Innan ni börjar

En väl utformad överenskommelse om samverkan är en förutsättning för det gemensamma arbetet med jobbspår. I överenskommelsen ingår det att Arbetsförmedlingen och kommunen tillsammans kartlägger och analyserar den arbetssökandes behov och förutsättningar.

Operativa team

För att kunna samverka effektivt om lokala jobbspår är det viktigt att parterna är överens om hur arbetet ska organiseras. Det kan vara i operativa team bestående av medarbetare från Arbetsförmedlingen och kommuner som träffas regelbundet.

Endera parten kan vara mer drivande i det operativa arbetet medan den andra parten medverkar där det behövs. I vissa fall är det Arbetsförmedlingen som driver det operativa arbetet och i andra fall kan det vara kommunala medarbetare från näringslivs- eller arbetsmarknadsenheten, den kommunala vuxenutbildningen eller ett samordningsförbund.

Lokalt arbetsgivararbete

Även det lokala arbetsgivararbetet ska ingå i överenskommelsen. I samverkan kring lokala jobbspår behöver det lokala arbetsgivararbetet rymma proaktivt arbete kopplat till lokala jobbspår.

För privata och offentliga arbetsgivare som har svårt att rekrytera eller vill bredda sitt rekryteringsunderlag är det möjligt att använda lokala jobbspår. Det gäller även för att sänka trösklar till vissa yrken och att skapa tydliga vägar in på arbetsmarknaden för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta förutsätter ett proaktivt arbetsgivararbete.

Mer om det proaktiva lokala arbetsgivararbetet

Olika roller

Även i delar som berör lokala jobbspår bör arbetsgivararbetet vara samordnat och gemensamt mellan parterna. Parterna kan dock ha olika roller och arbetsuppgifter samt verka inom olika arenor. Att Arbetsförmedlingen och kommunen gemensamt möter arbetsgivaren är av stor vikt.

Inventera befintliga mötesplatser

I det lokala arbetsgivararbetet bör det belysas hur kontakter med aktuella arbetsgivare kan genomföras på ett effektivt sätt. Ett första steg kan vara att inventera befintliga mötesplatser, som branschråd och nätverk. Här ingår även att presentera jobbspåren för möjliga samarbetspartners och arbetsgivare.

Sprida lokala jobbspår som rekryteringsmetod

I det lokala arbetsgivararbetet bör ni fundera på hur lokala jobbspår kan spridas, vad de kan innehålla och i vilka kanaler de kan marknadsföras. Det efterföljande arbetsgivararbetet utgår sedan från vilka företag som tar kontakt med parterna i överenskommelsen.

Budskapen i marknadsföringen av jobbspår kan vara formulerade utifrån två drivkrafter för arbetsgivaren där metoden lokala jobbspår kan fylla behoven:

  1. Arbetsgivare som har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.
  2. Arbetsgivare som vill bredda basen för sin egen rekrytering. Det kan handla om en vilja att rekrytera med större mångfald men även en vilja att ta socialt ansvar och medverka till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Nästa steg: koordinering av jobbspår