فورمه ها و تصدیق

فورمه ها و تصدیق های عادی برای افراد بیکار.

وقتیکه شما درخواست تعويض پولی را از صندوق بیمه بیکاریa-kassan میکنید

در صورت اطلاع دادن جدید، اطلاعیه تغییرات و اطلاعیه سالانه

اطلاعیه در مورد بیکاری به صندوق بیمه بیکاری

آیا قبل ازاینکه خودت بیکار شوی استخدام بودی؟ در این صورت کارفرمای قبلی خودت باید یک تصدیق کارفرما را خانه پری نموده و به صندوق بیمه بیکاری ارسال نماید:

تصدیق صاحب کار

آیا شما قبل از اینکه بیکار شوید شرکت شخصی داشتید؟ در این صورت شما باید یک تصدیق کار برای صاحبان شرکت های شخصی را خانه پری نموده و به صندوق بیمه بیکاری ارسال نمایید:

تصدیق کار برای صاحبان شرکت های شخصیFöretagare

آیا شما همزمان هم واجد شرایط کاری بودید و هم پول فعالیت را بدست میآردید؟ در این صورت شما باید از این فورمه استفاده نموده و به صندوق بیمه بیکاری خود ارسال نمایید:

درخواست تصدیق شرایط کاریarbetsintyg از صندوق بیمه بیکاری Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

شما که بیکار هستید میتوانید تعويض پولی بیکاری سویدنی را بدست آورید تا بتوانید در جستجوی کار در اتحادیه اروپا، منطقه همکاری اقتصادی اروپایی EES یا سویس شوید. در این صورت شما به تصدیقU2 ازIAF ضرورت دارید:

تصدیق برای جستجوی کار در اتحادیه اروپاEU

زمانی که نتوانید از فعالیت های خود در ویب سایت گزارش بدهید

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت های تان را تحویل داده و در آن باید در مورد فعالیت های تان در ماۀ گذشته گزارش بدهید. گزارش فعالیت ها را باید در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه تحویل بدهید. ساده ترین شکل گزارشدهی فعالیت ها از طریق ویب سایت ما و یا هم (اپ) Mina sidor میباشد. برای این که بتوانید این کار را انجام بدهید باید توسط "کارت شناسایی الکترونیک" مانند (mobilt bank-id) وارد سیستم شوید.

اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید می توانید فورم Aktivitetsrapport (گزارش فعالیت ها) را داونلود نموده و آن را چاپ کنید.

فورم را تکمیل یا خانه پُری کرده و توسط پُست به ما ارسال کنید. آدرس در فورم نوشته شده است. به یاد داشته باشید که فورم را به وقت مناسب به ما ارسال کنید تا فورم بتواند در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام در دسترس ما قرار بگیرد. شما همیچنان می توانید فورم را به نزدیک ترین دفتر نیز تحویل بدهید. شما نمی توانید فورم را توسط ایمیل (پُست الکترونیک) ارسال کنید.

گزارش فعالیت ها (فورم را داونلود نموده و تا حدی ممکن آن را در کمپیوتر خانه پُری/تکمیل کنید. متباقی را با دست، توسط قلم خودکار، بنویسید) Pdf, 435 kB. (Pdf, 435 kB)

گزارش فعالیت ها (فورم را چاپ کنید و آن را توسط دست با قلم خودکار، خانه پُری کنید) Pdf, 435 kB. (Pdf, 435 kB)

Activity report in english (Download the form and fill it in on your computer) Pdf, 440 kB. (Pdf, 440 kB)

Acitvity report in english (Print the form and fill it in by hand, with an ink pen) Pdf, 440 kB. (Pdf, 440 kB)

زمانی که شما از هر دو Arbetsförmedlingen "ادارۀ کاریابی" و Försäkringskassan "صندوق بیمۀ اجتماعی" حمایت دریافت می نمایید (در همکاری تقویت یافته با صندوق بیمۀ اجتماعی شرکت می کنید) و نمی توانید از فعالیت ها در ویب سایت گزارش بدهید، می توانید از این فورم استفاده کنید:

