ברוכים הבאים צו די נאציאנאלע עמפלוימענט סערוויס

צוזאם ברענגען ארבעטסגעבער מיט ארבעטער איז אונזער אונזער הויפט אויפגאבע. מיט זענען איבער גאנץ שוועדן, ווי נאר מען דארף אונז. אט איז אינפארמאציע איבער די סערוויסעס וואס מיר טוען צושטעלן פריי פון אפצאל פאר ארבעטסלאזע מענטשן.

זוך דזשאבס אין אונזער ארבעט באנק, פלאטסבאנקען

פלאטסבאנסקען האט אוועילעבל דזשאבס און אסאך פארשידענע אינדוסטריעס. שרייבט וואו אין שוועדן איר ווילט ארבעטן און די סארט ארבעט וואס איר ווילט. שרייבט אייערע קוואליפיקאציעס און ערפארונג און איר וועט ווערן געפארט צו ארבעט וועלכע פאסן אייער פראפייל.

פלאטסבאנקען (אין שוועדיש)

רעגיסטרירט אייך אלס א דזשאב זוכער

ווען איר ווערט ארבעטסלאז, רעגיסטרירט אייך מיט אונז פונעם ערשטן טאג כדי איר זאלט זיך קענען איינשרייבן פאר ארבעטסלאזיגקייט קאמפענסאציע (א-קאססאן) און מיר קענען אייך העלפן טרעפן א נייע ארבעט. איר רעגיסטרירט אייך נוצנדיג אייער עלעקטראנישע אידענטיפיקאציע, און אין די זעלבע צייט, באשטימט אייער ערשטע זיצונג מיט אונז.

ווען איר ווערט ארבעטסלאז (אין שוועדיש)

באריכט אייערע אקטיוויטעטן

ווען איר זענט ארבעטסלאז, דארפט איר באריכטן יעדן מאנאט די דזשאבס וואו איר האט זיך איינגעגעבן און אנדערע ארבעט-זוכונג אקטיוויטעטן. דאס איז כדי זאלט באקומען די נויטיגע שטיצע אייך צו העלפן אויף אייער וועג צו א ארבעט אדער עדיוקעישאן, און צו באקומען די קאמפענסאציע צו וואס איר זענט בארעכטיגט. עס איז די גרינגסטע צו באריכטן אייערע אקטיוויטעטן אויף אונזער וועבזייט.

באריכט אייערע אקטיוויטעטן (אין שוועדיש)

פינאציעלע קאמפענסאציע ווען איר זענט ארבעטסלאז

ווען איר זענט ארבעטסלאז, קענט איר זיין בארעכטיגט פאר אנעמפלוימענט קאמפענסאציע. דער מאס און לענג פון צייט פונעם קאמפענסאציע ווענדט זיך אויף אייער צושטאנד.

קאמפענסאציע פון ארבעטסלאזיגקייט פאנד (אין שוועדיש)

קאנטאקט אונז

416416 -0771

שעות: מאנטאג ביז פרייטאג: 8 a.m. ביז 4 p.m.

אין טייל פעלער, קענט איר אונז קאנטאקטן דורך א דאלמעטשער אדער מאכט אן אפוינטמענט ביי א באשטימטע צייט און פלאץ.

נאך וועגן אונז צו קאנטאקטן (אין שוועדיש)

אייערע רעכטן

ליינט וועגן די רעכטן וואס איר האט און וואס איר זענט בארעכטיגט צו ערווארטן פון אונז.

אייער רעכט צו נוצן א נאציאנאלע מינאריטעט שפראך