فورمه ها و تصدیق

فورمه ها و تصدیق های عادی برای افراد بیکار.

شما به فاند بیمه بیکاری خود وارد می‌شوید تا درخواست غرامت نمایید یا تغییراتی را که ممکن است بالای این غرامت تاثیر بگذارد، خبر بدهید. اگر نمی‌توانید از خدمات دیجیتلی استفاده کنید، می‌توانید با فاند بیمه بیکاری خود به تماس شوید و یک فورمه بگیرید.

درخواست غرامت از فاند بیمه بیکاری (sverigesakassor.se) (به لسان سویدنی)

آیا قبل از اینکه بیکار شوید، شغل داشتید؟ در اینصورت استخدام کننده قبلی شما باید یک تصدیق استخدام کننده (arbetsgivarintyg) را برای شما خانه پوری کند تا فاند بیمه بیکاری بتواند آنرا محاسبه نماید.

تصدیق استخدام کننده (arbetsgivarintyg.nu) (به لسان سویدنی)

شماییکه بیکار هستید می‌توانید درخواستی بدهید تا امتیازات بیکاری سویدنی خود را برای جستجوی کار در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا، EEA یا سویس با خود ببرید. بعد از آن شما به یک تصدیق U2 از IAF ضرورت دارید.

تصدیق برای درخواستی یک شغل در اتحادیه اروپا (iaf.se) (به لسان سویدنی)

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت های تان را تحویل داده و در آن باید در مورد فعالیت های تان در ماۀ گذشته گزارش بدهید. گزارش فعالیت ها را باید در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه تحویل بدهید. ساده ترین شکل گزارشدهی فعالیت ها از طریق ویب سایت. برای این که بتوانید این کار را انجام بدهید باید توسط "کارت شناسایی الکترونیک" مانند (mobilt bank-id) وارد سیستم شوید.

اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید می توانید فورم Aktivitetsrapport (گزارش فعالیت ها) را داونلود نموده و آن را چاپ کنید.

فورم را تکمیل یا خانه پُری کرده و توسط پُست به ما ارسال کنید. آدرس در فورم نوشته شده است. به یاد داشته باشید که فورم را به وقت مناسب به ما ارسال کنید تا فورم بتواند در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام در دسترس ما قرار بگیرد. شما همیچنان می توانید فورم را به نزدیک ترین دفتر نیز تحویل بدهید. شما نمی توانید فورم را توسط ایمیل (پُست الکترونیک) ارسال کنید.

گزارش فعالیت ها (فورم را داونلود نموده و تا حدی ممکن آن را در کمپیوتر خانه پُری/تکمیل کنید. متباقی را با دست، توسط قلم خودکار، بنویسید) Pdf, 435 kB.

وقتیکه یک صاحب کار میخواهد شما را برای کار آغاز جدید استخدام نماید شما باید این فورمه را خانه پری نموده و به ما تسلیم نمایید:

فورمه برای تدوین تصدیقها Pdf, 464 kB.

فورمه برای کار آغاز جدید که صاحب کار آنرا خانه پری مینماید:

درخواستی کار آغاز جدید (از طریق فورمه) Pdf, 501 kB.

درخواستی کار آغاز جدید (از طریق هویت بانکیbank-id)

درخواستی برای تمدید (از طریق فورمه) Pdf, 434 kB.

درخواستی برای تمدید (از طریق هویت بانکی)

اطلاعیه برای تغییرات در استخدام کار آغاز جدید Pdf, 370 kB.

وقتیکه شما در کدام کمک یا پروگرام ما اشتراک میورزید، شما میتوانید پول فعالیتaktivitetsstöd ، تعويض پولی پیشرفتutvecklingsersättning یا تعويض پولی جاگزینی و استقرارetableringsersättning را بدست آورید. برای این تعويضهای پولی شما باید هر ماه به اداره بیمه اجتماعیFörsäkringskassan درخواستی بدهید.

فورمه ها نزد اداره بیمه اجتماعی (forsakringskassan.se)

اگر کار کرده‌اید و شرایط یک کار را دارید، این می‌تواند بالای تعداد روزهای تعلیق شما تاثیر بگذارد. این فاند بیمه بیکاری شما است که محاسبه می‌کند آیا شما شرایط یک کار را دارید یا نخیر. از این فورمه استفاده کنید و آنرا به فاند بیمه بیکاری خود ارسال کنید:

تقاضا برای تائید شرایط کار، نزدa-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) Pdf, 298 kB.

آیا نامه‌ای دریافت کرده‌اید مبنی براینکه ممکن است شما اخطاریه‌ای دریافت می‌کنید یا از حمایت فعالیت (aktivitetsstöd)، تخصیص کمک‌هزینه انکشافی (utvecklingsersättning) یا تخصیص برای تاسیس (etableringsersättning)، تعلیق می‌شوید؟ قبل از اینکه تصمیم نهایی را اتخاذ نماییم، شما فرصت دارید تا معلوماتی را ارائه کنید:

معلومات اضافی را قبل از تصمیم در مورد اخطاریه یا تعلیق ارائه کنید (به لسان سویدنی)

اگر شما از فیصله ایکه ما آنرا اتخاذ نموده ایم راضی نیستید، شما میتوانید درخواست تجدید نظر را از ما بکنید:

درخواست تجدیدنظر خواهی برای یک تصمیم

اگر شما مامور دولت بوده‌اید و در بنیاد امنیت راجستر کرده‌اید، در بعضی حالات می‌توانید برای دریافت معاش تقاعدی خاص اقدام کنید. باید بهمراه مشاور خود در Trygghetsstiftelsen برای درخواست معاش تقاعدی خاص موافقت کرده باشید. برای این درخواستی، ضرورت به اسناد خاص و ارزیابی خدمات استخدامی وضعیت بازار کار خودتان دارید. فورمه مربوطه را می‌توانید از اینجا بدست آورید.

Underlag till ansökan om särskild pensionsersättning Pdf, 407 kB Pdf, 407 kB.

این فورمه برای اشخاصی هست که می‌خواهند یک شخص دیگر به نمایندگی از آنها با اجنسی استخدامی در ارتباط باشد.

وکالت خط برای نمایندگی (به لسان سویدنی)

هنگامی که کارفرمایی را پیدا کردید که می خواهد شما را با یک وظیفه تاسیسی استخدام کند و موافقت کردید، برای وظیفه تاسیسی درخواست می دهید. فورم را پر کنید و برای ما ارسال کنید.

برای وظایف تأسیسی درخواست دهید Pdf, 985 kB.

برای اینکه درخواست کامل شود، کارفرما باید معلومات مربوط به کسب و کار خود و وظیفه شما را در تصدیق کارفرما ارائه کند.

تصدیق کارفرما برای وظایف تاسیس Pdf, 412 kB.