Buerie båeteme Barkoedorjehtimmese

Mijjen stööremes barkoe barkoeohtsijem jïh barkoevedtijem ektiedidh? Mijjieh desnie gusnie daerpies, abpe laantesne. Gaajhkh mijjen faaleldahkh leah åesehts. Daesnie bïevnesh mijjen faaleldahki bïjre gaavnh.

Syökh barkoem Sijjiebankesne

Sijjiebankesne joekehth barkoeh gaavnoes. Tjaelieh mejnie sïjhth barkedh jïh gusnie Sveerjesne sïjhth barkedh. Tjaelieh dejtie dov maahtojde jïh dååjrehtimmide, jïh dle sjiehteles barkoeh jijhtieh, mij dov profijline sjiehtieh.

Sijjiebanke (daaroengielesne)

Bïeljelh jis barkoem ohtsh

Seamma biejjien goh datne barkoegapth sjïdteme, dle tjoerh mijjiem bïeljelidh. Dle maahta a-kassam syökedh, jïh mijjieh datnem viehkiehtibie barkoem gaavnedh. Nuhtjh mijjen websæjroem, jïh tjaelieh daase e-legitimasjovnine. Seamma aejkien goh syökh, dle aaj tjåanghkoem mijjine dongkh.

Gosse barkoegapth sjïdth (daaroengielesne)

Bïeljelh dejtie dov darjoemidie

Gosse leah barkoegapth, dle edtjh fïerhten asken mijjiem bïeljelidh magkerh barkoeh syökeme jïh maam jïjtje dorjeme barkoem gaavnedh. Vihkeles guktie edtjh rïektes dåarjegh jïh ööhpehtimmiem åadtjodh, jïh datne edtjh rïektes dåarjegh åadtjodh. Aelhkemes dåarjegidie websæjrosne tjaelielidh.

Bïeljelh dejtie dov darjoemidie (daaroengielesne)

Ekonomeles dåarjegh a-kasseste

Gosse barkoegapth dle maahtah reaktam utnedh dåarjegh a- kasseste åadtjodh. Man jïjnjem åadtjah jïh man guhkiem, ryöknesåvva mennie tsiehkesne datne.

Dåarjegh a-kasseste (daaroengielesne)

Bïeljelh mijjiem

0771-416 416

Gaahpode: måanta- bearjadahke 8-16

Gosse mijjine bïeljelidh dle maahtah toelhkem åadtjodh jis daerpies jih/jallh maehtebe sijjiem jih tïjjem åvtelen dangkodh.

Jeenebh bïeljelimmiegeajnoeh (daaroengielesne)

Dov reaktah

Lohkh dejtie dov reaktide jïh magkerh krïevenassh datne mijjese åtnah

Dov reaktah nasjonaale unnebelåhkoegïelem soptsestidh