Foomam iyo caddeymo

Foomam caadi ah iyo caddeymo laguugu talo galay adigaaga shaqo la’aanta ah.

Marka aad a-kassa lacag ka dalbaneysid

Marka aad markii ugu a-kassa iska qoreysid, aad warkaagi hore wax ka beddeleysid, sanadka aad warkaaga a-kassa u gudbineysid.

U sheegidda shaqo la’aantaada ee a-kassada

Ma shaqeyneysay shaqo la’aanta ka hor? Markaas waa in shaqo bixiyahaagi hore uu buuxiyaa caddeynta shaqo bixiyaha oo uu u diraa a-kassadaada.

Caddeynta shaqo bixiyaha

Ma shirkad ayaad lahayd inti aadan shaqo la’aan noqon? Markaas waa in aad buuxisaa caddeyta shaqada ee loogu tala galay shaqo bixiyaha, una dirtaa akassada.

Caddeynta shaqada ee loogu tala galay shaqo bixiyaha

Miyaad buuxisay shuruudo shaqo, isla mar ahaantaasna ma qaadataa taageero dhaqaale oo wax qabad? Markaas waxaad isticmaaleysaa foomkan, waxaadna u direysaa a-kassada:

Dalabka a-kassada ee ku aaddan caddeynta shuruudaha shaqada Pdf. (Pdf)

Adigaaga shaqo la’aanta ah waxaad lacagta shaqo la’aanta u qaadan kartaa si aad shaqo uga raadsatid waddan kale oo ka tirsan Midowga Yurub, ururka Iskaashiga dhaqaalaha ee Yurub ama Switzerland. Caddeynta U2 ayaad markaas uga baahantahay IAF:

Caddeyn loogu tala galay in Midowga Yurub gudihiisa shaqo looga raadsado

Marka aanad awoodin inaad wargelina hawlahaaga ka samayso bogga intarnat-ka

Bil kastaba waa inaad dhiibtaa wargelinta hawlahaaga taas oo aad ku samaynayso wargelinta bishi hore hawlaheedi. Adigu waa inaad dhiibtaa wargelinta hawlahaaga ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba. Sida ugu fudud inaad samayso wargelinta hawlahaaga waa dhanka bogayaga intarnatka ama Aab-ka Bogagayga. Si tani loo samayn karo waa inaad ku gashaa aqoonsiga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka).

Haddii aadan lahayn aqoonsi elekteroonig ah waad soo degsan kartaa, waadna soo daabacan kartaa Warbixinta hawlaha.

Buuxi foomkan oo noogu soo dir boosta, cinwaanku wuxuu ku qoranyahay foomkan. Ka fikir inaad foomkan wakhti hore soo dirto si uu noo soo gaadho ugu dambeyn 14-ka bisha. Adigu waxaad xitaa u dhigi kartaa xafiiska kuugu dhow. Adiga maaha inaad foomkan ku soo dirto ii-mayl.

Warbixinta hawlaha (Soo degso foomka ee kumbuyuutarkaaga ku buuxi, inta soo hartayna gacanta ku buuxi, adigoo qalin biiro adeegsanaya) Pdf, 435 kB. (Pdf, 435 kB)

Activity report in english (Download the form and fill it in on your computer) Pdf, 440 kB. (Pdf, 440 kB)

Marka aad taageero ka hesho Xafiiska Shaqada iyo Qasnadda Caymiska labadaba (ka qaybqaadato wadashaqaynta la xoojiyay ee lala leeyahay Qasnadda Caymiska) ee aanad bogga intarnatka ku samayn karin wargelinta hawlahaaga waxaad isticmaali kartaa foomkan:

Wargelinta hawlaha ee loogu talogalay ka qaybqaadayaasha wadashaqaynta la xoojiyay ee lala leeyahay Qasnadda Caymiska (Soo dejiso foomkan oo intii suratagal ah ku buuxi kombiyuutarkaaga, inta harsan ku buuxi gacanta, isticmaal qalin biiroo) Pdf, 1000 kB. (Pdf, 1000 kB)

