زمانیکه ضرورت به تایید درخواستی برای شغل را دارید

این صفحه عنوانی اشخاصی مانند شما است که یک نامه دریافت کرده‌اید و از شما می‌خواهیم تایید کنید که برای شغل‌های ذکر شده در راپورت فعالیت خود، درخواست کرده‌اید. شما می‌توانید این کار را به دو طریق انجام دهید، ذریعۀ ارسال اسناد حمایوی به همراه فورمه جوابیه که دریافت کرده‌اید و یا با خانه پوری کردن و ارسال کردن فورمه پایین این صفحه.

کدام اسناد را باید ارائه کنید؟

در نامه‌ای که در خانه دریافت کرده‌اید، نوشته شده است که برای کدام شغل‌ها درخواست کرده‌اید، و ما معلومات را از راپورت فعالیت شما دریافت کرده‌ایم. مدارکی را ارائه کنید که ثابت کند برای کار، درخواستی داده‌اید. بطور مثال، می‌توانید این موارد را ضمیمه کنید:

  • درخواست وظیفوی یا سیوی خودتان را
  • دیگر اسناد، مثل جوابی که از طرف استخدام کننده دریافت کرده‌اید و نشان می‌دهد شما برای کار درخواستی داده‌اید، یا سندی که نشان می‌دهد استخدام کننده درخواستی کار را از شما دریافت کرده است
  • یک عکس از صفحه (skärmbild) که نشان می‌دهد برای کار درخواستی داده‌اید.

اگر جواب ندهم، چی می‌شود؟

اگر به‌موقع جواب ندهید، یا اگر نتوانید ثابت کنید که برای شغل‌های متذکره در راپور فعالیت، ورقهٔ درخواستی ارائه کرده‌اید، ممکن است یک اخطار دریافت کنید یا به‌مدت یک یا چند روز از انعام (غرامت) محروم شوید.

در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید باید این شرایط را مراعات کنید

شرایط پرداخت معاش در پروگرام

به طریقه‌های ذیل می‌توانید اسناد خود را ارسال کنید

شما فقط باید زمانی اسناد را ارائه کنید که نامه‌ای از ما دریافت کرده‌اید مبنی بر اینکه باید نشان بدهید برای شغل‌هایی که در راپور فعالیت خود ذکر کرده‌اید، درخواستی داده‌اید. دو طریقه مشابه برای ارسال اسناد وجود دارد – از طریق فورمه موجود در این صفحه یا ذریعۀ پست کردن آنها.

اگر دیتاهای شخصی محافظت شده دارید، از طریق پست

اگر دیتاهای شخصی محافظت شده دارید، لطفاً از فورمه موجود در این صفحه استفاده نکنید. در این حالت از طریق پست جواب بدهید. از فورمه جواب‌دهی که در نامه دریافت کرده‌اید استفاده کنید و بهمراه اسناد خود یکجای به ما ارسال کنید.

اگر دیتاهای شخصی محافظت شده ندارید، از طریق این فورمه

اگر دیتاهای شخصی محافظت شده ندارید، می‌توانید از فورمه موجود در این صفحه برای ارسال اسناد به ما استفاده کنید.

قبل از شروع خانه پوری کردن فورمه، مدارک خود را آماده کنید

قبل از شروع خانه پوری کردن فورمه باید مدارک خود را جمع آوری کنید و آنها را آماده داشته باشید. سپس می‌توانید به سرعت فورمه را خانه پوری کنید، اسناد را ضمیمه کنید و جواب خود را ارسال نمایید. اگر بمدت 60 دقیقه در این صفحه غیرفعال باشید، فایل‌هایی ضمیمه شده در این فورمه بخاطر دلایل امنیتی، پاک می‌شوند.

فورمه جهت تایید درخواستی برای شغل‌ها

شما می‌توانید فایل‌هایی را که حداکثر مجموعی آنها 12 مگابایت هستند ضمیمه کنید.

Observera!
Du ska bara använda formuläret om du har fått ett brev från oss om att du ska lämna in underlag för att visa att du har sökt de jobb som du har redovisat i din aktivitetsrapport.

(KON20XXXXXXXXX) Ange endast siffrorna. ÄrendeID hittar du högst upp på brevet du fått.
1110


Filformat som du kan bifoga: doc, jpg, pdf, png, zip, docx, txt, gif, ppt, pptx, jpeg. Du kan bifoga filer som totalt är på max 12 MB.
Vill du att vi lägger till dina uppgifter till ditt ärende? * (mandatory)
Vill du att vi lägger till dina uppgifter till ditt ärende?