در صورتی که نیاز داشته باشید اثبات نمایید کار ها را تقاضا کرده اید

اگر بیکار هستید و از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید و یا در برنامه هایی اشتراک دارید که از جانب اداره بیمه اجتماعی سویدن به شما حق بیکاری می دهند، ممکن است گاهی از شما درخواست کنیم که اسنادی ارائه کنید که نشان بدهند شما برای وظایفی که در گزارش فعالیت تان ذکر کرده اید، درخواست داده اید.

این گونه صورت میگیرد

در صورت که شما برای بازرسی انتخاب شوید در آن صورت نامۀ را همراه با یک فورم پاسخگویی از ما دریافت خواهید کرد. در فورم پاسخگویی دیده میتوانید کدام کار ها را باید نشان بدهید که تقاضا نموده اید. شما میتوانید به طور مثال با فرستادن مدارک ذیل نشان بدهید که کار گزارش داده شده را تقاضا نموده اید:

  • درخواست یا سیوی شما
  • سندی که نشان میدهد شما کار را تقاضا نموده اید، مثلاَ یک جواب از کارفرما که نشان میدهد شما برای کار تقاضا نموده اید، یا یک سند دیگری که نشان بدهد کارفرما درخواست نامۀ شما را دریافت نموده است
  • یک عکس گرفته شده از روی صفحۀ کمپیوتر از تاییدی که شما برای کار تقاضا نموده اید.

اسنادی که نشان میدهد شما کار های گزارش داده شده را تقاضا نموده اید، حداقل برای سه ماه نگهداری کنید.

برای ارسال مدارک/ تصدیق نامه های خود، شما می توانید از فورمه روی این صفحه استفاده کنید. به عنوان جایگزین، شما میتوانید در فورمه "درخواست فورمه جواب به مدارک" (Svarsblankett begäran om underlag)که شما آنرا در خانه دریافت کرده اید، ذریعۀ پست به خدمات استخدام عمومی سویدن ارسال کنید.

اگر جواب ندهم، چی می‌شود؟

اگر فورم جواب را به‌موقع ارسال نکنید، یا اگر نتوانید ثابت کنید که برای مشاغل متذکره در راپور فعالیت، ورقهٔ درخواستی ارائه کرده‌اید، ممکن است اخطار دریافت کنید یا به‌مدت یک یا چند روز از معاش محروم شوید.

در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید باید این شرایط را مراعات کنید

شرایط پرداخت معاش در پروگرام

جواب خود را از طریق یک فورمه ارسال کنید

اگر شما معلومات شخصی محافظت شده دارید، از این فورمه استفاده نکنید بلکه بعوض آن از طریق یک نامه، جواب بدهید.

این فورم فقط در سویدن قابل دسترس است.

Observera!
Du ska bara använda formuläret om du har fått ett brev från oss om att du ska lämna in underlag för att visa att du har sökt de jobb som du har redovisat i din aktivitetsrapport.

(KON20XXXXXXXXX) Ange endast siffrorna. ÄrendeID hittar du högst upp på brevet du fått.

Vill du att vi lägger till dina uppgifter till ditt ärende? * (mandatory)
Vill du att vi lägger till dina uppgifter till ditt ärende?