Lokala jobbspår

Lokala jobbspår är en del av samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Lokala jobbspår säkrar att arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses samtidigt som de innebär en effektiv väg till arbete för personer långt från arbetsmarknaden.

Ett lokalt jobbspår är en kedja av insatser som tas fram i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, och som utgår från en eller flera arbetsgivares kompetensbehov, med syfte att deltagare ska få anställning.

Del av överenskommelse om samverkan

Grunden för att arbeta med lokala jobbspår är överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Perspektivet i överenskommelsen bör vara både på strategisk och operativ nivå utifrån styrning, ansvar och rollfördelning.

Innan ni börjar arbeta med ett specifikt lokalt jobbspår bör ni komma överens om grundläggande förutsättningar för hur arbetet ska bedrivas, när metoden är lämplig och hur det proaktiva arbetsgivararbetet ska se ut. Det skapar tydlighet för det operativa arbetet, gällande roller, ansvar och processen i sin helhet.

Förberedelser inför arbetet med lokala jobbspår

Jobbspårsprocessens fyra faser

Planeringsfas

I planeringsfasen ingår att:

 • Arbetsförmedlingen och kommunen utser dem som ska arbeta med jobbspåret.
 • Tillsammans med arbetsgivaren konstatera kompetensbehoven och därefter fastställa en kompetensprofil.
 • Undersöka tillgången till lämpliga insatser och redovisa dessa.
 • Tillsammans med arbetsgivaren fastställa vilka insatser som möter kompetensbehovet och ska kombineras i jobbspåret.
 • Planera rekryteringsmetod tillsammans med arbetsgivare.
 • Träffa överenskommelse/ avsiktsförklaring med arbetsgivare.

Planeringsfasen

Rekryteringsfas

I rekryteringsfasen ingår att:

 • Involvera arbetsgivare.
 • Genomföra rekryteringsaktiviteter utifrån överenskommelse/avsiktsförklaring.
 • Fastställa individens förutsättningar att fullfölja jobbspåret (med eventuella stödjande insatser).
 • Motivera och ha förberedande insatser inför möte med arbetsgivare.
 • Identifiera och välja presumtiva deltagare.
 • Anta deltagare.

Rekryteringsfasen

Genomförandefas

I genomförandefasen ingår att:

 • Genomföra planerade insatser.
 • Regelbundet och strukturerat koordinera och följa upp:
  • Insatsernas kvalitet och övergångar mellan insatser
  • Deltagares progression och stödbehov.
  • Arbetsgivarens upplevelse och stödbehov under praktik/APL eller annan insats i jobbspåret.
 • Justera och anpassa stöd/insatser/tidsplan vid behov.

Genomförandefasen

Avslutningsfas

I avslutningsfasen ingår att:

 • Fullfölja en strukturerat och samordnat avslut av jobbspåret.
 • Stödja i övergång till anställning eller eventuellt besluta om andra lämpliga insatser.
 • Genomföra uppföljning och utvärdering:
  • Hur många fick arbete?
  • Hur många gick vidare till andra insatser?
  • Vad beror resultaten på?
  • Finns det andra eller ytterligare behov hos arbetsgivaren?
  • Eventuellt marknadsföra jobbspåret som ett gott exempel.

Avslutningsfasen