Genomförandefasen

Under genomförandefasen krävs koordinering och regelbunden uppföljning och vid behov korrigeras jobbspåret utifrån deltagarens och arbetsgivarens behov.

Koordineringen

I genomförandefasen har koordineringen av jobbspåret en viktig roll. I den ingår att finnas till för deltagare, arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra som är delaktiga i jobbspåret.

I starten av jobbspåret anpassas insatserna vid behov till deltagares tidigare erfarenheter och personliga förutsättningar. Insatser kan läggas till alternativt tas bort eller om det gäller utbildningsinsatser kortas på grund av tidigare erfarenheter.

Samordningen

När insatserna startar är det viktigt att de samordnas, inte minst för deltagarens och arbetsgivarens motivation. Fokus bör ligga på jobbspårets genomförande och att insatserna löper parallellt eller i följd utan onödiga ställtider eller osäkerhet om nästa steg.

Det är viktigt att insatserna genomförs enligt överenskommelsen mellan deltagaren och arbetsgivaren. Ansvaret för de olika stegen och vilka roller de inblandade parterna har bör framgå av avsiktsförklaringen. Vid kombinerade insatser från olika aktörer kan flera handläggare vara ansvariga inför olika insatser, till exempel beslut. Här har rollen som koordinator eller motsvarande stor betydelse.

Under genomförandet av jobbspåret behöver det göras regelbundna uppföljningar för att kontrollera deltagares utveckling mot målet. Gör avstämningar med utbildningsanordnare, arbetsgivare och om det är nödvändigt med arbetssökande och arbetsgivare tillsammans.

Viktiga att tänka på under genomförandefasen

  • Säkerställ att arbetsgivaren är delaktig under hela jobbspårets genomförande.
  • Regelbundna uppföljningar är grunden för att snabbt kunna hantera avvikelser och ge löpande information till samtliga parter om jobbspårets status.

Nästa steg: avslutningsfasen