Planeringsfasen

Planeringsfasen startar i ett möte med arbetsgivaren, där de medverkande parterna i jobbspåret tillsammans kartlägger arbetsgivarens kompetensbehov som sedan utmynnar i en kompetensprofil.

Ange kompetens eller kunskap

Kompetensprofilen ska ange vilken specifik kompetens eller kunskap, inte minst avseende språkkunskaper, som den arbetssökande behöver för att arbetsgivaren ska kunna anställa.

I dialog med kommunen, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnaren anges sedan vilka kompetensutvecklande och stödjande insatser som ska ingå i ett förslaget jobbspår. I nästa steg får arbetsgivaren en presentation om vilka insatser som planeras. När alla parter är överens görs en avsiktsförklaring (LOI, letter of intent) och en plan för rekrytering av deltagare upprättas.

Arbetsgivarens kompetensbehov

I början av planeringsfasen ska arbetsgivarens kompetensbehov diskuteras tillsammans med arbetsgivaren. Inom vilka yrkesgrupper finns behoven, hur stora är de, är de återkommande är exempel på frågor som ska avhandlas. I diskussionerna är det alltid en fördel att utgå ifrån en färdig yrkesprofil. Ofta behöver anpassningar göras till den specifika arbetsgivarens behov.

Samordna och paketera insatser

Syftet med kompetensprofilen är att sätta samman en kedja av insatser som motsvarar arbetsgivarens kompetensprofil och som så effektivt som möjligt leder till en fortsatt kompetensutveckling och etablering på arbetsmarknaden för den arbetssökande.

Att sätta samman olika insatser för att uppnå kunskapskraven kräver ofta medverkan från flera verksamheter. Många jobbspår kan upprepas på grund av att arbetsgivaren har ett återkommande behov.

Kartlägg hela utbudet av insatser

En kartläggning av det befintliga utbudet av kompetensutvecklande och stödjande insatser bör göras innan ett jobbspår påbörjas och kan i denna fas nyttjas för att identifiera lämpliga insatser.

Kartläggningen bör utgå från ett större geografiskt område än den enskilda kommunen och omfatta:

 • kommunal vuxenutbildning inklusive regional yrkesvux, kombinationsutbildningar, lärlingsutbildningar och sfi
 • utbudet av arbetsmarknadsutbildningar
 • möjligheter att validera kunskaper och kompetenser
 • stödjande insatser som kan kopplas till ett jobbspår eller till en individ
 • folkhögskolornas utbud av utbildningar.

Att kombinera och flexibelt nyttja insatser

Avsiktsförklaring med arbetsgivaren

Kedjan av insatser i ett lokalt jobbspår ska förankras i en avsiktsförklaring med arbetsgivaren. I den förtydligas arbetsgivarens delaktighet i rekryteringen, urval av deltagare och ansvar för egna kompetensutvecklande insatser som arbetsplatsförlagt lärande och praktik. Vidare preciseras hur Arbetsförmedligen och kommunen tillhandahåller eller medverkar till olika huvudmäns utbildningsinsatser.

En avsiktsförklaring behöver förankras inom respektive parts organisation. För Arbetsförmedlingen, kommunen och utbildningsanordnare handlar det blanda annat om att tilldela resurser och utbildningsplatser för ett genomförande. För att skapa förståelse och säkerställa tillgången till bland annat handledare åt deltagarna behöver arbetsgivaren förankra jobbspåret, både i den egna organisationen och det lokala fackliga ombudet.

I avsiktsförklaringen förtydligas alla parters roller och ansvar. Det förbinder inte arbetsgivaren juridiskt, men intentionen måste vara att deltagaren i jobbspåret även blir anställda av arbetsgivaren.

Rekryteringsplan

En plan för hur rekryteringen av deltagare ska genomföras innehåller flera delar:

 • strategi för rekrytering
 • tidsplan för när rekryteringsaktiviteter ska genomföras
 • arbetsgivarens medverkan.

Att tänka på

Tänk på att skilja på vad som är meriterande och vad som är krav när arbetsgivarens behov kartläggs.

 • Tydliga avsiktsförklaringar.
 • Krav på viss språknivå kan vara svårt att bedöma utifrån ett teoretiskt resonemang. Låt deltagare med olika nivåer på sina språkkunskaper träffa arbetsgivaren som får bedöma om språkkunskaperna är tillräckliga.
 • Genomförandet och förståelsen för lokala jobbspår som rekryteringsmetod underlättas av tidig förankring hos rekryterande arbetsgivare på såväl ledningsnivå som med chefer och medarbetare samt med fackliga parter.

Nästa steg: rekryteringsfasen