گزارش فعالیت ها برای افرادی که در همکاری تقویت یافته با Försäkringskassan “صندوق بیمۀ همگانی” سهم می گیرند. (فورم را داونلود نموده و بخش های که در کمپیوتر قابل تکمیل نمودن می باشد را در کمپیوتر تکمیل کنید و باقی بخش ها را توسط دست و به کمک قلم خودکار، تکمیل نمایید) Pdf, 1000 kB. (Pdf, 1000 kB)

گزارش از فعالیت ها برای افرادی که در همکاری تقویت یافته با Försäkringskassan “صندوق بیمۀ همگانی” سهم می گیرند. (فورم را چاپ کرده و آن را توسط دست و به کمک قلم خودکار تکمیل کنید) Pdf, 1000 kB. (Pdf, 1000 kB)

وقتیکه شما برای کار آغاز جدید مبرم هستید

وقتیکه یک صاحب کار میخواهد شما را برای کار آغاز جدید استخدام نماید شما باید این فورمه را خانه پری نموده و به ما تسلیم نمایید:

فورمه برای تدوین تصدیقها Pdf, 464 kB. (Pdf, 464 kB)

فورمه برای کار آغاز جدید که صاحب کار آنرا خانه پری مینماید:

درخواستی کار آغاز جدید (از طریق فورمه) Pdf, 489 kB. (Pdf, 489 kB)

درخواستی کار آغاز جدید (از طریق هویت بانکیbank-id)

درخواستی برای تمدید (از طریق فورمه) Pdf, 425 kB. (Pdf, 425 kB)

درخواستی برای تمدید (از طریق هویت بانکی)

اطلاعیه برای تغییرات در استخدام کار آغاز جدید Pdf, 370 kB. (Pdf, 370 kB)

درخواستی برای تعويض پولی زمانیکه شما در کمک یا پروگرام اشتراک میورزید

وقتیکه شما در کدام کمک یا پروگرام ما اشتراک میورزید، شما میتوانید پول فعالیتaktivitetsstöd ، تعويض پولی پیشرفتutvecklingsersättning یا تعويض پولی جاگزینی و استقرارetableringsersättning را بدست آورید. برای این تعويضهای پولی شما باید هر ماه به اداره بیمه اجتماعیFörsäkringskassan درخواستی بدهید.

فورمه ها نزد اداره بیمه اجتماعی

اگر شما شرایط کار را تکمیل نموده و در عین زمان aktivitetsstöd(کمک برای فعالیت ) را بدست آورده اید

اگر شما از کدام فیصله راضی نیستید

اگر شما از فیصله ایکه ما آنرا اتخاذ نموده ایم راضی نیستید، شما میتوانید درخواست تجدید نظر را از ما بکنید:

شما این قسم اقدام مینمایید

آیا شما یک اخطار یا یک فیصله در مورد کاهش پول فعالیت، تعويض پولی پیشرفت یا تعويض پولی جاگزینی و استقرار، را بدست آوردید؟ قبل از اینکه ما فیصله نهایی را اتخاذ نماییم شما این امکان را دارید که نقطه نظرهای خود را ابراز نمایید:

جواب به تماس گرفتن قبل از فیصله اخطار یا تحریم

درخواستی برای تعویض پولی خاص تقاعدSärskild pensionsersättning

اگر شما کارمند دولت و نزد بنیاد مصئونتTrygghetsstiftelsen ثبت نام بودید، شما میتوانید در بعضی حالات در خواستی تعویض پولی خاص تقاعد، را بکنید. شما باید همراه با مشاور تان در بنیاد مصئونت به این موافقه رسیده باشید که درخواست تعویض پولی خاص تقاعد را بکنید. شما باید بعضی اسناد و همچنان ارزیابی اداره کار در مورد اوضاع بازار کار تان، را ضمیمه درخواستی تان نمایید. شما این فورمه را در اینجا میتوانید پیدا نمایید.

فورمه درخواستی تعویض پولی خاص تقاعد (فورمه را داونلود نموده و آنرا در کمپیوتر خود خانه پری نمایید) Pdf, 407 kB. (Pdf, 407 kB)

فورمه درخواستی تعویض پولی خاص تقاعد (فورمه را داونلود نموده و آنرا بوسیله قلم خودکار بدست خود خانه پری نمایید) Pdf, 71 kB. (Pdf, 71 kB)