Sinun oikeus ette käyttää kansalisia minuriteettikieliä

Puhutkos sie saamenkieltä, suomenkieltä, meänkieltä, jiddiksenkieltä elikkä roominkieltä? Täälä sie saat tietää mitä kielelisiä oikeuksia sulla oon ja mitä sie saatat meiltä vaatia.

Kansalisia minuriteettikieliä meän webbipaikala

Meän webbipaikala oon informasuunia mikä jällaa ko sie tulet työttömäksi, käänettynä kansalishiin minuriteettikiehliin.

Meän palveluja

Erityisen voimakhaat oikeukset suomenkielele, meänkielele ja saamenkielele

Sulla, joka puhut suomenkieltä, meänkieltä elikkä saamenkieltä, oon omissa asioissa oikeus komyniseerata meän kansa kirjottamalla sinun kielelä. Vississä taphauksissa sulla oon kansa maholisuus komyniseerata suulisesti meän kansa sinun kielelä, usseimiten tulkin kautta. Se riippuu muun muassa missä paikkaa maassa sie asut. Jos sie asut minuriteettikielen hallintoaluheela sulla oon aina oikeus komyniseerata suulisesti meän kansa sinun kielelä.

Vississä taphauksissa sulla oon sitä paitti oikeus saaja kirjotetun käänöksen päätöksistä ja päätösmutiveerinkin sinun asiassa suomenkielelä, meänkielelä elikkä saamenkielelä.

Jiddiksenkieli ja roominkieli

Jiddiksenkieli ja roominkieli oon aluheelisesti sitomattomat kielet, ja se merkittee ette net oon olheet pitkhään Ruottissa mitta niitä ei saata sitoa erityishiin jeukraaffishiin aluheishiin. Niilä kielilä oon enämpi ylheisesti muotostettu suoja.

Kaikkia kansalisia minuriteettikieliä pittää suojata ja etistää

1 tammikuuta 2010 laki kansalisista minuriteettikielistä ja minuriteettikielistä astu voihmaan. Kansalisiksi minuriteetiksi räknäthään juutalaisia, roomia, saamelaisia, suottinsuomalaisia ja tornionlaaksolaisia. Net kansaliset minuriteettikielet oon jiddiksenkieli, roominkieli, saamenkieli, suomenkieli ja meänkieli.

Laki sannoo ette niitä kansalisia minuriteettikieliä pittää suojata ja etistää. Se joka kuuluu kansalisheen minuriteethiin pittää saaja oikeuen oppia, keihittyä ja käyttää hänen minuriteettikieltä. Viranomhaiset pitävät kuunella kansalisia minuriteettiä ja ottaa huomihoon niitten tarpheita.

Viranomhaisilla oon velvolisuus informeerata sinua sinun oikeuksista, riippumatta mitä kansalista minuriteettikieltä sie puhut ja missä sie asut Ruottissa.

Tänne sie saatat kääntyä

Jos sie tykkäät ette met emmä nouata lakia sie saatat ottaa yhtheyttä Lääninhallituksen kansa Stokholmin läänissä elikkä Saamekäräjän kansa. Niilä oon tehtävännä valvoa ette lakia nouatethaan, ja ette seurata ylös kunka met suoritamma lakia kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä meän toiminoissa.

Sametinget (samiska)

Länsstyrelsen i Stockholms län (övriga språk)

Lue lissää

Täälä sie saatat lukea lissää minuriteettikielistä ja sinun oikeuksista:

Minoritet.se

Institutet för språk och folkminnen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk