Läkarintyg för deltagare i program

Om du har en patient som är sjuk och har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning ska du använda Arbetsförmedlingens läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program AF00251 vid sjukskrivning.

Arbetsförmedlingens läkarintyg är anpassat för att underlätta bedömning av deltagare i program. Dessa patienter bedöms gentemot deltagande i program och inte gentemot arbete.

Arbetsförmedlingens läkarintyg AF00251 Pdf, 1 MB.

Personuppgifter

Här anger du patientens namn, personnummer eller samordningsnummer.

Fält 1: Intyget är baserat på

Här anger du på vilken grund du har gjort bedömningen. Du kan välja flera alternativ. Bedömningen ska i huvudsak baseras på din egen undersökning. Om den grundar sig på något annat så ange vad.

Fält 2 a: Patientens aktiviteter i programmet

Här anger du vad patienten har berättat att hen gör i sitt program. Den medicinska bedömningen ska du göra i förhållande till deltagarens förmåga att delta i sina aktiviteter i programmet.

Exempel på aktiviteter är studier, arbetspraktik, jobbsökaraktiviteter och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Fält 2 b: Programmets omfattning (timmar/vecka)

Här skriver du vad patienten anger är programmets omfattning.

Fält 3: Patienten har följande funktionsnedsättning

Här beskriver du funktionsnedsättningen som orsakar nedsatt förmåga att delta i programmet, som observerats vid din och andra professioners undersökning och genom medicinsk utredning. Detta kan exempelvis vara nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation, kraft, koncentration, minnesfunktion eller energi.

Fält 4: Patienten har följande aktivitetsbegränsning

Beskriv uppgifter som patienten inte kan eller bör utföra på grund av sin sjukdom/skada i förhållande till programaktivitet. Här värderar du och beskriver tydligt hur sjukdomen begränsar patientens förmåga till aktivitet.

Aktivitetsbegränsningar i rörelseorganen ska beskrivas så att det framgår vad patienten inte kan göra, exempelvis om patienten har svårt att förflytta sig, inte klarar lyft eller långvarig statisk belastning av någon kroppsdel.

Vid psykiska problem kan aktivitetsbegränsningen innebära att patienten har mer eller mindre svårt att vara uppmärksam, lära nytt, förstå instruktioner eller att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift. Patienten kan också ha svårt att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav.

Fält 5 a: Patienten är förhindrad att delta i sina aktiviteter grund av sjukdom/skada

Här kan du ange om du bedömer att patienten är förhindrad att delta i sitt program.

Fält 5 b: Patienten är förhindrad att delta i aktiviteter i följande omfattning och tidsperiod på grund av sjukdom/skada

Gör din bedömning utifrån programmets omfattning som beskrivs i fält 2b. Om du inte vet omfattningen utgå ifrån att programmet är på heltid.

Ett exempel: En heltid motsvarar 40 timmar per vecka. Ett program på 75 procent motsvarar då 30 timmar per vecka. Om patienten är förhindrad att delta i programmet på 50 procent anser Arbetsförmedlingen att hen är förhindrad att delta 15 timmar per vecka.

Fält 6a: Jag bedömer att frånvaroperioden, fält 5 b, kan förkortas eller minskas i omfattning med anpassning

Här anger du din bedömning om frånvaroperioden kan förkortas eller minskas i omfattning med anpassning. Detta är en viktig signal till Arbetsförmedlingen om att programmet kan behöva anpassas så att deltagaren kan delta trots sin sjukdom.

En anpassning innebär att förhållandena i programmet anpassas utifrån programdeltagarens begränsningar. Detta för att öka deltagarens möjligheter att tillgodogöra sig programmet.

Fält 6b: Jag bedömer att följande anpassningar skulle kunna förkorta eller minska omfattningen av frånvaroperioden

Här har du möjlighet att föreslå anpassningar, alternativt lämna fältet tomt.

