زمانی که شما کار تان را از دست میدهید

تماس شما با ادارۀ کاریابی نظر به این که برای چه مدت زمانی بیکار بوده اید، میتواند مختلف به نظر برسد. اگر از همین اکنون میدانید که در جریان 3 ماه صاحب کار خواهید شد در آن صورت ضرورت ندارید با ما جلسۀ برنامه ریزی داشته باشید. در آن صورت صرفاَ از خدمات دیجیتالی ما استفاده می نمایید.

ثبت نام نمایید

در اولین روز بیکار شدن خود در Arbetsförmedlingen ثبت‌نام کنید. این کار را در ویبسایت ما ذریعۀ شناسایی الکترونیکی انجام دهید. با فاند بیمه بیکاری خود به تماس شوید و درخواست غرامت کنید. اگر در مورد فاند بیمه بیکاری و عضویت خود سوالی دارید، مستقیماً با فاند بیمه بیکاری خود به تماس شوید.

ثبت نام نمایید

جلسۀ برنامه ریزی

اگر میدانید که در جریان 3 ماه، کار یا تحصیل را شروع میکنید، برای گفتگو با ما پلان نخواهید داشت. شما که برای گفتگو با ما پلان دارید، درمورد کارهایی که باید انجام بدهید و مواردی که میتوانید کمک بگیرید، معلومات بیشتری دریافت خواهید کرد. مهم است که برای این جلسه به شکل مکمل آمادگی داشته باشید. اگر یک ناتوانی (معلولیت)، تشخیص مریضی یا مشکل صحی دارید مهم است که در این مورد، در جریان این جلسه به ما بگویید. سپس ما میتوانیم حمایت و کمک مناسب را به شما ارائه کنیم. در جریان این جلسه، ما باهمدیگر بالای یک پلان که به شما در حصۀ کار یا تحصیل کمک خواهد کرد، به نتیجه میرسیم.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

Mina sidor (صفحه های من)

Mina sidor شما را کمک میکند تا برنامه ریزی تان را پیگیری کنید. شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی مناسب ترین فعالیت ها برای شما، با هم به توافق میرسید. این به طور مثال میتواند ارتباط بگیرد به سهمیگری تان در یک “سیمینار از طریق انترنیت” یا webbinar ،نوشتن یک cv و یا هم آموزش زبان سویدنی. سپس این شما خود هستید که مواظب میباشید تا این برنامه را برقرار نگهداشته و از ابتکارعمل خود برای رسیدن به اهداف تان استفاده میکنید.

اگر از قبل میدانید که در جریان 3 ماه به کار یا آموزش آغاز خواهید کرد در آن صورت یک طرح را به طور اتومات در Mina sidor بدست خواهید آورد.

Mina sidor (صفحه های من)

گزارش دهی از فعالیت ها

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید. این از آن جهت مهم است تا شما برای دستیابی به کار یا تحصیل بتوانید حمایت درست را حاصل نموده و بتوانید تعویض پولی خود را از (صندوق بیمۀ بیکاری) و (صندوق بیمۀ همگانی) بدست آورید. شما باید در زودترین فرصت به تاریخ اول هر ماه و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه گزارش فعالیت های تان را تحویل بدهید.

گزارش دهی از فعالیت ها

از ما بپرسید

اگر به کمک نیاز دارید میتوانید به یک کارمند ادارۀ کاریابی زنگ بزنید و یا هم chatta (از طریق انترنیت گفتگو ) کنید. شما همچنان میتوانید در مورد برنامه ها، کورس ها و دیگر کمک ها بپرسید. سریع ترین شکل تماس گرفتن با ما از طریق chatta (گفتگو از طریق انترنیت) میباشد

chatta (گفتگو از طریق انترنیت)

از حمایت و پیگیری بیشتر برخوردار شوید

در صورتیکه بمدت طولانی بیکار بوده اید و کمتر از 25 سال سن دارید و همچنین به تازگی وارد سویدن شده اید یا یک ناتوانی، تشخیص مریضی، یا کدام مشکل صحی دارید، میتوانید حمایت بیشتری را ذریعۀ اشتراک در یک پروگرام دریافت کنید. با یک نمایندۀ استخدام که می تواند ضرورت نیازهای خاص شما را ارزیابی کند صحبت کنید.

حمایت برای شما که بیکار هستید

خود را اخراج نمایید

زمانی که کار بدست آورده اید یا قرار است به آموزش آغاز کنید، مهم است به ما اطلاع بدهید. این کار را میتوان با کیلک نمودن روی Skriv ut dig (خود را اخراج نمایید) انجام بدهید. اگر خواسته اید در جریان 3 ماه خود را اخراج نمایید، 10 روز قبل از تاریخ اخراج یک یادهانی را دریافت خواهید کرد.

خود را اخراج نمایید