Medicinskt utlåtande

Om en arbetssökande har behov av fördjupat stöd behöver Arbetsförmedlingen ett medicinskt utlåtande av en läkare eller någon annan profession på din vårdenhet. Du som vårdgivare kan få ersättning när du utfärdar ett medicinskt utlåtande.

Arbetsförmedlingen behöver ett medicinskt utlåtande för att kunna

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
  • bedöma om vi behöver göra anpassningar i program eller stöd,
  • erbjuda lämpliga utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande stöd.

Blankett för medicinskt utlåtande

Besvara frågorna i utlåtandet på skärmen för att få tillgång till alla frågorna i blanketten.

Blankett för medicinskt utlåtande Pdf, 936 kB.

Vanliga frågor och svar

Hur går det till när vi gör en förfrågan?

Förfrågan tar Arbetsförmedlingen alltid fram tillsammans med den arbetssökande. Det är därför viktigt att den arbetssökande har samtyckt att vi gör en förfrågan. Vi beskriver syftet med förfrågan och bakgrunden till varför vi behöver den. Det står också hur den arbetssökande har det i dag. Vi skriver även vilken hjälp vi vill ge den arbetssökande.

Vi skickar sedan förfrågan till den vårdgivare som den arbetssökande uppger att hen haft kontakt med angående sin ohälsa eller funktionsnedsättningen för att kunna ge rätt stöd.

Kopia på Arbetsförmedlingens förfrågan med följebrev Pdf, 451 kB.

Kopia på samtycke som Arbetsförmedlingen ber arbetssökande att skriva under Pdf, 68 kB.

Vart skickar du utlåtandet?

När du har utfärdat ett medicinskt utlåtande behöver du skriva ut det och signera det. Skicka det sedan till Arbetsförmedlingen på den adress som står på förfrågan.

Vem får göra medicinska utlåtanden?

Ett medicinskt utlåtande behöver inte utfärdas av en läkare utan det kan vara någon annan profession hos er som utfärdar det. Ni bestämmer själva vad som passar bäst.

Vad gäller kring ersättning och fakturering?

Arbetsförmedlingen betalar ut ersättning till vårdgivaren för att utfärda utlåtande. Det är den faktiska kostnaden som hälso- och sjukvården har haft för arbetet med det medicinska utlåtandet som kan ersättas samt utifrån det som Arbetsförmedlingen har efterfrågat förfrågan om medicinskt utlåtande. Arbetsförmedlingen ersätter även eventuell patientavgift (Förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, kap 3 § 9). Det innebär att patienten inte ska stå för några kostnader.

Specificera på fakturan vad kostnaden består av, ex. tidsåtgång att utfärda utlåtandet och patientbesök. Det är viktigt att momsbeloppet anges på fakturan eftersom tjänsten är momspliktig (25 %). Ange kostnadsställe och ärendenummer som referens. Betalningsvillkor: 30 dagar från ankomstdatumet. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Ni som utfärdar ett medicinskt utlåtande och vill ha ersättning ska ha F-skatt.

Arbetsförmedlingen hanterar i första hand fakturor elektroniskt (e-fakturor, inte PDF).

Om elektroniska fakturor

Vid fakturafrågor kan du kontakta ekonomiavdelningen måndag-fredag, klockan 9-12 på 0771-60 00 00, tillval 3 -> 2 -> 1-> 2.

Om ni av särskilda skäl varken har möjlighet att skicka er faktura elektroniskt eller via Leverantörsportalen ska ni skicka pappersfakturan till:

Arbetsförmedlingen
Scanningscentralen
681 85 Kristinehamn

Hur ser kommande hantering av utlåtanden ut?

Vårdgivaren ska kunna besvara utlåtandet elektroniskt och det kommer även att finnas tillgängligt på 1177/e-tjänster (Mina intyg). Arbetsförmedlingen ska också kunna skicka förfrågan elektroniskt till vårdenheten. Arbetsförmedlingen ser över möjligheterna med ett förtydligande runt ersättningen till vårdgivaren samt rutiner kring fakturering.

SKR har också information på sin webbplats:

SKR.se - Nya intyg/medicinska underlag