Flexibelt nyttjande av insatser

I jobbspåren finns det stort utrymme för att flexibelt nyttja delar av utbildningar. För samhällets och individens nytta samt för att påskynda etableringen är det viktigt att kedjan av insatser är sammansatt av insatser som möter arbetsgivarens behov så effektivt och snabbt som möjligt.

Krav på utbildaren

Det ställer höga krav på utbildningsanordnaren att utifrån arbetsgivarens behov använda de lämpligaste delarna av utbildningsutbudet, till exempel enstaka kurser och moduler istället för hela utbildningar.

Insatser från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning är ofta upphandlad i moduler som kan avropas separat utifrån tillgänglig volym. Ta därför ställning till om hela arbetsmarknadsutbildningen behövs eller om det räcker med enstaka moduler.

Det är även möjligt att kombinera moduler från olika utbildningar i en följd. Vissa moduler kan inte dock inte alltid ges direkt vid ett specifikt datum och utbildningarna kan ha begränsad volym. Av de skälen bör en tidig dialog om former för utbildningarna föras tillsammans med den utbildningsansvariga på Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnaren.

Yrkessvenska kan ges både som heltidsinsats och på deltid i kombination med en arbetsmarknadsutbildning eller praktik. Arbetsförmedlingens befintliga upphandlade tjänster kan ibland riktas mot ett särskilt yrkesområde. I Trollhättan har Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) anpassats med inriktning mot vård och omsorg.

Kombination av utbildningar

Den kommunala vuxenutbildningen bedrivs som enskilda kurser och inom regionalt yrkesvux som yrkespaket eller delar av yrkespaket. Yrkespaketen är framtagna tillsammans med branscherna. Det är också fullt möjligt att kombinera grundvuxkurser, orienteringskurser och yrkesvuxkurser inom den kommunala vuxenutbildningen med hela eller delar av en arbetsmarknadsutbildning.

Om språket är ett hinder för att klara jobbspåret kan såväl sfi som yrkessvenska nyttjas flexibelt i jobbspåren.

Kombinationsutbildningar inom yrkesvux har blivit vanligare. En del regler och krav i statsbidragsförordningar kan ibland inskränka flexibiliteten och möjligheten att kombinera utbildningarna, men flera exempel visar att det ofta är möjligt att hitta lösningar i högre utsträckning än vad som görs idag.

Om det finns tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning från ett annat land ökar validering av kunskaper och kompetens möjligheten att förkorta längden på kompetensutvecklande insatser för den enskilde individen.

Arbetsplatsförlagda insatser

Arbetsplatsförlagt lärande eller praktik under tiden i jobbspåret kan ofta användas som kompetensutvecklande insatser i en subventionerad anställning. Det bör tydligt framgå i jobbspåret vad kunskapsmålet är för insatsen. Praktik kan även användas under flera perioder i syfte att behålla relationen mellan arbetsgivare och deltagare.

Övriga insatser

Om körkort är ett krav eller en merit för att få en anställning kan förberedande teoretisk körkortsutbildning ingå i ett jobbspår. Även folkhögskolornas utbildningar kan ingå eftersom de kan erbjuda olika yrkesutbildningar och profilkurser. Att föra en dialog med folkhögskolor om deras utbud av förberedande insatser utifrån arbetsgivarens behov kan bidra till ett effektivt jobbspår.

Insatser i stödjande syfte ökar deltagarens möjlighet att tillgodogöra sig kompetensutvecklande insatser. En introduktionsvecka där deltagaren ges en grundläggande uppfattning om yrket eller utbildningen och får möta arbetsgivaren är exempel på en stödjande insats. Ytterligare ett exempel på en stödjande insats är regelbundna uppföljningar och motiverande samtal för att förhindra avhopp.

Nedan ser ni i punktform vad som är viktigt att tänka på:

  • Utbildningsanordnaren bör involveras i dialogen med arbetsgivaren om utbildningsinnehållet på ett tidigt stadium.
  • När kommunal vuxenutbildning ska användas är arbetsgivarens delaktighet i urvalet av studerande inget problem så länge den tänkta deltagaren kvalificerar sig för utbildningen. För yrkesvux innebär antagningsreglerna att prioriteringar endast behövs när det är konkurrens om utbildningsplatser.
  • Tillgång till en kontaktperson inom den kommunal vuxenutbildningen (gärna en utbildningsstrateg) som är bekant med lokala jobbspår och som kan se vilka möjligheter som finns underlättar processen. Detsamma gäller för arbetsmarknadsutbildningar.

Nästa steg: rekryteringsfasen