Marka la gaaro waqtiga shaqo billaabidda cusub (nystartsjobb)

Marka uu shaqo bixiye kugu shaqaaleysiin rabyo shaqo billaabid cusub (nystartsjobb) waxaad u baahantahay in aad foomkan buuxisid, una geysid a-kassada:

Foom loogu tala galay isu ururinta oo ku aaddan caddeymaha Pdf, 464 kB. (Pdf, 464 kB)

Foomam loogu tala galay shaqo billaabidda cusub (nystartsjobb) oo shaqa bixiyuhu uu buuxinayo:

Codsiga shaqo billaabidda cusub (isagoo foom lagu sameynayo) Pdf, 489 kB. (Pdf, 489 kB)

Codsiga shaqo billaabidda cusub (isagoo Bank-id lagu sameynayo)

Codsiga dheereynta (isagoo foom lagu sameynayo) Pdf, 425 kB. (Pdf, 425 kB)

Codsiga dheereynta (isagoo Bank-id lagu sameynayo)

Wargelin ku saabsan isbeddel ku aaddan shaqo-bilaabid cusub qof ku shaqaaleysiinta Pdf, 370 kB. (Pdf, 370 kB)

Codsiga xagga lacagta marka aad ka qeyb qaadaneysid taageero ama barnaamij

Haddii aad ka qeyb qaadaneysid mid ka mid ah taageerooyinkeenna ama barnaamijyadeenna waxaad qaadan kartaa taageero dhaqaale oo xagga dhaqdhaqaaqa ah, lacag xagga horuumarka ah ama lacag sal dhigasho. Qasnadda ceymiska ayaad bil walba lacagta ka dalbaneysaa:

FOOMAMKU WAXAY AG YAALLAAN Qasnadda ceymiska

Haddii aad buuxiso shuruudaha shaqada oona islamarkaana lagu siiyay taageerada dhaqdhaqaaqa

Xaaladdaas waxaad isticmaali kartaa foomkaan kaddib u dir Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ee aad ka tirsan tahay:

Ka dalbashada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] caddaynta shuruudaha shaqada Pdf, 297 kB. (Pdf, 297 kB)

Haddii aadan go’aan ku qanacsaneyn

Haddii aadan ku qanacsaneyn go’aan aan gaarnay waxaad codsan kartaa in go’aanka dib loo eego:

Sidan ayaad sameyneysaa

Ma lagu siiyay digniin ama go’aan ku aaddan in hoos loo dhigayo lacagta taageerada dhaqdhaqaaqa, lacagta horuumarka ama lacagta saldhigashada? Inta aanan gaarin go’aan kama dambeys ah waxaad fursad u heysataa in aad aragtidaada dhiibatid:

Arrinta lagaagala soo xiriiro ka jawaab inta aan la gaarin go’aanka digniinta ama cunna qabateynta

Warqada codsiga gunnada hawl-gabka ee gaark ah

Miyaad soo ahayd shaqaale dawladeed oo ka diiwaan gashantahay Trygghetsstiftelsen markaas xaaladaha qaarkood waxaad codsan kartaa gunno hawl-gab gaar ah. Waa inaad si wadajir ah aad la taliyahaaga Trygghetsstiftelsen aad kula heshiisay in aad codsato gunno hawl-gab. Codsigan waa inaad soo raacisa dukumentiyada iyo Xafiiska Shaqada qiimeynteeda dhanka xaaladaada suuqa shaqada. Foomka arrintan waxaad ka helaysaa halkan.

Warqada codsiga gunnada hawl-gabka ee gaark ah (Soo dejiso foobkan oo ku buuxi kombiyuutarkaaga) Pdf, 407 kB. (Pdf, 407 kB)