زمانی که شما کار تان را از دست میدهید

تماس شما با ادارۀ کاریابی نظر به این که برای چه مدت زمانی بیکار بوده اید، میتواند مختلف به نظر برسد. اگر از همین اکنون میدانید که در جریان 3 ماه صاحب کار خواهید شد در آن صورت ضرورت ندارید با ما جلسۀ برنامه ریزی داشته باشید. در آن صورت صرفاَ از خدمات دیجیتالی ما استفاده می نمایید.

ثبت نام نمایید

شما میتوانید در نخستین روزی که کار تان را از دست میدهید، از طریق ویب سایت ما و توسط کارت شناسایی الکترونیک، در ادارۀ کاریابی ثبت نام نمایید. با صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. اگر در مورد (صندوق بیمۀ بیکاری) و عضویت تان سوال های دارید میتوانید مستقیماَ با (صندوق بیمۀ بیکاری) تماس بگیرید.

ثبت نام نمایید

جلسۀ برنامه ریزی

اگر از همین اکنون میدانید که در جریان 3 ماه به کار یا آموزش شروع خواهید کرد، در آن صورت ضرورت ندارید با ما یک جلسۀ برنامه ریزی داشته باشید. شما که با ما یک جلسۀ برنامه ریزی دارید، میتوایند در مورد کار های که باید انجام بدهید و کمک که میتوانید از ما بدست بیآورید، معلومات بیشتر را حاصل می نمایید. این جلسه حد اکثر 30 دقیقه طول خواهد کشید و بسیار مهم است تا شما قبل از جلسه خود را دقیق آماده بسازید. ما در جریان این ملاقات به طور مشترک، برنامۀ را طرح خواهیم کرد که شما برای یافتن کار یا آموزش کمک خواهد کرد.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

Mina sidor (صفحه های من)

Mina sidor شما را کمک میکند تا برنامه ریزی تان را پیگیری کنید. شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی مناسب ترین فعالیت ها برای شما، با هم به توافق میرسید. این به طور مثال میتواند ارتباط بگیرد به سهمیگری تان در یک “سیمینار از طریق انترنیت” یا webbinar ،نوشتن یک cv و یا هم آموزش زبان سویدنی. سپس این شما خود هستید که مواظب میباشید تا این برنامه را برقرار نگهداشته و از ابتکارعمل خود برای رسیدن به اهداف تان استفاده میکنید.

اگر از قبل میدانید که در جریان 3 ماه به کار یا آموزش آغاز خواهید کرد در آن صورت یک طرح را به طور اتومات در Mina sidor بدست خواهید آورد.

Mina sidor (صفحه های من)

گزارش دهی از فعالیت ها

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید. این از آن جهت مهم است تا شما برای دستیابی به کار یا تحصیل بتوانید حمایت درست را حاصل نموده و بتوانید تعویض پولی خود را از (صندوق بیمۀ بیکاری) و (صندوق بیمۀ همگانی) بدست آورید. شما باید در زودترین فرصت به تاریخ اول هر ماه و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه گزارش فعالیت های تان را تحویل بدهید.

گزارش دهی از فعالیت ها

از ما بپرسید

اگر به کمک نیاز دارید میتوانید به یک کارمند ادارۀ کاریابی زنگ بزنید و یا هم chatta (از طریق انترنیت گفتگو ) کنید. شما همچنان میتوانید در مورد برنامه ها، کورس ها و دیگر کمک ها بپرسید. سریع ترین شکل تماس گرفتن با ما از طریق chatta (گفتگو از طریق انترنیت) میباشد

chatta (گفتگو از طریق انترنیت)

از حمایت و پیگیری بیشتر برخوردار شوید

اگر برای یک مدت زیاد بیکار بوده اید، کمتر از 25 سال عمر دارید یا هم یک فرد تازه وارد (به سویدن)هستید، میتوانید با سهم گرفتن در یک برنامه، حمایت اضافی دریافت کنید. با یکی از کارمندان ادارۀ کاریابی صحبت نمایید که میتواند ارزیابی نماید آیا شما دارای نیاز های خاص هستید.

حمایت برای شما که بیکار هستید

خود را اخراج نمایید

زمانی که کار بدست آورده اید یا قرار است به آموزش آغاز کنید، مهم است به ما اطلاع بدهید. این کار را میتوان با کیلک نمودن روی Skriv ut dig (خود را اخراج نمایید) انجام بدهید. اگر خواسته اید در جریان 3 ماه خود را اخراج نمایید، 10 روز قبل از تاریخ اخراج یک یادهانی را دریافت خواهید کرد.

خود را اخراج نمایید