Koordinering av jobbspår

Lokala jobbspår är en arbetsmetod med flera parallella eller på varandra följande insatser där olika huvudmän kan ansvara för olika delar av processen med det gemensamma syftet att deltagarna i jobbspåret ska få en anställning.

Koordinering är viktig

Koordineringen eller samordningen av ett lokalt jobbspår och ansvaret för att hålla samman processen samt att säkerställa arbetsgivarens delaktighet är en viktig del i jobbspåren.

Samordningsansvaret kan regleras på olika sätt. I lokala jobbspår är det lämpligt att inrätta en koordinatorfunktion som håller ihop och tar ansvar för hela processen.

Koordinatorn är involverad i samtliga faser och ansvarar för strukturen och genomförandet av ett jobbspår. Koordinatorn bör också ha ett utvecklingsperspektiv av jobbspåret. Koordinatorfunktionen kan bestå av en eller flera personer.

Koordinators roll i de olika faserna

Tidigare erfarenheter förespråkar en sammanhållen koordinatorfunktion. Vilken av huvudmännen som tar huvudansvar för koordinatorfunktionen kan variera med specifika jobbspår. Man kan också dela på ansvaret inom en funktion. Koordinatorfunktionen kan utses för enskilda jobbspår, eller vara en funktion som hanterar samtliga jobbspår.

Nästa steg: planeringsfasen