Oikeutesi käyttää

Puhutko saamea, suomea, meänkieltä, jiddišiä tai romani chibiä? Täältä voit lukea, mitä kielellisiä oikeuksia sinulla on ja mitä vaatimuksia voit meille asettaa.

Kansalliset vähemmistökielet verkkosivustollamme

Verkkosivustollamme on tietoa siitä, mitä tapahtuu jäädessäsi työttömäksi. Tiedot on käännetty kansallisille vähemmistökielille.

Palvelumme

Erityisen vahvat oikeudet suomen kielelle, meänkielelle ja saamen kielelle

Sinulla, joka puhut suomea, meänkieltä tai saamea, on oikeus sinua koskevissa asioissa käyttää omaa kieltäsi kirjallisessa viestinnässä meidän kanssamme. Tietyissä tapauksissa sinulla on mahdollisuus kommunikoida meidän kanssamme myös suullisesti omalla kielelläsi, useimmiten tulkin avulla. Tämä riippuu muun muassa siitä, missäpäin maata asut. Jos asut vähemmistökielen hallintoalueella, sinulla on aina oikeus suulliseen kommunikointiin kanssamme omalla kielelläsi.Tietyissä tapauksissa sinulla on sen lisäksi oikeus saada kirjallinen käännös asiaasi koskevasta päätöksestä ja päätöksen perusteista suomeksi, meänkielellä tai saameksi.

Jiddiš ja romani chib

Vähemmistölain mukaan Ruotsissa on erityisen vahvat oikeudet vain saamen, suomen ja meänkielen käyttöön, ja vain näillä kielillä on tarjottava palvelua yllä kuvatun mukaisesti. Jiddiš ja romani ovat alueista riippumattomia vähemmistökieliä, eli niitä on käytetty Ruotsissa pitkään, mutta niitä ei voida yhdistää mihinkään tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Näitä kieliä koskeva suoja on muotoiltu yleisluonteisemmin. Työnvälitys rinnastaa kaikki viisi kansallista vähemmistökieltä keskenään ja tarjoaa kaikilla niillä samaa palvelua sähköisissä kanavissa ja henkilökohtaisissa etätapaamisissa.

Kaikkia kansallisia vähemmistökieliä suojellaan ja edistetään

1 tammikuuta 2010 astui voimaan kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki. Kansallisiksi vähemmistöiksi luetaan juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionjokilaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.Lain mukaan kansallisia vähemmistökieliä tulee suojella ja edistää. Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla henkilöllä on oikeus oppia, kehittää ja käyttää omaa vähemmistökieltään. Viranomaisten tulee kuunnella kansallisia vähemmistöjä ja ottaa huomioon heidän tarpeensa.Viranomaisilla on velvollisuus tiedottaa oikeuksistasi riippumatta siitä, mitä kansallista vähemmistökieltä puhut ja missäpäin Ruotsia asut.

Lue lisää

Täältä voit lukea lisää vähemmistökielistä ja oikeuksistasi:

Minoritet.se

Institutet för språk och folkminnen - Kielten ja kansanperinteen instituutti

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Tukholman läänin lääninhallitus (muut kielet)

Saamelaiskäräjät (saameksi)