En anpassning kan exempelvis vara:

  • innehållet i aktiviteten,
  • platsen för aktiviteten,
  • anpassa programtidens förläggning,
  • arbetshjälpmedel,
  • personligt biträde, till exempel handledning eller personlig stöttning.

Fält 7 a: Efter frånvaroperioden, fält 5b, är min bedömning att

Här beskriver du din bedömning av om patienten kan återgå till aktiviteter i programmet med eller utan anpassning efter frånvaroperioden. Detta är en viktig signal till Arbetsförmedlingen om att programmet kan behöva anpassas så att deltagaren kan delta trots sin sjukdom.

Fält 7 b: Efter frånvaroperioden, fält 5b, är min bedömning att

Här har du möjlighet att föreslå anpassningar, alternativt lämna fältet tomt.

En anpassning kan exempelvis vara:

  • innehållet i aktiviteten,
  • platsen för aktiviteten,
  • anpassa programtidens förläggning,
  • arbetshjälpmedel,
  • personligt biträde, till exempel handledning eller personlig stöttning.

Deltagaren ska lämna sitt läkarintyg direkt till Arbetsförmedlingen och inte som tidigare till Försäkringskassan. Det beror på en regeländring i nedanstående förordning:

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (riksdagen.se)

Vanliga frågor och svar

När ska Arbetsförmedlingens läkarintyg användas?

Om en person som deltar i arbetsmarknadspolitiska program genom Arbetsförmedlingen och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning och är sjuk i mer än sju dagar behöver hen lämna ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att få behålla sin ersättning under sjukfrånvaron.

Det kan jämföras med när en arbetstagare behöver lämna läkarintyg till sin arbetsgivare för att kunna få sjuklön.

Vad använder Arbetsförmedlingen läkarintyget till?

Arbetsförmedlingen tar emot läkarintyget för att deltagaren ska kunna behålla sin ersättning efter sjunde sjukfrånvarodagen. När Arbetsförmedlingen får läkarintyget kan vi också använda informationen för att utreda om det är möjligt att anpassa aktiviteter i programmet så att personen kan delta trots sin sjukdom eller skada.

Vilket läkarintyg ska användas vid sjukskrivning längre än 30 dagar?

Använd Arbetsförmedlingens läkarintyg AF00251 vid sjukskrivning för deltagare i program även om du bedömer att patienten är i behov av sjukskrivning längre än 30 dagar. Läkarintyget (AF00251) gäller som längst under den tid som deltagaren är inskriven i ett program. I Arbetsförmedlingens läkarintyg bedömer du deltagarens möjlighet att delta i arbetsmarknadspolitiskt program och inte arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen använder läkarintyget för att tillsammans med deltagaren bedöma om Arbetsförmedlingen kan anpassa programmet så att deltagaren kan fortsätta delta i någon omfattning. En anpassning innebär att deltagaren inte behöver bli utskriven ur programmet efter 30 dagar.

Vad gäller om deltagaren arbetar vid sidan av sitt program?

En deltagare som arbetar vid sidan av sitt program och som vill ansöka om sjuklön eller sjukpenning behöver två olika läkarintyg. Dels läkarintyg (AF00251) till Arbetsförmedlingen för sin tid i programmet, dels ett läkarintyg som ska lämnas till arbetsgivaren eller till Försäkringskassan för ansökan om sjukpenning.

Hur ser kommande hantering av läkarintyg ut?

Arbetsförmedlingen planerar i samarbete med Sveriges kommuner och landsting att digitalisera läkarintyget. I väntan på det digitala intyget hittar du som läkare läkarintyget här på Arbetsförmedlingens webbplats eller i vissa fall även i landstingets journalsystem.

Har du andra frågor?

Mejla oss om du inte hittar svaret på din fråga gällande Arbetsförmedlingens läkarintyg. E-posten kan användas av dig inom hälso- och sjukvården som vill ställa allmänna frågor gällande läkarintyg för programdeltagare. 

E-post för dig inom hälso- och sjukvården

Arbetsförmedlingens information till deltagaren vid sjukanmälan

Information till deltagaren som är sjuk i mer än 7 dagar