فورمه ها و تصدیق

فورمه ها و تصدیق های عادی برای افراد بیکار.

وقتیکه شما درخواست تعويض پولی را از صندوق بیمه بیکاریa-kassan میکنید

در صورت اطلاع دادن جدید، اطلاعیه تغییرات و اطلاعیه سالانه

اطلاعیه در مورد بیکاری به صندوق بیمه بیکاری

آیا قبل ازاینکه خودت بیکار شوی استخدام بودی؟ در این صورت کارفرمای قبلی خودت باید یک تصدیق کارفرما را خانه پری نموده و به صندوق بیمه بیکاری ارسال نماید:

تصدیق صاحب کار

آیا شما قبل از اینکه بیکار شوید شرکت شخصی داشتید؟ در این صورت شما باید یک تصدیق کار برای صاحبان شرکت های شخصی را خانه پری نموده و به صندوق بیمه بیکاری ارسال نمایید:

تصدیق کار برای صاحبان شرکت های شخصیFöretagare

آیا شما همزمان هم واجد شرایط کاری بودید و هم پول فعالیت را بدست میآردید؟ در این صورت شما باید از این فورمه استفاده نموده و به صندوق بیمه بیکاری خود ارسال نمایید:

درخواست تصدیق شرایط کاریarbetsintyg از صندوق بیمه بیکاری (pdf, 2 MB)

شما که بیکار هستید میتوانید تعويض پولی بیکاری سویدنی را بدست آورید تا بتوانید در جستجوی کار در اتحادیه اروپا، منطقه همکاری اقتصادی اروپایی EES یا سویس شوید. در این صورت شما به تصدیقU2 ازIAF ضرورت دارید:

تصدیق برای جستجوی کار در اتحادیه اروپاEU

زمانی که نتوانید از فعالیت های خود در ویب سایت گزارش بدهید

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت های تان را تحویل داده و در آن باید در مورد فعالیت های تان در ماۀ گذشته گزارش بدهید. گزارش فعالیت ها را باید در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه تحویل بدهید. ساده ترین شکل گزارشدهی فعالیت ها از طریق ویب سایت ما و یا هم (اپ) Mina sidor میباشد. برای این که بتوانید این کار را انجام بدهید باید توسط "کارت شناسایی الکترونیک" مانند (mobilt bank-id) وارد سیستم شوید.

اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید می توانید فورم Aktivitetsrapport (گزارش فعالیت ها) را داونلود نموده و آن را چاپ کنید. اگر نمی توانید فورم ها را چاپ کنید، می توانید به ما زنگ بزنید و فورم را توسط پُست در منزل دریافت کنید.

فورم را تکمیل یا خانه پُری کرده و توسط پُست به ما ارسال کنید. آدرس در فورم نوشته شده است. به یاد داشته باشید که فورم را به وقت مناسب به ما ارسال کنید تا فورم بتواند در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام در دسترس ما قرار بگیرد. شما همیچنان می توانید فورم را به نزدیک ترین دفتر نیز تحویل بدهید. شما نمی توانید فورم را توسط ایمیل (پُست الکترونیک) ارسال کنید.

گزارش فعالیت ها (فورم را داونلود نموده و تا حدی ممکن آن را در کمپیوتر خانه پُری/تکمیل کنید. متباقی را با دست، توسط قلم خودکار، بنویسید) (pdf, 2 MB)

گزارش فعالیت ها (فورم را چاپ کنید و آن را توسط دست با قلم خودکار، خانه پُری کنید) (pdf, 75 kB)

Activity report in english (pdf, 2 MB)

وقتیکه شما برای کار آغاز جدید مبرم هستید

وقتیکه یک صاحب کار میخواهد شما را برای کار آغاز جدید استخدام نماید شما باید این فورمه را خانه پری نموده و به ما تسلیم نمایید:

فورمه برای تدوین تصدیقها (pdf, 2 MB)

فورمه برای کار آغاز جدید که صاحب کار آنرا خانه پری مینماید:

درخواستی کار آغاز جدید (از طریق فورمه) (pdf, 2 MB)

درخواستی کار آغاز جدید (از طریق هویت بانکیbank-id)

درخواستی برای تمدید (از طریق فورمه) (pdf, 2 MB)

درخواستی برای تمدید (از طریق هویت بانکی)

اطلاعیه برای تغییرات در استخدام کار آغاز جدید (pdf, 2 MB)

درخواستی برای تعويض پولی زمانیکه شما در کمک یا پروگرام اشتراک میورزید

وقتیکه شما در کدام کمک یا پروگرام ما اشتراک میورزید، شما میتوانید پول فعالیتaktivitetsstöd ، تعويض پولی پیشرفتutvecklingsersättning یا تعويض پولی جاگزینی و استقرارetableringsersättning را بدست آورید. برای این تعويضهای پولی شما باید هر ماه به اداره بیمه اجتماعیFörsäkringskassan درخواستی بدهید.

فورمه ها نزد اداره بیمه اجتماعی

اگر شما از کدام فیصله راضی نیستید

اگر شما از فیصله ایکه ما آنرا اتخاذ نموده ایم راضی نیستید، شما میتوانید درخواست تجدید نظر را از ما بکنید:

شما این قسم اقدام مینمایید

آیا شما یک اخطار یا یک فیصله در مورد کاهش پول فعالیت، تعويض پولی پیشرفت یا تعويض پولی جاگزینی و استقرار، را بدست آوردید؟ قبل از اینکه ما فیصله نهایی را اتخاذ نماییم شما این امکان را دارید که نقطه نظرهای خود را ابراز نمایید:

جواب به تماس گرفتن قبل از فیصله اخطار یا تحریم