Avslutningsfasen

Innan ett jobbspår avslutas ska det utvärderas och förberedas för deltagarens övergång till arbete.

Anställning

När jobbspåret närmar sig ett avslut är det viktigt att det görs strukturerat. Om det är aktuellt med någon form av anställningsstöd för deltagare i jobbspåret bör arbetsgivaren få information i god tid om hur ansökan eller intresseanmälan om stöd sker.

För att arbeta långsiktigt med relationen till arbetsgivarna är det bra att ha avstämningar med dem under den första perioden av anställning.

Uppföljning och utvärdering

Innan jobbspåret avslutas bör en uppföljning göras med samtliga inblandade parter. Uppföljningen bör vara överenskommen och genomföras av flera parter, gärna med medverkan av arbetsgivaren. En strukturerad uppföljning ger en god grund för en utveckling av arbetet med jobbspår men även ett konkret avslut för betsgivaren .

Viktiga frågor vid en uppföljning:

  • Anställdes deltagaren och om inte vad var orsaken?
  • Motsvarade utbildningsinsatserna deltagarens behov, och arbetsgivarens förväntningar?
  • Hur fungerade de olika faserna?
  • Finns det ett fortsatt behov av jobbspåret med nya starter?
  • Behöver jobbspåret ändras och i så fall hur?
  • Kan ett framgångsrikt jobbspår användas som gott exempel?

Fortsatt stöd mot arbete

Om en deltagare inte får anställning hos arbetsgivaren men är godkänd i de kompetensutvecklande momenten, bör hen få fortsatt stöd mot arbete. Om ett jobbspår senare riktas till andra arbetsgivare inom samma bransch bör deltagare som inte fick anställning i det första få delta i rekryteringsprocessen till det nya. Inte minst därför är det viktigt att alla deltagare får betyg och intyg på sina kompetenshöjande utbildningsinsatser.

Arbetsförmedlingen och kommunen bör göra en gemensam utvärdering efter ett avslutat jobbspår. En gedigen statistik om avslutade jobbspår skapar goda förutsättningar för analys och utveckling av det fortsatt arbetet. Utvärderingar skapar också förutsättningar för en fortsatt samverkan.

Vad en utvärdering bör svara på

  • Vilket blev resultatet?
  • Vilka lärdomar gjordes och hur kan framgångsrika jobbspår utvecklas?
  • Kan jobbspåret användas av andra arbetsgivare inom samma bransch?
  • Kan jobbspåret riktas till andra målgrupper?


Startsidan för lokala jobbspår