Dov reakta nasjonaale unnebelåhkoegïelem nuhtjedh

Mejtie saemesth, jallh naan daejstie gielijste såevmiegïelem, meänkieli, jiddisch jallh romaani chib åtnah? Daesnie åadtjah daejredh magkerh reaktah datne åtnah jïh maam maahtah mijjeste krïevedh.

Nasjonaale unnebelåhkoegïelh mijjen websæjrosne

Mijjen websæjrosne bïevnesh gååvnese guktie edtjh darjodh gosse barkoegapth sjïdteme, jarkoestamme joekehth unnebelåhkoegieline.

Mijjen faaleldahkh

Joekoen nænnoes reaktah såevmien, meänkielisne jïh saemiengielesne

Jis såevmiegïelem, meänkielim jallh saemiengïelem åtnah, dle reaktam åtnah mijjine tjaaleldh gaskesadtedh. Muvhth aejkien dle maahtah njaalmeldh mijjine dov gielesne gaskesadtedh, jeenjemes aejkien dle toelhkine. Jis unnebelåhkoegïelen reeremedajvesne årroeminie, dle barre iktesth reaktam åtnah mijjine gaskesadtedh dov gielesne.

Muvhth aejkien reaktam åtnah tjaaleldh nænnoestimmiem jïh nænnoestimmiebïhkedimmiem dov gielesne åadtjodh.

Jiddisch jïh romaani chib

Unnebelåhkoelaaken mietie ajve saemien, soemen jïh meänkieli gïelh mah sjïere veaksehks reaktah utnieh mïsse hoksem faalehtidh guktie daagkoe bijjege buerkiestamme. Jiddisch jïh romani chib leah territorijeolle ovgårreldh unnebelåhkoegïelh, ihke guhkiem Sveerjesne gååvnesamme jïh eah leah naan sjïere geografiske dajvese vïedtjeldihkie. Dah gïelh aktem sïejhme vaarjelimmiem utnieh mejtie buerkiestamme. Barkoegaskestimmie gaajhkh vïjhte nationelle unnebelåhkoegïelide mïrrestalleme jïh seammalaaketje hoksem gaajhkide gïelide faalehte mijjen digitaale kanaaline jïh gosse almetjem maajetjåanghkojne gaavnesje.

Gaajhkh nasjonaale unnebelåhkoegïelh edtjieh vaarjelovvedh jïh evtiedovvedh

Tsïengelen 1 b. 2010 dle dïhte unnebelåhkoelaake jïh unnebelåhkoegïelen laake bööti. Nasjonaale unnebelåhkoe leah Judah, romeerh, saemieh, Sveerjesåevmien almetjh jïh almetjh Torne-daeleste. Nasjonaale unnebelåhkoegïelh leah jiddisch, romaani chib, saemiengïele, såevliengïele jïh meänkieli.

Dïhte laake jeahta nasjonaale unnebelåhkoegïelh edtja vaarjelovvedh jïh evtiedidh. Dïhte mij nasjonaale unnebelåhkoegïelem åtna reaktam åtna gïelem leeredh, gïelem evtiedidh jïh altese ietniengïelem soptsestidh. Byjjes reeremh edtjieh dejtie goltelidh jïh dej daarpojde krööhkestidh.

Byjjes reeremh tjuerieh datnem bievnedh magkerh reaktah åtnah, seamma magkerh nasjonaale unnebelåhkoegïelem åtnah jïh gusnie Sveerjesne årroeminie.

Lohkh vielie

Daesnie maahtah vielie unnebelåhkoegïeli bïjre jïh dejtie dov reaktide.

Minoritet.se

Gïele jïh åålmeh-mojhtesh instituhte Institut för språk och folkminnen

Laake nasjonaale unnebelåhkoe jïh unnebelåhkoegïele Lagen nationella minoriteter och minoritetsspråk

Leeneståvroe Stuehkien leenesne (jeatjah gïelh)

Saemiedigkie (saemiengielesne)