتحادیۀ صنفی و کارفرما ها. این قرارداد،رشتۀ شغلی که شما در آن کار میکنید را تنظیم نموده و مشمول همه افراد در محل کار میگیرد. kollektivavtal (قرارداد جمعی) معاش،پول برای کاراضافی،معاش والدین،شرایط در هنگام مریضی،تعطیلات،مهلت برکناری از کار،معاش تقاعدی و بیمه ها را تنظیم میکند.

نمایندۀ اتحادیۀ صنفی kollektivavtal (قرارداد جمعی) چیست؟ (fackforbund.com)

اشکال استخدام

اقسام متعدد مختلف استخدام وجود دارد اما اساس آنها یکی میباشد این که شما یک وظیفه را اجرا نموده و در بدل آن معاش دریافت میکنید. در اینجا چند مثال وجود دارد

اشکال استخدام